763. ἀσέβεια (asebeia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 763. ἀσέβεια (asebeia) — 6 Occurrences

Romans 1:18 N-AFS
GRK: ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν
NAS: all ungodliness and unrighteousness
KJV: all ungodliness and
INT: upon all ungodliness and unrighteousness

Romans 11:26 N-AFP
GRK: ῥυόμενος ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ
NAS: HE WILL REMOVE UNGODLINESS FROM JACOB.
KJV: shall turn away ungodliness from
INT: deliverer he will remove ungodliness from Jacob

2 Timothy 2:16 N-GFS
GRK: γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας
NAS: to further ungodliness,
KJV: unto more ungodliness.
INT: indeed they will advance of ungodliness

Titus 2:12 N-AFS
GRK: ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς
NAS: us to deny ungodliness and worldly
KJV: that, denying ungodliness and worldly
INT: having denied the ungodliness and the

Jude 1:15 N-GFS
GRK: τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν
NAS: of all their ungodly deeds
KJV: all their ungodly deeds which
INT: the works of ungodliness of them which

Jude 1:18 N-GFP
GRK: πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν
NAS: after their own ungodly lusts.
KJV: after their own ungodly lusts.
INT: walking of ungodlinesses

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page