5449. φύσις (phusis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5449. φύσις (phusis) — 14 Occurrences

Romans 1:26 N-AFS
GRK: τὴν παρὰ φύσιν
KJV: into that which is against nature:
INT: that contrary to nature

Romans 2:14 N-DFS
GRK: νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ
NAS: do instinctively the things of the Law,
KJV: do by nature the things
INT: law have by nature the things of the

Romans 2:27 N-GFS
GRK: ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν
NAS: And he who is physically uncircumcised,
KJV: which is by nature, if it fulfil
INT: the by nature uncircumcision the

Romans 11:21 N-AFS
GRK: τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ
NAS: did not spare the natural branches,
KJV: not the natural branches,
INT: the according to nature branches not

Romans 11:24 N-AFS
GRK: τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου
NAS: from what is by nature a wild olive tree,
KJV: by nature, and
INT: the according to nature were cut off wild olive tree

Romans 11:24 N-AFS
GRK: καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς
NAS: contrary to nature into a cultivated olive tree,
KJV: contrary to nature into
INT: and contrary to nature were grafted in to

Romans 11:24 N-AFS
GRK: οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ
INT: who according to nature [are] will be grafted into into the

1 Corinthians 11:14 N-NFS
GRK: οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει
NAS: Does not even nature itself teach
KJV: Doth not even nature itself teach
INT: not even than nature itself does teach

Galatians 2:15 N-DFS
GRK: Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ
NAS: We [are] Jews by nature and not sinners
KJV: We [who are] Jews by nature, and not
INT: We by nature Jews and

Galatians 4:8 N-DFS
GRK: ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσιν
NAS: to those which by nature are no
KJV: ye did service unto them which by nature are
INT: you were in bondage to those who by nature not are

Ephesians 2:3 N-DFS
GRK: ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς
NAS: and of the mind, and were by nature children
KJV: were by nature the children
INT: were children by nature of wrath as

James 3:7 N-NFS
GRK: πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε
NAS: For every species of beasts and birds,
KJV: For every kind of beasts, and
INT: every indeed species of beasts both

James 3:7 N-DFS
GRK: δεδάμασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ
NAS: and has been tamed by the human race.
KJV: and hath been tamed of mankind:
INT: has been subdued by the species of the human

2 Peter 1:4 N-GFS
GRK: θείας κοινωνοὶ φύσεως ἀποφυγόντες τῆς
NAS: of [the] divine nature, having escaped
KJV: of the divine nature, having escaped
INT: of [the] divine partakers nature having escaped the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page