ḥă·ṣê·re·ḵā
Englishman's Concordance
ḥă·ṣê·re·ḵā — 1 Occurrence

Psalm 65:4
HEB: וּתְקָרֵב֮ יִשְׁכֹּ֪ן חֲצֵ֫רֶ֥יךָ נִ֭שְׂבְּעָה בְּט֣וּב
NAS: [to You] To dwell in Your courts. We will be satisfied
KJV: [unto thee, that] he may dwell in thy courts: we shall be satisfied
INT: and bring dwell your courts will be satisfied the goodness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2691
189 Occurrences


ba·ḥă·ṣar — 16 Occ.
ba·ḥă·ṣê·re·ḵā — 1 Occ.
ba·ḥă·ṣê·rōw — 1 Occ.
be·ḥā·ṣêr — 4 Occ.
bə·ḥaṣ·rê — 2 Occ.
bə·ḥaṣ·rê·hem — 2 Occ.
bə·ḥaṣ·rō·wṯ — 5 Occ.
ḥă·ṣar — 5 Occ.
ḥā·ṣêr — 5 Occ.
ḥā·ṣê·rāh — 1 Occ.
ḥă·ṣê·rāy — 2 Occ.
ḥă·ṣê·re·ḵā — 1 Occ.
ḥă·ṣê·re·hā — 2 Occ.
ḥă·ṣê·rîm — 3 Occ.
ḥă·ṣê·rō·wṯ — 1 Occ.
ḥă·ṣê·rō·ṯāw — 1 Occ.
ḥaṣ·rê — 1 Occ.
ḥaṣ·rê·hem — 1 Occ.
ḥaṣ·rō·wṯ — 3 Occ.
ha·ḥă·ṣê·rîm — 3 Occ.
ha·ḥă·ṣê·rōṯ — 4 Occ.
he·ḥā·ṣêr — 65 Occ.
la·ḥă·ṣar — 3 Occ.
le·ḥā·ṣêr — 10 Occ.
lə·ḥaṣ·rō·wṯ — 2 Occ.
lə·ḥaṣ·rō·w·ṯāw — 1 Occ.
mê·ḥă·ṣar — 1 Occ.
mê·he·ḥā·ṣêr — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥaṣ·rō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥaṣ·rō·ṯê·hem — 1 Occ.
wa·ḥă·ṣê·re·hā — 4 Occ.
wa·ḥă·ṣê·rō·w·ṯāy — 1 Occ.
wə·ḥā·ṣêr — 2 Occ.
wə·ḥaṣ·rê·hem — 4 Occ.
wə·ḥaṣ·rê·hen — 26 Occ.
wə·he·ḥā·ṣêr — 1 Occ.
wə·la·ḥă·ṣar — 1 Occ.
wə·le·ḥā·ṣêr — 1 Occ.
Additional Entries
ba·ḥă·ṣê·re·ḵā — 1 Occ.
ba·ḥă·ṣê·rōw — 1 Occ.
be·ḥā·ṣêr — 4 Occ.
bə·ḥaṣ·rê — 2 Occ.
bə·ḥaṣ·rê·hem — 2 Occ.
bə·ḥaṣ·rō·wṯ — 5 Occ.
ḥă·ṣar — 5 Occ.
ḥā·ṣêr — 5 Occ.
ḥā·ṣê·rāh — 1 Occ.
ḥă·ṣê·rāy — 2 Occ.
ḥă·ṣê·re·hā — 2 Occ.
ḥă·ṣê·rîm — 3 Occ.
ḥă·ṣê·rō·wṯ — 1 Occ.
ḥă·ṣê·rō·ṯāw — 1 Occ.
ḥaṣ·rê — 1 Occ.
ḥaṣ·rê·hem — 1 Occ.
ḥaṣ·rō·wṯ — 3 Occ.
ha·ḥă·ṣê·rîm — 3 Occ.
ha·ḥă·ṣê·rōṯ — 4 Occ.
he·ḥā·ṣêr — 65 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page