τόπῳ
Englishman's Concordance
τόπῳ (topō) — 15 Occurrences

Matthew 24:15 N-DMS
GRK: ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ὁ
NAS: in the holy place (let the reader
KJV: the holy place, (whoso readeth,
INT: standing in [the] place holy (he who

Luke 9:12 N-DMS
GRK: ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν
NAS: for here we are in a desolate place.
KJV: in a desert place.
INT: in desolate place we are

Luke 11:1 N-DMS
GRK: αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον
NAS: in a certain place, after
KJV: in a certain place, when he ceased,
INT: he in a place a certain praying

John 5:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ
NAS: while there was a crowd in [that] place.
KJV: being in [that] place.
INT: in the place

John 6:10 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ ἀνέπεσαν οὖν
NAS: grass in the place. So
KJV: grass in the place. So the men
INT: in the place reclined therefore

John 11:6 N-DMS
GRK: ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας
NAS: days [longer] in the place where
KJV: still in the same place where he was.
INT: which he was place two days

John 11:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν
NAS: but was still in the place where
KJV: was in that place where Martha
INT: in the place where met

John 19:41 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη
NAS: Now in the place where
KJV: in the place where
INT: in the place where he was crucified

Acts 7:7 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ
NAS: OUT AND SERVE ME IN THIS PLACE.'
KJV: in this place.
INT: in the place this

Romans 9:26 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη
NAS: AND IT SHALL BE THAT IN THE PLACE WHERE
KJV: [that] in the place where
INT: in the place where it was said

1 Corinthians 1:2 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν καὶ
NAS: who in every place call
KJV: that in every place call upon the name
INT: in every place both theirs and

2 Corinthians 2:14 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ τόπῳ
NAS: of Him in every place.
KJV: in every place.
INT: in every place

1 Thessalonians 1:8 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις
NAS: but also in every place your faith
KJV: in every place your faith
INT: in every place the faith

1 Timothy 2:8 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους
NAS: in every place to pray,
KJV: pray every where, lifting up holy
INT: in every place lifting up holy

2 Peter 1:19 N-DMS
GRK: ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ ἕως οὗ
NAS: shining in a dark place, until the day
KJV: in a dark place, until the day
INT: in [a] dark place until this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page