lə·miṣ·wō·ṯāw
Englishman's Concordance
lə·miṣ·wō·ṯāw — 1 Occurrence

Exodus 15:26
HEB: תַּעֲשֶׂ֔ה וְהַֽאֲזַנְתָּ֙ לְמִצְוֹתָ֔יו וְשָׁמַרְתָּ֖ כָּל־
NAS: and give ear to His commandments, and keep
KJV: and wilt give ear to his commandments, and keep
INT: and do and give to his commandments and keep all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4687
181 Occurrences


bə·miṣ·waṯ — 4 Occ.
bə·miṣ·wō·ṯāw — 1 Occ.
bə·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ḵə·miṣ·waṯ- — 1 Occ.
ham·miṣ·wāh — 20 Occ.
ham·miṣ·wōṯ — 5 Occ.
kə·miṣ·waṯ — 5 Occ.
lə·miṣ·wāh — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯāy — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯāw — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 2 Occ.
mim·miṣ·wōṯ — 1 Occ.
mim·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
mim·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 3 Occ.
miṣ·wāh — 4 Occ.
miṣ·waṯ — 17 Occ.
miṣ·wā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
miṣ·wā·ṯōw — 1 Occ.
miṣ·wōṯ — 25 Occ.
miṣ·wō·ṯay — 19 Occ.
miṣ·wō·ṯāw — 25 Occ.
miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
miṣ·wō·ṯe·ḵā — 18 Occ.
ū·ḵə·miṣ·waṯ — 1 Occ.
ū·miṣ·wōṯ — 2 Occ.
ū·miṣ·wō·ṯay — 7 Occ.
ū·miṣ·wō·ṯāw — 4 Occ.
ū·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇam·miṣ·wāh — 1 Occ.
ū·ḇə·miṣ·wō·ṯāw — 1 Occ.
wə·ḵam·miṣ·wāh — 1 Occ.
wə·ham·miṣ·wāh — 3 Occ.
ḇə·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
Additional Entries
ḇam·mə·ṣū·ḏāh — 1 Occ.
bə·miṣ·waṯ — 4 Occ.
bə·miṣ·wō·ṯāw — 1 Occ.
bə·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ḵə·miṣ·waṯ- — 1 Occ.
ham·miṣ·wāh — 20 Occ.
ham·miṣ·wōṯ — 5 Occ.
kə·miṣ·waṯ — 5 Occ.
lə·miṣ·wāh — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯāy — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 2 Occ.
mim·miṣ·wōṯ — 1 Occ.
mim·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
mim·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 3 Occ.
miṣ·wāh — 4 Occ.
miṣ·waṯ — 17 Occ.
miṣ·wā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
miṣ·wā·ṯōw — 1 Occ.
miṣ·wōṯ — 25 Occ.
miṣ·wō·ṯay — 19 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page