5557. χρυσός (chrusos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5557. χρυσός (chrusos) — 10 Occurrences

Matthew 2:11 N-AMS
GRK: αὐτῷ δῶρα χρυσὸν καὶ λίβανον
NAS: to Him gifts of gold, frankincense,
KJV: gifts; gold, and
INT: to him gifts gold and frankincense

Matthew 10:9 N-AMS
GRK: Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον
NAS: Do not acquire gold, or silver,
KJV: Provide neither gold, nor silver,
INT: neither take along gold nor silver

Matthew 23:16 N-DMS
GRK: ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ
NAS: swears by the gold of the temple
KJV: by the gold of the temple,
INT: by the gold of the temple

Matthew 23:17 N-NMS
GRK: ἐστίν ὁ χρυσὸς ἢ ὁ
NAS: is more important, the gold or
KJV: is greater, the gold, or the temple
INT: is the gold or the

Matthew 23:17 N-AMS
GRK: ἁγιάσας τὸν χρυσόν
NAS: the temple that sanctified the gold?
KJV: the temple that sanctifieth the gold?
INT: having sanctified the gold

Acts 17:29 N-DMS
GRK: ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ
NAS: is like gold or
KJV: is like unto gold, or silver,
INT: we ought to think to gold or to silver

1 Corinthians 3:12 N-AMS
GRK: τὸν θεμέλιον χρυσόν ἄργυρον λίθους
INT: the foundation gold silver stones

James 5:3 N-NMS
GRK: χρυσὸς ὑμῶν καὶ
NAS: Your gold and your silver have rusted;
KJV: Your gold and silver
INT: the gold of you and

Revelation 9:7 N-DMS
GRK: στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ καὶ τὰ
NAS: like gold, and their faces
KJV: crowns like gold, and their
INT: crowns like gold and the

Revelation 18:12 N-GMS
GRK: γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου
NAS: cargoes of gold and silver
KJV: The merchandise of gold, and silver,
INT: cargo of gold and of silver

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page