τελεσθήσεται
Englishman's Concordance
τελεσθήσεται (telesthēsetai) — 1 Occurrence

Luke 18:31 V-FIP-3S
GRK: Ἰερουσαλήμ καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ
NAS: of Man will be accomplished.
KJV: of man shall be accomplished.
INT: Jerusalem and will be accomplished all things which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page