636. ἀποπλέω (apopleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 636. ἀποπλέω (apopleó) — 4 Occurrences

Acts 13:4 V-AIA-3P
GRK: ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον
NAS: and from there they sailed to Cyprus.
KJV: and from thence they sailed to Cyprus.
INT: from there moreover they sailed away to Cyprus

Acts 14:26 V-AIA-3P
GRK: κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: From there they sailed to Antioch,
KJV: And thence sailed to Antioch,
INT: and from there they sailed to Antioch

Acts 20:15 V-APA-NMP
GRK: κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ
NAS: Sailing from there, we arrived
KJV: And we sailed thence, and came
INT: and from there having sailed away on the following [day]

Acts 27:1 V-PNA
GRK: ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς
NAS: it was decided that we would sail for Italy,
KJV: that we should sail into
INT: it was decided that should sail we to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page