τετελείωται
Englishman's Concordance
τετελείωται (teteleiōtai) — 3 Occurrences

1 John 2:5 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ τετελείωται Ἐν τούτῳ
NAS: has truly been perfected. By this
KJV: of God perfected: hereby
INT: of God has been perfected By this

1 John 4:17 V-RIM/P-3S
GRK: Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη
NAS: love is perfected with us, so that we may have
KJV: love made perfect, that
INT: In this has been perfected love

1 John 4:18 V-RIM/P-3S
GRK: φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ
NAS: and the one who fears is not perfected in love.
KJV: is not made perfect in love.
INT: fears not has been made perfect in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page