5392. φιμόω (phimoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5392. φιμόω (phimoó) — 8 Occurrences

Matthew 22:12 V-AIP-3S
GRK: ὁ δὲ ἐφιμώθη
NAS: clothes?' And the man was speechless.
KJV: garment? And he was speechless.
INT: and he was speechless

Matthew 22:34 V-AIA-3S
GRK: ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους
NAS: heard that Jesus had silenced the Sadducees,
KJV: the Sadducees to silence, they were gathered together.
INT: having heard that he had silenced the Sadducees

Mark 1:25 V-AMP-2S
GRK: Ἰησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ ἔξελθε
NAS: him, saying, Be quiet, and come
KJV: him, saying, Hold thy peace, and come
INT: Jesus saying Be silent and come forth

Mark 4:39 V-RMM/P-2S
GRK: θαλάσσῃ Σιώπα πεφίμωσο καὶ ἐκόπασεν
NAS: Hush, be still. And the wind
KJV: Peace, be still. And
INT: sea Silence be quiet And fell

Luke 4:35 V-AMP-2S
GRK: Ἰησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ ἔξελθε
NAS: him, saying, Be quiet and come
KJV: him, saying, Hold thy peace, and come
INT: Jesus saying Be silent and come forth

1 Corinthians 9:9 V-FIA-2S
GRK: γέγραπται Οὐ κημώσεις βοῦν ἀλοῶντα
KJV: not muzzle the mouth of the ox
INT: it has been written not you will muzzle an ox treading out grain

1 Timothy 5:18 V-FIA-2S
GRK: ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις καί Ἄξιος
NAS: says, YOU SHALL NOT MUZZLE THE OX
KJV: not muzzle the ox
INT: treading out grain not you will muzzle and Worthy [is]

1 Peter 2:15 V-PNA
GRK: θεοῦ ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν
NAS: that by doing right you may silence the ignorance
KJV: that with well doing ye may put to silence the ignorance
INT: of God [by] well doing to put to silence the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page