‘ā·śə·ḵā
Englishman's Concordance
‘ā·śə·ḵā — 1 Occurrence

Deuteronomy 32:6
HEB: קָּנֶ֔ךָ ה֥וּא עָֽשְׂךָ֖ וַֽיְכֹנְנֶֽךָ׃
NAS: who has bought you? He has made you and established
KJV: [that] hath bought thee? hath he not made thee, and established
INT: has bought He has made and established

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6213
2628 Occurrences


‘ā·śāh — 358 Occ.
‘ā·śā·hū — 5 Occ.
‘ā·śām — 1 Occ.
‘ā·śā·nî — 1 Occ.
‘ā·śā·nū — 1 Occ.
‘ā·śā·ṯāh — 5 Occ.
‘ā·śā·ṯə·nî — 1 Occ.
‘ā·śə·ḵā — 1 Occ.
‘ă·śêh — 34 Occ.
‘ā·śə·ṯāh — 18 Occ.
‘ă·śî- — 6 Occ.
‘ā·śî·nū — 7 Occ.
‘ā·śîṯ — 14 Occ.
‘ā·śî·ṯā — 65 Occ.
‘ā·śî·ṯāh — 9 Occ.
‘ă·śî·ṯām — 1 Occ.
‘ă·śî·ṯā·nî — 1 Occ.
‘ă·śî·ṯem — 24 Occ.
‘ă·śî·ṯen — 2 Occ.
‘ā·śî·ṯî — 79 Occ.
‘ă·śî·ṯim — 2 Occ.
‘ă·śî·ṯi·nî — 1 Occ.
‘ă·śî·ṯîw — 2 Occ.
‘ă·śōw — 5 Occ.
‘ă·śōh — 11 Occ.
‘ă·śō·hū — 1 Occ.
‘ă·śō·wṯ — 20 Occ.
‘ă·śō·w·ṯāh — 2 Occ.
‘ă·śō·wṯ·ḵem — 1 Occ.
‘ă·śō·ṯōw — 2 Occ.
‘ā·śū — 158 Occ.
‘ā·śū·hū — 1 Occ.
‘ā·śui — 3 Occ.
‘ā·śū·nî — 1 Occ.
‘ă·śū·yāh — 1 Occ.
‘ă·śū·yim — 3 Occ.
‘ă·śū·yōṯ — 1 Occ.
ba·‘ă·ś·ṯōw — 1 Occ.
ba·‘ă·śō·ṯāh — 1 Occ.
ba·‘ă·śō·wṯ·ḵā — 1 Occ.
ba·‘ă·śō·w·ṯêḵ — 1 Occ.
ba·‘ă·śō·w·ṯî — 4 Occ.
ba·‘ă·śō·ṯōw — 1 Occ.
ba‘·śō·wṯ — 1 Occ.
bə·‘ō·śāw — 1 Occ.
bə·‘ō·śê — 3 Occ.
’e·‘eś·ḵā — 1 Occ.
’e·‘ĕ·śeh- — 76 Occ.
’e·‘ĕ·śen·nāh — 2 Occ.
hā·‘ă·śu·yāh — 2 Occ.
hā·‘ă·śū·yim — 1 Occ.
hă·na·‘ă·śeh — 1 Occ.
han·na·‘ă·śō·wṯ — 1 Occ.
hā·‘ō·śeh — 7 Occ.
hā·‘ō·śîm — 4 Occ.
hā·‘ō·śōw — 1 Occ.
hā·‘ō·śōṯ — 1 Occ.
hă·ya·‘ă·śeh- — 1 Occ.
hê·‘ā·śō·w·ṯōw — 1 Occ.
he·‘ā·śū — 1 Occ.
he·‘ā·śui — 2 Occ.
‘iś·śū — 2 Occ.
la·‘ă·śō·wṯ — 220 Occ.
la·‘ă·śō·ṯāh — 2 Occ.
la·‘ă·śō·ṯām — 4 Occ.
la·‘ă·śō·ṯə·ḵem — 1 Occ.
la·‘ă·śō·ṯōw — 5 Occ.
lā·‘ō·śeh — 1 Occ.
lə·hê·‘ā·śō·wṯ — 2 Occ.
lə·‘ō·śêh — 4 Occ.
lə·‘ō·śê·hū — 1 Occ.
lə·‘ō·śê — 3 Occ.
mê·‘ă·śōṯ — 10 Occ.
mê·‘ă·śō·ṯî — 1 Occ.
mê·‘ō·śê·hū — 1 Occ.
na·‘ă·śāh — 20 Occ.
na·‘ă·śeh — 33 Occ.
na·‘ă·śîm — 1 Occ.
na·‘ă·śū — 4 Occ.
ne·‘ĕ·śā·ṯāh — 1 Occ.
ne·‘eś·ṯāh — 8 Occ.
‘ō·śāh — 7 Occ.
‘ō·śāy — 1 Occ.
‘ō·śa·yiḵ — 1 Occ.
‘ō·śe·ḵā — 2 Occ.
‘ō·śeh — 117 Occ.
‘ō·śê·hū — 5 Occ.
‘ō·śê — 19 Occ.
‘ō·śe·hā — 1 Occ.
‘ō·śê·hem — 3 Occ.
‘ō·śê·nî — 2 Occ.
