yə·na·ḥêm
Englishman's Concordance
yə·na·ḥêm — 1 Occurrence

Job 29:25
HEB: כַּאֲשֶׁ֖ר אֲבֵלִ֣ים יְנַחֵֽם׃
NAS: As one who comforted the mourners.
KJV: in the army, as one [that] comforteth the mourners.
INT: after mourners comforted

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5162
108 Occurrences


’ă·na·ḥă·mêḵ — 1 Occ.
’ă·na·ḥem·ḵem — 1 Occ.
bə·na·ḥă·mêḵ — 1 Occ.
’en·nā·ḥêm — 3 Occ.
hin·nā·ḥêm — 2 Occ.
lə·hin·nā·ḥêm — 2 Occ.
lə·hiṯ·na·ḥêm — 1 Occ.
lə·na·ḥă·mê·nî — 2 Occ.
lə·na·ḥă·mōw — 6 Occ.
lə·na·ḥêm — 1 Occ.
mə·na·ḥă·mê — 1 Occ.
mə·na·ḥă·mîm — 3 Occ.
mə·na·ḥêm — 7 Occ.
mə·na·ḥem·ḵem — 1 Occ.
miṯ·na·ḥêm — 1 Occ.
na·ḥă·mū — 2 Occ.
ni·ḥām — 11 Occ.
ni·ḥā·mə·tî — 1 Occ.
ni·ḥam·tā·nî — 1 Occ.
ni·ḥam·tî — 5 Occ.
nu·ḥā·māh — 1 Occ.
tə·na·ḥă·mê·nî — 3 Occ.
tə·na·ḥă·men·nū — 1 Occ.
tə·na·ḥă·mū·nî — 1 Occ.
tə·nu·ḥā·mū — 1 Occ.
ū·lə·na·ḥă·mōw — 1 Occ.
ū·ṯə·na·ḥă·mê·nî — 1 Occ.
wa·’ă·na·ḥă·mêḵ — 1 Occ.
wā·’eṯ·ne·ḥām — 1 Occ.
way·yin·nā·ḥă·mū — 2 Occ.
way·yin·nā·ḥem — 9 Occ.
way·na·ḥă·mū — 1 Occ.
way·na·ḥêm — 2 Occ.
wə·hin·nā·ḥêm — 2 Occ.
wə·hin·ne·ḥā·mə·tî — 1 Occ.
wə·lam·na·ḥă·mîm — 1 Occ.
wə·ni·ḥam — 6 Occ.
wə·ni·ḥam·tā·nî — 1 Occ.
wə·ni·ḥam·tem — 1 Occ.
wə·ni·ḥam·tî — 4 Occ.
wə·ni·ḥam·tîm — 1 Occ.
wə·ni·ḥă·mū — 1 Occ.
wə·yin·nā·ḥêm — 1 Occ.
wə·yiṯ·ne·ḥām — 1 Occ.
yə·na·ḥă·mê·nū — 1 Occ.
yə·na·ḥă·mu·nî — 1 Occ.
yə·na·ḥêm — 1 Occ.
yə·na·ḥê·mūn — 1 Occ.
yin·nā·ḥêm — 4 Occ.
yiṯ·ne·ḥām — 2 Occ.
Additional Entries
wə·ni·ḥam — 6 Occ.
wə·ni·ḥam·tā·nî — 1 Occ.
wə·ni·ḥam·tem — 1 Occ.
wə·ni·ḥam·tî — 4 Occ.
wə·ni·ḥam·tîm — 1 Occ.
wə·ni·ḥă·mū — 1 Occ.
wə·yin·nā·ḥêm — 1 Occ.
wə·yiṯ·ne·ḥām — 1 Occ.
yə·na·ḥă·mê·nū — 1 Occ.
yə·na·ḥă·mu·nî — 1 Occ.
yə·na·ḥê·mūn — 1 Occ.
yin·nā·ḥêm — 4 Occ.
yiṯ·ne·ḥām — 2 Occ.
na·ḥam — 1 Occ.
nō·ḥam — 1 Occ.
ne·ḥā·mā·ṯî — 2 Occ.
nə·ḥem·yāh — 8 Occ.
na·ḥă·mā·nî — 1 Occ.
nā·ḥə·nū — 1 Occ.
naḥ·nū — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page