χειρὸς
Englishman's Concordance
χειρὸς (cheiros) — 26 Occurrences

Matthew 8:15 N-GFS
GRK: ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ
NAS: He touched her hand, and the fever
KJV: he touched her hand, and the fever
INT: he touched the hand of her and

Matthew 9:25 N-GFS
GRK: ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ
NAS: and took her by the hand, and the girl
KJV: and took her by the hand, and the maid
INT: he took hold of the hand of her and

Mark 1:31 N-GFS
GRK: κρατήσας τῆς χειρός καὶ ἀφῆκεν
NAS: her up, taking her by the hand, and the fever
KJV: her by the hand, and lifted
INT: having taken of the hand And left

Mark 5:41 N-GFS
GRK: κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου
NAS: the child by the hand, He said
KJV: the damsel by the hand, and said
INT: having taken the hand of the child

Mark 8:23 N-GFS
GRK: ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ
NAS: the blind man by the hand, He brought
KJV: the blind man by the hand, and led
INT: having taken hold of the hand of the blind [man]

Mark 9:27 N-GFS
GRK: κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν
NAS: took him by the hand and raised
KJV: took him by the hand, and lifted him
INT: having taken by the hand him raised up

Luke 1:71 N-GFS
GRK: καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν
NAS: FROM OUR ENEMIES, And FROM THE HAND OF ALL
KJV: and from the hand of all that hate
INT: and from [the] hand of all those who

Luke 1:74 N-GFS
GRK: ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας
NAS: us that we, being rescued from the hand of our enemies,
KJV: out of the hand of our
INT: [that] without fear out of [the] hand of our enemies having been saved

Luke 8:54 N-GFS
GRK: κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν
NAS: took her by the hand and called,
KJV: her by the hand, and called,
INT: having taken hold of the hand of her cried

John 10:28 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χειρός μου
NAS: one will snatch them out of My hand.
KJV: out of my hand.
INT: out of the hand of me

John 10:29 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός
NAS: [them] out of the Father's hand.
KJV: my Father's hand.
INT: out of the hand the Father

John 10:39 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν
NAS: Him, and He eluded their grasp.
KJV: out of their hand,
INT: out of the hand of them

Acts 2:23 N-GFS
GRK: ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες
NAS: you nailed to a cross by the hands of godless men
KJV: wicked hands have crucified
INT: given up by hands lawless having crucified

Acts 3:7 N-GFS
GRK: τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν
NAS: him by the right hand, he raised
KJV: by the right hand, and lifted [him] up:
INT: by the right hand he raised up him

Acts 7:25 N-GFS
GRK: θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν
KJV: by his hand would deliver them:
INT: God by [the] hand of him is giving

Acts 11:30 N-GFS
GRK: πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ
KJV: by the hands of Barnabas
INT: elders by [the] hand of Barnabas and

Acts 12:11 N-GFS
GRK: με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ
NAS: and rescued me from the hand of Herod
KJV: me out of the hand of Herod, and
INT: me out of [the] hand of Herod and

Acts 15:23 N-GFS
GRK: γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν Οἱ
KJV: [letters] by them after this manner;
INT: having written by [the] hand of them The

Acts 23:19 N-GFS
GRK: δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ
NAS: took him by the hand and stepping aside,
KJV: him by the hand, and
INT: moreover the hand of him the

Acts 28:3 N-GFS
GRK: καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ
NAS: and fastened itself on his hand.
KJV: and fastened on his hand.
INT: wound about on the hand of him

Acts 28:4 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ πρὸς
NAS: hanging from his hand, they [began] saying
KJV: on his hand, they said among
INT: from the hand of him to

Hebrews 8:9 N-GFS
GRK: μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν
NAS: WHEN I TOOK THEM BY THE HAND TO LEAD
INT: of me the hand of them to lead

Revelation 8:4 N-GFS
GRK: ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου
NAS: God out of the angel's hand.
KJV: out of the angel's hand.
INT: saints out of [the] hand of the angel

Revelation 10:10 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου
NAS: out of the angel's hand and ate
KJV: out of the angel's hand, and ate
INT: out of the hand of the angel

Revelation 13:16 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς
NAS: on their right hand or
INT: on the hand of them

Revelation 19:2 N-GFS
GRK: αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς
KJV: at her hand.
INT: of him out of [the] hand of her

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page