χεῖρα
Englishman's Concordance
χεῖρα (cheira) — 30 Occurrences

Matthew 8:3 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ
NAS: Jesus stretched out His hand and touched
KJV: put forth [his] hand, and touched
INT: having stretched out the hand he touched him

Matthew 9:18 N-AFS
GRK: ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ'
NAS: and lay Your hand on her, and she will live.
KJV: and lay thy hand upon her,
INT: lay the hand of you upon

Matthew 12:10 N-AFS
GRK: ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν
NAS: And a man [was there] whose hand was withered.
KJV: which had [his] hand withered.
INT: behold [there was] a man hand having withered

Matthew 12:13 N-AFS
GRK: σου τὴν χεῖρα καὶ ἐξέτεινεν
NAS: Stretch out your hand! He stretched
KJV: thine hand. And
INT: your hand And he stretched [it] out

Matthew 12:49 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: And stretching out His hand toward
KJV: he stretched forth his hand toward his
INT: having stretched out the hand of him to

Matthew 14:31 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ
NAS: stretched out His hand and took hold
KJV: stretched forth [his] hand, and caught
INT: having stretched out the hand took hold of him

Matthew 26:23 N-AFS
GRK: ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ
NAS: He who dipped his hand with Me in the bowl
KJV: He that dippeth [his] hand with
INT: me the hand in the

Matthew 26:51 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν
KJV: stretched out [his] hand, and drew
INT: having stretched out [his] hand drew the

Mark 1:41 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο
NAS: Jesus stretched out His hand and touched
KJV: put forth [his] hand, and touched
INT: having stretched out the hand of him he touched him

Mark 3:1 N-AFS
GRK: ἔχων τὴν χεῖρα
NAS: was there whose hand was withered.
KJV: which had a withered hand.
INT: having the hand

Mark 3:3 N-AFS
GRK: τῷ τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν
NAS: with the withered hand, Get
KJV: the withered hand, Stand
INT: who the hand had withered

Mark 3:5 N-AFS
GRK: Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου καὶ
NAS: Stretch out your hand. And he stretched
KJV: thine hand. And
INT: Stretch out the hand of you And

Mark 7:32 N-AFS
GRK: αὐτῷ τὴν χεῖρα
NAS: Him to lay His hand on him.
KJV: to put his hand upon him.
INT: on him the hand

Luke 5:13 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ
NAS: And He stretched out His hand and touched
KJV: he put forth [his] hand, and touched
INT: having stretched out [his] hand he touched him

Luke 6:8 N-AFS
GRK: ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρε καὶ
NAS: with the withered hand, Get
KJV: had the withered hand, Rise up, and
INT: had the hand Arise and

Luke 6:10 N-AFS
GRK: Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ὁ
NAS: to him, Stretch out your hand! And he did
KJV: Stretch forth thy hand. And he did
INT: Stretch out the hand of you

Luke 9:62 N-AFS
GRK: ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ' ἄροτρον
NAS: after putting his hand to the plow
KJV: having put his hand to the plough,
INT: having laid the hand upon [the] plow

Luke 15:22 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ
NAS: a ring on his hand and sandals
KJV: on his hand, and shoes
INT: for the hand of him and

John 7:30 N-AFS
GRK: αὐτὸν τὴν χεῖρα ὅτι οὔπω
NAS: laid his hand on Him, because
KJV: no man laid hands on him,
INT: him the hand because not yet

John 20:25 N-AFS
GRK: μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν
NAS: and put my hand into His side,
KJV: thrust my hand into his
INT: of me the hands into the

John 20:27 N-AFS
GRK: φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ
NAS: and reach here your hand and put
KJV: reach hither thy hand, and thrust
INT: bring the hand of you and

Acts 4:30 N-AFS
GRK: τῷ τὴν χεῖρα σου ἐκτείνειν
NAS: You extend Your hand to heal,
KJV: stretching forth thine hand to heal;
INT: that the hand of you stretch out

Acts 9:41 N-AFS
GRK: δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν
NAS: And he gave her his hand and raised
KJV: he gave her [his] hand, and lifted her
INT: moreover her [his] hand he raised up her

Acts 19:33 N-AFS
GRK: κατασείσας τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι
NAS: and having motioned with his hand, Alexander
KJV: beckoned with the hand, and would
INT: having made a sign with the hand wished to make a defense

Acts 26:1 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο
NAS: stretched out his hand and [proceeded] to make his defense:
KJV: stretched forth the hand, and answered for himself:
INT: having stretched out the hand made a defense

1 Peter 5:6 N-AFS
GRK: τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ
NAS: the mighty hand of God,
KJV: under the mighty hand of God, that
INT: the mighty hand of God

Revelation 10:5 N-AFS
GRK: ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν
NAS: lifted up his right hand to heaven,
KJV: lifted up his hand to heaven,
INT: lifted up the hand of him the

Revelation 14:9 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ
NAS: on his forehead or on his hand,
KJV: in his hand,
INT: upon the hand of him

Revelation 20:1 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ
NAS: and a great chain in his hand.
KJV: in his hand.
INT: in the hand of him

Revelation 20:4 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν καὶ
NAS: on their forehead and on their hand; and they came to life
KJV: in their hands; and they lived
INT: upon the hand of them and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page