903. Βαλαάμ (Balaam)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 903. Βαλαάμ (Balaam) — 3 Occurrences

2 Peter 2:15 N
GRK: ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ
NAS: the way of Balaam, the [son] of Beor,
KJV: the way of Balaam [the son] of Bosor,
INT: way of Balaam [son] of Beor

Jude 1:11 N
GRK: πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν
NAS: into the error of Balaam, and perished
KJV: the error of Balaam for reward,
INT: error of Balaam for reward rushed

Revelation 2:14 N
GRK: τὴν διδαχὴν Βαλαάμ ὃς ἐδίδασκεν
NAS: the teaching of Balaam, who
KJV: the doctrine of Balaam, who
INT: the teaching of Balaam who taught

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page