τάλαντα
Englishman's Concordance
τάλαντα (talanta) — 10 Occurrences

Matthew 25:15 N-ANP
GRK: ἔδωκεν πέντε τάλαντα ᾧ δὲ
NAS: he gave five talents, to another, two,
KJV: he gave five talents, to another
INT: he gave five talents to one moreover

Matthew 25:16 N-ANP
GRK: τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο
NAS: the five talents went
KJV: the five talents went
INT: the five talents having received traded

Matthew 25:20 N-ANP
GRK: τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν
NAS: the five talents came
KJV: five talents came
INT: the five talents having received brought to [him]

Matthew 25:20 N-ANP
GRK: ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων Κύριε
NAS: five more talents, saying, 'Master,
KJV: other five talents, saying, Lord,
INT: other five talents saying Lord

Matthew 25:20 N-ANP
GRK: Κύριε πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας
NAS: five talents to me. See,
KJV: five talents: behold,
INT: Lord five talents to me you did deliver

Matthew 25:20 N-ANP
GRK: ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα
NAS: five more talents.'
KJV: them five talents more.
INT: more five talents have I gained

Matthew 25:22 N-ANP
GRK: τὰ δύο τάλαντα εἶπεν Κύριε
NAS: [had received] the two talents came
KJV: two talents came
INT: the two talents said Lord

Matthew 25:22 N-ANP
GRK: Κύριε δύο τάλαντά μοι παρέδωκας
NAS: two talents to me. See,
KJV: two talents: behold,
INT: Lord two talents to me you did deliver

Matthew 25:22 N-ANP
GRK: ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα
NAS: two more talents.'
KJV: two other talents beside them.
INT: more two talents have I gained

Matthew 25:28 N-ANP
GRK: τὰ δέκα τάλαντα
NAS: the ten talents.'
KJV: [it] unto him which hath ten talents.
INT: the ten talents

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page