τόπον
Englishman's Concordance
τόπον (topon) — 46 Occurrences

Matthew 14:13 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν
NAS: to a secluded place by Himself;
KJV: into a desert place apart: and
INT: to a secluded place apart himself

Matthew 26:52 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον αὐτῆς πάντες
NAS: back into its place; for all
KJV: into his place: for all they
INT: into the place of it all

Matthew 27:33 N-AMS
GRK: ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθά
NAS: And when they came to a place called
KJV: unto a place called
INT: having come to a place called Golgotha

Matthew 28:6 N-AMS
GRK: ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο
NAS: see the place where
KJV: Come, see the place where the Lord
INT: see the place where was lying

Mark 1:35 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο
NAS: to a secluded place, and was praying
KJV: a solitary place, and there
INT: into solitary a place and there was praying

Mark 6:31 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε
NAS: to a secluded place and rest
KJV: into a desert place, and rest
INT: to [a] solitary place and rest

Mark 6:32 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν
NAS: to a secluded place by themselves.
KJV: into a desert place by ship privately.
INT: into solitary a place by themselves

Mark 15:22 N-AMS
GRK: τὸν Γολγοθὰν τόπον ὅ ἐστιν
NAS: they brought Him to the place Golgotha,
KJV: him unto the place Golgotha, which
INT: Golgotha a place which is

Luke 4:17 N-AMS
GRK: εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν
NAS: and found the place where
KJV: he found the place where
INT: he found the place where it was

Luke 4:37 N-AMS
GRK: εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου
NAS: into every locality in the surrounding district.
KJV: every place of the country round about.
INT: into every place of the surrounding region

Luke 4:42 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἱ
NAS: to a secluded place; and the crowds
KJV: into a desert place: and the people
INT: into a solitary place and the

Luke 10:1 N-AMS
GRK: πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν
NAS: city and place where
KJV: city and place, whither he himself
INT: city and place where he was about

Luke 10:32 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ
NAS: when he came to the place and saw
KJV: when he was at the place, came and
INT: at the spot having come and

Luke 14:9 N-AMS
GRK: Δὸς τούτῳ τόπον καὶ τότε
NAS: to you, 'Give [your] place to this man,'
KJV: Give this man place; and thou begin
INT: Give to this one place and then

Luke 14:9 N-AMS
GRK: τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν
NAS: to occupy the last place.
KJV: to take the lowest room.
INT: the last place to take

Luke 14:10 N-AMS
GRK: τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα ὅταν
NAS: at the last place, so
KJV: in the lowest room; that when
INT: the last place that when

Luke 16:28 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς
NAS: come to this place of torment.'
KJV: into this place of torment.
INT: to the place this

Luke 19:5 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν τόπον ἀναβλέψας ὁ
NAS: came to the place, He looked
KJV: to the place, he looked up,
INT: to the place having looked up

Luke 23:33 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον
NAS: they came to the place called
KJV: to the place, which
INT: to the place called

John 10:40 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν
NAS: the Jordan to the place where
KJV: Jordan into the place where John
INT: to the place where was

John 11:48 N-AMS
GRK: καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ
NAS: both our place and our nation.
KJV: both our place and nation.
INT: both the place and the

John 14:2 N-AMS
GRK: πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν
NAS: to prepare a place for you.
KJV: I go to prepare a place for you.
INT: I go to prepare a place for you

John 14:3 N-AMS
GRK: καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν πάλιν
NAS: and prepare a place for you, I will come
KJV: prepare a place for you,
INT: and prepare a place for you again

John 18:2 N-AMS
GRK: αὐτὸν τὸν τόπον ὅτι πολλάκις
NAS: Him, knew the place, for Jesus
KJV: him, knew the place: for Jesus
INT: him the place because often

John 19:13 N-AMS
GRK: βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον
NAS: on the judgment seat at a place called
KJV: in a place that is called
INT: [the] judgment seat at a place called Stone Pavement

John 19:17 N-AMS
GRK: λεγόμενον Κρανίου Τόπον ὃ λέγεται
NAS: to the place called the Place of a Skull,
KJV: into a place called
INT: called of a skull place which is called

John 20:7 N-AMS
GRK: εἰς ἕνα τόπον
NAS: but rolled up in a place by itself.
KJV: wrapped together in a place by itself.
INT: in a place

Acts 1:25 N-AMS
GRK: λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας
NAS: to go to his own place.
KJV: to his own place.
INT: to receive the part of the ministry

Acts 1:25 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον
INT: to his place own

Acts 6:14 N-AMS
GRK: καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ
NAS: this place and alter
KJV: this place, and
INT: will destroy the place this and

Acts 12:17 N-AMS
GRK: εἰς ἕτερον τόπον
NAS: and went to another place.
KJV: into another place.
INT: to another place

Acts 21:28 N-AMS
GRK: τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον
NAS: this holy place.
KJV: this holy place.
INT: the holy place this

Acts 25:16 N-AMS
GRK: τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας
NAS: and has an opportunity to make his defense
KJV: and have licence to answer for himself
INT: the accusers opportunity and of defense

Acts 27:8 N-AMS
GRK: ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον
NAS: it we came to a place called
KJV: unto a place which is called The fair
INT: we came to a place certain called

Acts 27:41 N-AMS
GRK: δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν
NAS: But striking a reef where two seas met,
KJV: into a place where two seas met,
INT: moreover into a place where two seas met they ran aground

Acts 28:7 N-AMS
GRK: περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν
NAS: in the neighborhood of that place were lands
KJV: In the same quarters were possessions
INT: about the place same were

Romans 12:19 N-AMS
GRK: ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ
NAS: but leave room for the wrath
KJV: [rather] give place unto wrath:
INT: but give place to wrath

Romans 15:23 N-AMS
GRK: δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν
NAS: with no further place for me in these
KJV: having no more place in these
INT: however no longer place having in

1 Corinthians 14:16 N-AMS
GRK: ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου
NAS: will the one who fills the place of the ungifted
KJV: shall he that occupieth the room of the unlearned
INT: fills the place of the uninstructed

Ephesians 4:27 N-AMS
GRK: μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ
NAS: the devil an opportunity.
KJV: Neither give place to the devil.
INT: neither give opportunity to the devil

Hebrews 11:8 N-AMS
GRK: ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν
NAS: by going out to a place which
KJV: into a place which
INT: to go out into place which he was about

Hebrews 12:17 N-AMS
GRK: μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν
NAS: no place for repentance,
KJV: no place of repentance,
INT: of repentance indeed place not he found

Revelation 12:6 N-AMS
GRK: ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ
NAS: where she had a place prepared by God,
KJV: where she hath a place prepared of
INT: she has there a place prepared of

Revelation 12:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον αὐτῆς ὅπου
NAS: into the wilderness to her place, where
KJV: into her place, where she is nourished
INT: into the place of her where

Revelation 16:16 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον
NAS: And they gathered them together to the place which in Hebrew
KJV: into a place called
INT: to the place which is called

Revelation 18:17 N-AMS
GRK: ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ
INT: those who to a place sail and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page