hiś·kîl
Englishman's Concordance
hiś·kîl — 1 Occurrence

1 Chronicles 28:19
HEB: יְהוָ֖ה עָלַ֣י הִשְׂכִּ֑יל כֹּ֖ל מַלְאֲכ֥וֹת
NAS: [this], [said David], the LORD made me understand in writing
KJV: All [this, said David], the LORD made me understand in writing
INT: the LORD and understand all the details

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7919
63 Occurrences


’aś·kî·lāh — 1 Occ.
’aś·kî·lə·ḵā — 1 Occ.
ham·maś·kîl — 1 Occ.
ham·maś·kî·lîm — 1 Occ.
haś·kêl — 3 Occ.
haś·kî·lū — 1 Occ.
hiś·kal·tî — 1 Occ.
hiś·kîl — 1 Occ.
hiś·kî·lū — 5 Occ.
lə·haś·kîl — 2 Occ.
lə·haś·kî·lām — 1 Occ.
lə·haś·kî·lə·ḵā — 1 Occ.
lə·maś·kîl — 1 Occ.
maš·kîl — 1 Occ.
maś·kā·leṯ — 1 Occ.
maś·kîl — 13 Occ.
mê·haś·kîl — 1 Occ.
śā·ḵal — 1 Occ.
śê·ḵel- — 1 Occ.
śik·kêl — 1 Occ.
taś·kîl — 3 Occ.
taś·kî·lū — 2 Occ.
ū·lə·haś·kîl — 2 Occ.
ū·maś·kî·lê — 1 Occ.
ū·maś·kî·lîm — 1 Occ.
ū·ḇə·haś·kîl — 1 Occ.
wə·ham·maś·ki·lîm — 2 Occ.
ḇə·haś·kêl — 2 Occ.
wə·haś·kêl — 1 Occ.
wə·hiś·kîl — 1 Occ.
wə·ṯaś·kêl — 1 Occ.
wə·yaś·kî·lū — 1 Occ.
yaś·kîl — 5 Occ.
yaś·kî·lū — 1 Occ.
Additional Entries
šā·ḵā·ḵāh — 1 Occ.
wa·hă·šik·kō·ṯî — 1 Occ.
way·yā·šōk·kū — 1 Occ.
’aś·kî·lāh — 1 Occ.
’aś·kî·lə·ḵā — 1 Occ.
ham·maś·kîl — 1 Occ.
ham·maś·kî·lîm — 1 Occ.
haś·kêl — 3 Occ.
haś·kî·lū — 1 Occ.
hiś·kal·tî — 1 Occ.
hiś·kî·lū — 5 Occ.
lə·haś·kîl — 2 Occ.
lə·haś·kî·lām — 1 Occ.
lə·haś·kî·lə·ḵā — 1 Occ.
lə·maś·kîl — 1 Occ.
maš·kîl — 1 Occ.
maś·kā·leṯ — 1 Occ.
maś·kîl — 13 Occ.
mê·haś·kîl — 1 Occ.
śā·ḵal — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page