τετελειωμένων
Englishman's Concordance
τετελειωμένων (teteleiōmenōn) — 1 Occurrence

Hebrews 12:23 V-RPM/P-GMP
GRK: πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων
NAS: of [the] righteous made perfect,
KJV: of just men made perfect,
INT: to [the] spirits of [the] righteous [who] have been perfected

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page