χειρὶ
Englishman's Concordance
χειρὶ (cheiri) — 20 Occurrences

Matthew 3:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: His winnowing fork is in His hand, and He will thoroughly clear
KJV: his hand, and
INT: in the hand of him and

Luke 3:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι
NAS: His winnowing fork is in His hand to thoroughly clear
KJV: his hand, and
INT: in the hand of him he will clear

John 3:35 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
NAS: all things into His hand.
KJV: into his hand.
INT: into the hand of him

Acts 7:35 N-DFS
GRK: ἀπέσταλκεν σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ
NAS: and a deliverer with the help of the angel
KJV: by the hand of the angel
INT: sent by [the] hand of [the] angel

Acts 12:17 N-DFS
GRK: αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾷν διηγήσατο
NAS: But motioning to them with his hand to be silent,
KJV: unto them with the hand to hold their peace,
INT: to them with the hand to be silent he related

Acts 13:16 N-DFS
GRK: κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν Ἄνδρες
NAS: up, and motioning with his hand said,
KJV: beckoning with [his] hand said,
INT: having made a sign with the hand said Men

Acts 21:40 N-DFS
GRK: κατέσεισεν τῇ χειρὶ τῷ λαῷ
NAS: to the people with his hand; and when there was a great
KJV: and beckoned with the hand unto the people.
INT: made a sign with the hand to the people

1 Corinthians 12:21 N-DFS
GRK: εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου
NAS: cannot say to the hand, I have no
KJV: cannot say unto the hand, I have no
INT: to say to the hand Need of you

1 Corinthians 16:21 N-DFS
GRK: τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
NAS: The greeting is in my own hand-- Paul.
KJV: of [me] Paul with mine own hand.
INT: the own hand of Paul

Galatians 3:19 N-DFS
GRK: ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου
NAS: angels by the agency of a mediator,
KJV: angels in the hand of a mediator.
INT: angels in [the] hand of a mediator

Galatians 6:11 N-DFS
GRK: τῇ ἐμῇ χειρί
NAS: I am writing to you with my own hand.
KJV: unto you with mine own hand.
INT: with my own hand

Colossians 4:18 N-DFS
GRK: τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου μνημονεύετέ
NAS: with my own hand. Remember
KJV: The salutation by the hand of me Paul.
INT: the my own hand of Paul Remember

2 Thessalonians 3:17 N-DFS
GRK: τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου ὅ
NAS: with my own hand, and this
KJV: of Paul with mine own hand, which is
INT: the my own hand of Paul which

Philemon 1:19 N-DFS
GRK: τῇ ἐμῇ χειρί ἐγὼ ἀποτίσω
NAS: this with my own hand, I will repay
KJV: [it] with mine own hand, I
INT: with my own hand I will repay

Revelation 1:16 N-DFS
GRK: τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας
NAS: In His right hand He held seven
KJV: his right hand seven stars:
INT: the right hand of him stars

Revelation 6:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
NAS: a pair of scales in his hand.
KJV: in his hand.
INT: in the hand of him

Revelation 10:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον
NAS: and he had in his hand a little book
KJV: in his hand a little book open:
INT: in the hand of him a little scroll

Revelation 10:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου
NAS: which is open in the hand of the angel
KJV: is open in the hand of the angel which
INT: in the hand of the angel

Revelation 14:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον
NAS: and a sharp sickle in His hand.
KJV: in his hand a sharp sickle.
INT: in the hand of him a sickle

Revelation 17:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον
NAS: having in her hand a gold
KJV: in her hand full of abominations
INT: in the hand of her full

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page