779. ἀσκός (askos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 779. ἀσκός (askos) — 12 Occurrences

Matthew 9:17 N-AMP
GRK: νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ
NAS: into old wineskins; otherwise
KJV: into old bottles: else the bottles
INT: new into wineskins old if

Matthew 9:17 N-NMP
GRK: ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί καὶ ὁ
NAS: otherwise the wineskins burst,
KJV: bottles: else the bottles break, and
INT: are burst the wineskins and the

Matthew 9:17 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται ἀλλὰ
NAS: pours out and the wineskins are ruined;
KJV: and the bottles perish:
INT: and the wineskins will be destroyed but

Matthew 9:17 N-AMP
GRK: νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς καὶ
NAS: into fresh wineskins, and both
KJV: into new bottles, and both
INT: new into wineskins new and

Mark 2:22 N-AMP
GRK: νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ
NAS: into old wineskins; otherwise
KJV: into old bottles: else the new
INT: new into wineskins old if

Mark 2:22 N-AMP
GRK: οἶνος τοὺς ἀσκούς καὶ ὁ
NAS: will burst the skins, and the wine
KJV: doth burst the bottles, and
INT: wine the wineskins and the

Mark 2:22 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀσκοί ἀλλὰ οἶνον
NAS: is lost and the skins [as well]; but [one puts] new
KJV: and the bottles will be marred:
INT: and the wineskins but wine

Mark 2:22 N-AMP
GRK: νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς
NAS: wine into fresh wineskins.
KJV: into new bottles.
INT: new into wineskins new

Luke 5:37 N-AMP
GRK: νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ
NAS: into old wineskins; otherwise
KJV: into old bottles; else the new
INT: new into wineskins old if

Luke 5:37 N-AMP
GRK: νέος τοὺς ἀσκούς καὶ αὐτὸς
NAS: will burst the skins and it will be spilled
KJV: will burst the bottles, and
INT: new the wineskins and it

Luke 5:37 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται
NAS: and it will be spilled out, and the skins will be ruined.
KJV: and the bottles shall perish.
INT: and the wineskins will be destroyed

Luke 5:38 N-AMP
GRK: νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον
NAS: must be put into fresh wineskins.
KJV: into new bottles; and both
INT: new into wineskins new must be put

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page