τοσούτῳ
Englishman's Concordance
τοσούτῳ (tosoutō) — 3 Occurrences

John 14:9 DPro-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς τοσούτῳ χρόνῳ μεθ'
NAS: to him, Have I been so long with you, and [yet] you have not come to know
KJV: Have I been so long time
INT: Jesus So long a time with

Hebrews 1:4 DPro-DMS
GRK: τοσούτῳ κρείττων γενόμενος
NAS: having become as much better
KJV: Being made so much better than
INT: by so much better having become

Hebrews 10:25 DPro-DNS
GRK: παρακαλοῦντες καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ
NAS: but encouraging [one another]; and all the more
KJV: [one another]: and so much the more,
INT: encouraging [one another] and by so much [the] more as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page