τελεσθήσονται
Englishman's Concordance
τελεσθήσονται (telesthēsontai) — 1 Occurrence

Revelation 17:17 V-FIP-3P
GRK: θηρίῳ ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι
NAS: the words of God will be fulfilled.
KJV: the words of God shall be fulfilled.
INT: beast until should be fulfilled the words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page