τέλος
Englishman's Concordance
τέλος (telos) — 33 Occurrences

Matthew 10:22 N-ANS
GRK: ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
NAS: but it is the one who has endured to the end who will be saved.
KJV: endureth to the end shall be saved.
INT: having endured to [the] end he will be saved

Matthew 24:6 N-NNS
GRK: ἐστὶν τὸ τέλος
NAS: but [that] is not yet the end.
KJV: come to pass, but the end is not yet.
INT: is the end

Matthew 24:13 N-ANS
GRK: ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
NAS: But the one who endures to the end, he will be saved.
KJV: unto the end, the same
INT: having endured to [the] end he will be saved

Matthew 24:14 N-NNS
GRK: ἥξει τὸ τέλος
NAS: and then the end will come.
KJV: and then shall the end come.
INT: will come the end

Matthew 26:58 N-ANS
GRK: ἰδεῖν τὸ τέλος
NAS: with the officers to see the outcome.
KJV: the servants, to see the end.
INT: to see the outcome

Mark 3:26 N-ANS
GRK: στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει
NAS: he cannot stand, but he is finished!
KJV: but hath an end.
INT: to stand but an end has

Mark 13:7 N-NNS
GRK: οὔπω τὸ τέλος
NAS: but [that is] not yet the end.
KJV: but the end [shall] not [be] yet.
INT: not yet [is] the end

Mark 13:13 N-ANS
GRK: ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
NAS: but the one who endures to the end, he will be saved.
KJV: unto the end, the same
INT: having endured to [the] end he will be saved

Luke 1:33 N-NNS
GRK: οὐκ ἔσται τέλος
NAS: and His kingdom will have no end.
KJV: there shall be no end.
INT: not there will be an end

Luke 18:5 N-ANS
GRK: μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ
KJV: lest by her continual coming she weary
INT: not to end coming she harass

Luke 21:9 N-NNS
GRK: εὐθέως τὸ τέλος
NAS: first, but the end [does] not [follow] immediately.
KJV: but the end [is] not
INT: immediately [is] the end

Luke 22:37 N-ANS
GRK: περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει
NAS: to Me has [its] fulfillment.
KJV: me have an end.
INT: concerning me an end have

John 13:1 N-ANS
GRK: κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς
NAS: He loved them to the end.
KJV: them unto the end.
INT: world to [the] end he loved them

Romans 6:21 N-NNS
GRK: τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος
NAS: ashamed? For the outcome of those things
KJV: for the end of those things
INT: the indeed end of those things [is] death

Romans 6:22 N-NNS
GRK: τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον
NAS: in sanctification, and the outcome, eternal
KJV: and the end everlasting
INT: and [the] end [is] life eternal

Romans 10:4 N-NNS
GRK: τέλος γὰρ νόμου
NAS: For Christ is the end of the law
KJV: For Christ [is] the end of the law for
INT: [the] end indeed of law

Romans 13:7 N-ANS
GRK: τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος
NAS: tax [is due]; custom to whom
KJV: tribute [is due]; custom to whom
INT: to whom the revenue the revenue

Romans 13:7 N-ANS
GRK: τέλος τὸ τέλος τῷ τὸν
NAS: to whom custom; fear
KJV: to whom custom; fear
INT: revenue the revenue to whom the

1 Corinthians 15:24 N-NNS
GRK: εἶτα τὸ τέλος ὅταν παραδιδῷ
NAS: then [comes] the end, when He hands
KJV: Then [cometh] the end, when
INT: Then the end when he shall have given up

2 Corinthians 3:13 N-ANS
GRK: εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου
NAS: would not look intently at the end of what was fading away.
KJV: to the end of that which is abolished:
INT: to the end of that being annulled

2 Corinthians 11:15 N-NNS
GRK: ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ
NAS: whose end will be according
KJV: whose end shall be
INT: of whom the end will be according to

Philippians 3:19 N-NNS
GRK: ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια ὧν
NAS: whose end is destruction, whose
KJV: Whose end [is] destruction, whose
INT: whose the end [is] destruction whose

1 Thessalonians 2:16 N-ANS
GRK: ὀργὴ εἰς τέλος
NAS: has come upon them to the utmost.
KJV: them to the uttermost.
INT: wrath to the utmost

1 Timothy 1:5 N-NNS
GRK: τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας
NAS: But the goal of our instruction
KJV: Now the end of the commandment
INT: and [the] end of the warn

Hebrews 6:8 N-NNS
GRK: ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν
NAS: to being cursed, and it ends up being burned.
KJV: whose end [is] to
INT: of which the end [is] for burning

Hebrews 7:3 N-ANS
GRK: μήτε ζωῆς τέλος ἔχων ἀφωμοιωμένος
NAS: of days nor end of life, but made like
KJV: of days, nor end of life; but
INT: nor of life end having having been made like

James 5:11 N-ANS
GRK: καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε
NAS: and have seen the outcome of the Lord's
KJV: have seen the end of the Lord;
INT: and the outcome of [the] Lord you saw

1 Peter 1:9 N-ANS
GRK: κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως
NAS: obtaining as the outcome of your faith
KJV: Receiving the end of your faith,
INT: receiving the outcome of the faith

1 Peter 3:8 N-NNS
GRK: Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες
NAS: To sum up, all of you be harmonious,
INT: and [the] end all [being] of one mind

1 Peter 4:7 N-NNS
GRK: δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν σωφρονήσατε
NAS: The end of all things is near;
KJV: But the end of all things is at hand:
INT: moreover the end has drawn near be sober-minded

1 Peter 4:17 N-NNS
GRK: τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων
NAS: what [will be] the outcome for those
KJV: what shall the end [be] of them that obey not
INT: what [will be] the outcome of those disobeying

Revelation 21:6 N-NNS
GRK: καὶ τὸ τέλος ἐγὼ τῷ
NAS: the beginning and the end. I will give
KJV: the beginning and the end. I will give
INT: and the end I to him that

Revelation 22:13 N-NNS
GRK: καὶ τὸ τέλος
NAS: the beginning and the end.
KJV: and the end, the first
INT: and the end

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page