mil·ḥă·mō·ṯê·nū
Englishman's Concordance
mil·ḥă·mō·ṯê·nū — 2 Occurrences

1 Samuel 8:20
HEB: וְנִלְחַ֖ם אֶת־ מִלְחֲמֹתֵֽנוּ׃
NAS: out before us and fight our battles.
KJV: before us, and fight our battles.
INT: before and fight our battles

2 Chronicles 32:8
HEB: לְעָזְרֵ֔נוּ וּלְהִלָּחֵ֖ם מִלְחֲמֹתֵ֑נוּ וַיִּסָּמְכ֣וּ הָעָ֔ם
NAS: us and to fight our battles. And the people
KJV: us, and to fight our battles. And the people
INT: to help fight our battles relied and the people

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4421
319 Occurrences


‘al- — 1 Occ.
bam·mil·ḥā·māh — 32 Occ.
ham·mil·ḥā·māh — 69 Occ.
ham·mil·ḥā·mō·wṯ — 1 Occ.
kam·mil·ḥā·māh — 1 Occ.
lam·mil·ḥā·māh — 68 Occ.
lə·mil·ḥā·māh — 2 Occ.
mil·ḥā·māh — 92 Occ.
mil·ḥă·mōṯ — 12 Occ.
mil·ḥă·mō·ṯāw — 1 Occ.
mil·ḥă·mō·ṯê·nū — 2 Occ.
mil·ḥam·tāh — 1 Occ.
mil·ḥam·tām — 2 Occ.
mil·ḥam·têḵ — 2 Occ.
mil·ḥam·tə·ḵā — 2 Occ.
mil·ḥam·tî — 1 Occ.
mil·ḥam·tōw — 2 Occ.
mil·ḥe·meṯ — 1 Occ.
mim·mil·ḥā·māh — 2 Occ.
ū·mil·ḥā·māh — 10 Occ.
ū·mil·ḥā·mō·wṯ — 2 Occ.
ū·ḇə·mil·ḥā·māh — 3 Occ.
ū·ḇə·mil·ḥă·mō·wṯ — 1 Occ.
ḇam·mil·ḥā·māh — 5 Occ.
wə·ham·mil·ḥā·māh — 3 Occ.
ḇə·mil·ḥā·māh — 1 Occ.
Additional Entries
‘al- — 1 Occ.
bam·mil·ḥā·māh — 32 Occ.
ham·mil·ḥā·māh — 69 Occ.
ham·mil·ḥā·mō·wṯ — 1 Occ.
kam·mil·ḥā·māh — 1 Occ.
lam·mil·ḥā·māh — 68 Occ.
lə·mil·ḥā·māh — 2 Occ.
mil·ḥā·māh — 92 Occ.
mil·ḥă·mōṯ — 12 Occ.
mil·ḥă·mō·ṯāw — 1 Occ.
mil·ḥam·tāh — 1 Occ.
mil·ḥam·tām — 2 Occ.
mil·ḥam·têḵ — 2 Occ.
mil·ḥam·tə·ḵā — 2 Occ.
mil·ḥam·tî — 1 Occ.
mil·ḥam·tōw — 2 Occ.
mil·ḥe·meṯ — 1 Occ.
mim·mil·ḥā·māh — 2 Occ.
ū·mil·ḥā·māh — 10 Occ.
ū·mil·ḥā·mō·wṯ — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page