‘ō·śê·nū — 1 Occ.
‘ō·śîm — 41 Occ.
še·‘ā·śū — 1 Occ.
še·yê·‘ā·śeh — 1 Occ.
šen·na·‘ă·śāh — 2 Occ.
šen·na·‘ă·śū — 1 Occ.
ta·‘aś — 3 Occ.
ta·‘ă·śeh — 130 Occ.
ta·‘ă·śe·hā — 1 Occ.
ta·‘ă·śe·nāh — 4 Occ.
ta·‘ă·śen·nū — 1 Occ.
ta·‘ă·śî — 4 Occ.
ta·‘ă·śîn — 1 Occ.
ta·‘ă·śū — 69 Occ.
ta·‘ă·śūn — 14 Occ.
tê·‘ā·śeh — 7 Occ.
ṯê·‘ā·śe·nāh — 5 Occ.
‘uś·śê·ṯî — 1 Occ.
wā·’a·‘aś — 5 Occ.
wa·‘ă·śêh- — 27 Occ.
wa·‘ă·śî — 2 Occ.
wa·‘ă·śî·ṯām — 1 Occ.
wa·‘ă·śî·ṯem — 30 Occ.
wa·‘ă·śî·ṯî·hū — 1 Occ.
wa·‘ă·śî·ṯim — 1 Occ.
wa·‘ă·śî·ṯîw — 1 Occ.
wa·‘ă·śū — 11 Occ.
wa·‘ă·śū·yāh — 1 Occ.
wā·’e·‘ĕ·śeh — 2 Occ.
way·ya·‘aś — 236 Occ.
way·ya·‘ă·śeh — 4 Occ.
way·ya·‘ă·śe·hā — 2 Occ.
way·ya·‘ă·śê·hū — 5 Occ.
way·ya·‘ă·śū — 79 Occ.
way·ya·‘ă·śū·nî — 1 Occ.
way·ya·‘aṭ — 1 Occ.
way·ya‘·śū — 1 Occ.
wan·na·‘aś — 1 Occ.
wan·na·‘ă·śêh — 1 Occ.
wat·ta·‘aś — 11 Occ.
wat·ta·‘ă·śeh- — 4 Occ.
wat·ta·‘ă·śe·nāh — 1 Occ.
wat·ta·‘ă·śî — 4 Occ.
wat·ta·‘ă·śū — 4 Occ.
wə·‘ā·śāh — 57 Occ.
wə·‘ā·śā·hū — 1 Occ.
wə·‘ā·śāṯ — 1 Occ.
wə·‘ā·śə·ṯāh — 6 Occ.
wə·‘ā·śî·nū — 5 Occ.
wə·‘ā·śî·ṯā- — 91 Occ.
wə·‘ā·śi·ṯî — 20 Occ.
wə·‘ā·śōh — 3 Occ.
wə·‘ā·śū — 24 Occ.
wə·‘ā·śui — 1 Occ.
wə·’e·‘eś·ḵā — 1 Occ.
wə·’e·‘ĕ·śeh — 12 Occ.
wə·la·‘ă·śō·wṯ — 15 Occ.
wə·na·‘ă·śāh — 1 Occ.
wə·na·‘ă·śeh- — 3 Occ.
wə·na·‘ă·śen·nāh — 2 Occ.
wə·na·‘ă·śîm — 1 Occ.
wə·‘ō·śāh — 1 Occ.
wə·‘ō·śeh — 7 Occ.
wə·‘ō·śê — 2 Occ.
wə·‘ō·śîm — 1 Occ.
wə·‘ō·śō·wṯ — 1 Occ.
wə·ṯê·‘āś — 3 Occ.
wə·ya·‘aś — 2 Occ.
wə·ya·‘ă·śê·hū — 1 Occ.
wə·ya·‘ă·śêm — 1 Occ.
wə·ya·‘ă·śū- — 3 Occ.
wə·yê·‘ā·śeh — 2 Occ.
ya·‘aś — 2 Occ.
ya·‘ă·śeh — 122 Occ.
ya·‘ă·śê·hū — 1 Occ.
ya·‘ă·śen·nāh — 2 Occ.
ya·‘ă·śū — 21 Occ.
ya·‘ă·śū·hā — 1 Occ.
ya·‘ă·śūn — 4 Occ.
yê·‘ā·śeh — 36 Occ.
yê·‘ā·śū — 1 Occ.
Additional Entries
kə·‘ê·śeḇ — 2 Occ.
ū·ḇə·‘ê·śeḇ — 1 Occ.
wə·‘ê·śeḇ — 2 Occ.
‘ā·śāh — 358 Occ.
‘ā·śā·hū — 5 Occ.
‘ā·śām — 1 Occ.
‘ā·śā·nî — 1 Occ.
‘ā·śā·nū — 1 Occ.
‘ā·śā·ṯāh — 5 Occ.
‘ā·śā·ṯə·nî — 1 Occ.
‘ă·śêh — 34 Occ.
‘ā·śə·ṯāh — 18 Occ.
‘ă·śî- — 6 Occ.
‘ā·śî·nū — 7 Occ.
‘ā·śîṯ — 14 Occ.
‘ā·śî·ṯā — 65 Occ.
‘ā·śî·ṯāh — 9 Occ.
‘ă·śî·ṯām — 1 Occ.
‘ă·śî·ṯā·nî — 1 Occ.
‘ă·śî·ṯem — 24 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page