lə·ham·miz·bê·aḥ
Englishman's Concordance
lə·ham·miz·bê·aḥ — 1 Occurrence

2 Chronicles 29:27
HEB: לְהַעֲל֥וֹת הָעֹלָ֖ה לְהַמִּזְבֵּ֑חַ וּבְעֵ֞ת הֵחֵ֣ל
NAS: offering on the altar. When
KJV: the burnt offering upon the altar. And when
INT: to offer the burnt the altar When began

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4196
401 Occurrences


bam·miz·bê·aḥ — 6 Occ.
ham·miz·baḥ — 2 Occ.
ham·miz·bê·aḥ — 156 Occ.
ham·miz·bê·ḥāh — 32 Occ.
ham·miz·bə·ḥōṯ — 11 Occ.
lam·miz·bê·aḥ — 12 Occ.
lam·miz·bə·ḥō·wṯ — 1 Occ.
lə·ham·miz·bê·aḥ — 1 Occ.
lə·miz·baḥ — 1 Occ.
miz·baḥ — 69 Occ.
miz·ba·ḥă·ḵā — 4 Occ.
miz·b·ḥō·ṯām — 1 Occ.
miz·bê·aḥ — 45 Occ.
miz·bə·ḥe·ḵā — 1 Occ.
miz·bə·ḥî — 8 Occ.
miz·bə·ḥōw — 3 Occ.
miz·bə·ḥōṯ — 17 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯām — 6 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯāw — 5 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯe·ḵā — 3 Occ.
miz·bə·ḥō·w·ṯê·ḵem — 4 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯê·hem — 3 Occ.
ū·lə·miz·baḥ — 2 Occ.
ū·miz·baḥ — 3 Occ.
wə·ham·miz·bê·aḥ — 2 Occ.
wə·ham·miz·bə·ḥōṯ — 1 Occ.
wə·lam·miz·bê·aḥ — 2 Occ.
Additional Entries
lə·mō·w·ṯār — 1 Occ.
mō·w·ṯār — 1 Occ.
ū·mō·w·ṯar — 1 Occ.
bam·miz·bê·aḥ — 6 Occ.
ham·miz·baḥ — 2 Occ.
ham·miz·bê·aḥ — 156 Occ.
ham·miz·bê·ḥāh — 32 Occ.
ham·miz·bə·ḥōṯ — 11 Occ.
lam·miz·bê·aḥ — 12 Occ.
lam·miz·bə·ḥō·wṯ — 1 Occ.
lə·miz·baḥ — 1 Occ.
miz·baḥ — 69 Occ.
miz·ba·ḥă·ḵā — 4 Occ.
miz·b·ḥō·ṯām — 1 Occ.
miz·bê·aḥ — 45 Occ.
miz·bə·ḥe·ḵā — 1 Occ.
miz·bə·ḥî — 8 Occ.
miz·bə·ḥōw — 3 Occ.
miz·bə·ḥōṯ — 17 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯām — 6 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page