τετελειωμένη
Englishman's Concordance
τετελειωμένη (teteleiōmenē) — 1 Occurrence

1 John 4:12 V-RPM/P-NFS
GRK: ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἡμῖν
NAS: in us, and His love is perfected in us.
KJV: love is perfected in us.
INT: love of him perfected in us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page