ḵə·miṣ·waṯ-
Englishman's Concordance
ḵə·miṣ·waṯ- — 1 Occurrence

2 Chronicles 29:15
HEB: וַיִּֽתְקַדְּשׁ֔וּ וַיָּבֹ֥אוּ כְמִצְוַת־ הַמֶּ֖לֶךְ בְּדִבְרֵ֣י
NAS: of the LORD, according to the commandment of the king
KJV: themselves, and came, according to the commandment of the king,
INT: consecrated and went to the commandment of the king the words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4687
181 Occurrences


bə·miṣ·waṯ — 4 Occ.
bə·miṣ·wō·ṯāw — 1 Occ.
bə·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ḵə·miṣ·waṯ- — 1 Occ.
ham·miṣ·wāh — 20 Occ.
ham·miṣ·wōṯ — 5 Occ.
kə·miṣ·waṯ — 5 Occ.
lə·miṣ·wāh — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯāy — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯāw — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 2 Occ.
mim·miṣ·wōṯ — 1 Occ.
mim·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
mim·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 3 Occ.
miṣ·wāh — 4 Occ.
miṣ·waṯ — 17 Occ.
miṣ·wā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
miṣ·wā·ṯōw — 1 Occ.
miṣ·wōṯ — 25 Occ.
miṣ·wō·ṯay — 19 Occ.
miṣ·wō·ṯāw — 25 Occ.
miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
miṣ·wō·ṯe·ḵā — 18 Occ.
ū·ḵə·miṣ·waṯ — 1 Occ.
ū·miṣ·wōṯ — 2 Occ.
ū·miṣ·wō·ṯay — 7 Occ.
ū·miṣ·wō·ṯāw — 4 Occ.
ū·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇam·miṣ·wāh — 1 Occ.
ū·ḇə·miṣ·wō·ṯāw — 1 Occ.
wə·ḵam·miṣ·wāh — 1 Occ.
wə·ham·miṣ·wāh — 3 Occ.
ḇə·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
Additional Entries
lim·ṣū·ḏāh — 1 Occ.
mə·ṣu·ḏaṯ — 2 Occ.
mə·ṣū·ḏō·wṯ — 1 Occ.
ū·mə·ṣū·ḏāh — 1 Occ.
ū·mə·ṣu·ḏā·ṯî — 6 Occ.
ū·mə·ṣū·ḏōw — 1 Occ.
ḇam·mə·ṣū·ḏāh — 1 Occ.
bə·miṣ·waṯ — 4 Occ.
bə·miṣ·wō·ṯāw — 1 Occ.
bə·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ham·miṣ·wāh — 20 Occ.
ham·miṣ·wōṯ — 5 Occ.
kə·miṣ·waṯ — 5 Occ.
lə·miṣ·wāh — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯāy — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯāw — 1 Occ.
lə·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 2 Occ.
mim·miṣ·wōṯ — 1 Occ.
mim·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
mim·miṣ·wō·ṯe·ḵā — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page