lə·hiṯ·na·ḥêm
Englishman's Concordance
lə·hiṯ·na·ḥêm — 1 Occurrence

Genesis 37:35
HEB: לְנַחֲמ֗וֹ וַיְמָאֵן֙ לְהִתְנַחֵ֔ם וַיֹּ֕אמֶר כִּֽי־
NAS: him, but he refused to be comforted. And he said,
KJV: him; but he refused to be comforted; and he said,
INT: to comfort refused to be comforted said Surely

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5162
108 Occurrences


’ă·na·ḥă·mêḵ — 1 Occ.
’ă·na·ḥem·ḵem — 1 Occ.
bə·na·ḥă·mêḵ — 1 Occ.
’en·nā·ḥêm — 3 Occ.
hin·nā·ḥêm — 2 Occ.
lə·hin·nā·ḥêm — 2 Occ.
lə·hiṯ·na·ḥêm — 1 Occ.
lə·na·ḥă·mê·nî — 2 Occ.
lə·na·ḥă·mōw — 6 Occ.
lə·na·ḥêm — 1 Occ.
mə·na·ḥă·mê — 1 Occ.
mə·na·ḥă·mîm — 3 Occ.
mə·na·ḥêm — 7 Occ.
mə·na·ḥem·ḵem — 1 Occ.
miṯ·na·ḥêm — 1 Occ.
na·ḥă·mū — 2 Occ.
ni·ḥām — 11 Occ.
ni·ḥā·mə·tî — 1 Occ.
ni·ḥam·tā·nî — 1 Occ.
ni·ḥam·tî — 5 Occ.
nu·ḥā·māh — 1 Occ.
tə·na·ḥă·mê·nî — 3 Occ.
tə·na·ḥă·men·nū — 1 Occ.
tə·na·ḥă·mū·nî — 1 Occ.
tə·nu·ḥā·mū — 1 Occ.
ū·lə·na·ḥă·mōw — 1 Occ.
ū·ṯə·na·ḥă·mê·nî — 1 Occ.
wa·’ă·na·ḥă·mêḵ — 1 Occ.
wā·’eṯ·ne·ḥām — 1 Occ.
way·yin·nā·ḥă·mū — 2 Occ.
way·yin·nā·ḥem — 9 Occ.
way·na·ḥă·mū — 1 Occ.
way·na·ḥêm — 2 Occ.
wə·hin·nā·ḥêm — 2 Occ.
wə·hin·ne·ḥā·mə·tî — 1 Occ.
wə·lam·na·ḥă·mîm — 1 Occ.
wə·ni·ḥam — 6 Occ.
wə·ni·ḥam·tā·nî — 1 Occ.
wə·ni·ḥam·tem — 1 Occ.
wə·ni·ḥam·tî — 4 Occ.
wə·ni·ḥam·tîm — 1 Occ.
wə·ni·ḥă·mū — 1 Occ.
wə·yin·nā·ḥêm — 1 Occ.
wə·yiṯ·ne·ḥām — 1 Occ.
yə·na·ḥă·mê·nū — 1 Occ.
yə·na·ḥă·mu·nî — 1 Occ.
yə·na·ḥêm — 1 Occ.
yə·na·ḥê·mūn — 1 Occ.
yin·nā·ḥêm — 4 Occ.
yiṯ·ne·ḥām — 2 Occ.
Additional Entries
wə·na·ḥă·lā·ṯōw — 3 Occ.
na·ḥă·lî·’êl — 1 Occ.
ū·min·na·ḥă·lî·’êl — 1 Occ.
han·ne·ḥĕ·lā·mî — 3 Occ.
’ă·na·ḥă·mêḵ — 1 Occ.
’ă·na·ḥem·ḵem — 1 Occ.
bə·na·ḥă·mêḵ — 1 Occ.
’en·nā·ḥêm — 3 Occ.
hin·nā·ḥêm — 2 Occ.
lə·hin·nā·ḥêm — 2 Occ.
lə·na·ḥă·mê·nî — 2 Occ.
lə·na·ḥă·mōw — 6 Occ.
lə·na·ḥêm — 1 Occ.
mə·na·ḥă·mê — 1 Occ.
mə·na·ḥă·mîm — 3 Occ.
mə·na·ḥêm — 7 Occ.
mə·na·ḥem·ḵem — 1 Occ.
miṯ·na·ḥêm — 1 Occ.
na·ḥă·mū — 2 Occ.
ni·ḥām — 11 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page