hiś·kal·tî
Englishman's Concordance
hiś·kal·tî — 1 Occurrence

Psalm 119:99
HEB: מִכָּל־ מְלַמְּדַ֥י הִשְׂכַּ֑לְתִּי כִּ֥י עֵ֝דְוֹתֶ֗יךָ
NAS: I have more insight than all
KJV: I have more understanding than all my teachers:
INT: all my teachers insight For your testimonies

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7919
63 Occurrences


’aś·kî·lāh — 1 Occ.
’aś·kî·lə·ḵā — 1 Occ.
ham·maś·kîl — 1 Occ.
ham·maś·kî·lîm — 1 Occ.
haś·kêl — 3 Occ.
haś·kî·lū — 1 Occ.
hiś·kal·tî — 1 Occ.
hiś·kîl — 1 Occ.
hiś·kî·lū — 5 Occ.
lə·haś·kîl — 2 Occ.
lə·haś·kî·lām — 1 Occ.
lə·haś·kî·lə·ḵā — 1 Occ.
lə·maś·kîl — 1 Occ.
maš·kîl — 1 Occ.
maś·kā·leṯ — 1 Occ.
maś·kîl — 13 Occ.
mê·haś·kîl — 1 Occ.
śā·ḵal — 1 Occ.
śê·ḵel- — 1 Occ.
śik·kêl — 1 Occ.
taś·kîl — 3 Occ.
taś·kî·lū — 2 Occ.
ū·lə·haś·kîl — 2 Occ.
ū·maś·kî·lê — 1 Occ.
ū·maś·kî·lîm — 1 Occ.
ū·ḇə·haś·kîl — 1 Occ.
wə·ham·maś·ki·lîm — 2 Occ.
ḇə·haś·kêl — 2 Occ.
wə·haś·kêl — 1 Occ.
wə·hiś·kîl — 1 Occ.
wə·ṯaś·kêl — 1 Occ.
wə·yaś·kî·lū — 1 Occ.
yaś·kîl — 5 Occ.
yaś·kî·lū — 1 Occ.
Additional Entries
kə·šōḵ — 1 Occ.
šā·ḵā·ḵāh — 1 Occ.
wa·hă·šik·kō·ṯî — 1 Occ.
way·yā·šōk·kū — 1 Occ.
’aś·kî·lāh — 1 Occ.
’aś·kî·lə·ḵā — 1 Occ.
ham·maś·kîl — 1 Occ.
ham·maś·kî·lîm — 1 Occ.
haś·kêl — 3 Occ.
haś·kî·lū — 1 Occ.
hiś·kîl — 1 Occ.
hiś·kî·lū — 5 Occ.
lə·haś·kîl — 2 Occ.
lə·haś·kî·lām — 1 Occ.
lə·haś·kî·lə·ḵā — 1 Occ.
lə·maś·kîl — 1 Occ.
maš·kîl — 1 Occ.
maś·kā·leṯ — 1 Occ.
maś·kîl — 13 Occ.
mê·haś·kîl — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page