5499. χειροποίητος (cheiropoiétos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5499. χειροποίητος (cheiropoiétos) — 6 Occurrences

Mark 14:58 Adj-AMS
GRK: τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ
NAS: temple made with hands, and in three
KJV: temple that is made with hands, and
INT: this the [one] made with hands and in

Acts 7:48 Adj-DMP
GRK: ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ καθὼς
NAS: does not dwell in [houses] made by [human] hands; as the prophet
KJV: in temples made with hands; as saith
INT: Most High in hand-made [houses] dwells as

Acts 17:24 Adj-DMP
GRK: οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ
NAS: in temples made with hands;
KJV: in temples made with hands;
INT: not in hand-made temples dwells

Ephesians 2:11 Adj-GFS
GRK: ἐν σαρκὶ χειροποιήτου
NAS: Circumcision, [which is] performed in the flesh
KJV: in the flesh made by hands;
INT: in [the] flesh made by hand

Hebrews 9:11 Adj-GFS
GRK: σκηνῆς οὐ χειροποιήτου τοῦτ' ἔστιν
NAS: tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this
KJV: not made with hands, that is to say,
INT: tabernacle not made by hand that is

Hebrews 9:24 Adj-ANP
GRK: γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια
NAS: a holy place made with hands, a [mere] copy
KJV: the holy places made with hands, [which are] the figures
INT: indeed into made by hands entered holy places

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page