ū·ḇə·mil·ḥă·mō·wṯ
Englishman's Concordance
ū·ḇə·mil·ḥă·mō·wṯ — 1 Occurrence

Isaiah 30:32
HEB: בְּתֻפִּ֖ים וּבְכִנֹּר֑וֹת וּבְמִלְחֲמ֥וֹת תְּנוּפָ֖ה נִלְחַם־
NAS: and lyres; And in battles, brandishing weapons,
KJV: and harps: and in battles of shaking
INT: tambourines and lyres battles brandishing will fight

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4421
319 Occurrences


‘al- — 1 Occ.
bam·mil·ḥā·māh — 32 Occ.
ham·mil·ḥā·māh — 69 Occ.
ham·mil·ḥā·mō·wṯ — 1 Occ.
kam·mil·ḥā·māh — 1 Occ.
lam·mil·ḥā·māh — 68 Occ.
lə·mil·ḥā·māh — 2 Occ.
mil·ḥā·māh — 92 Occ.
mil·ḥă·mōṯ — 12 Occ.
mil·ḥă·mō·ṯāw — 1 Occ.
mil·ḥă·mō·ṯê·nū — 2 Occ.
mil·ḥam·tāh — 1 Occ.
mil·ḥam·tām — 2 Occ.
mil·ḥam·têḵ — 2 Occ.
mil·ḥam·tə·ḵā — 2 Occ.
mil·ḥam·tî — 1 Occ.
mil·ḥam·tōw — 2 Occ.
mil·ḥe·meṯ — 1 Occ.
mim·mil·ḥā·māh — 2 Occ.
ū·mil·ḥā·māh — 10 Occ.
ū·mil·ḥā·mō·wṯ — 2 Occ.
ū·ḇə·mil·ḥā·māh — 3 Occ.
ū·ḇə·mil·ḥă·mō·wṯ — 1 Occ.
ḇam·mil·ḥā·māh — 5 Occ.
wə·ham·mil·ḥā·māh — 3 Occ.
ḇə·mil·ḥā·māh — 1 Occ.
Additional Entries
mil·ḥam·tām — 2 Occ.
mil·ḥam·têḵ — 2 Occ.
mil·ḥam·tə·ḵā — 2 Occ.
mil·ḥam·tî — 1 Occ.
mil·ḥam·tōw — 2 Occ.
mil·ḥe·meṯ — 1 Occ.
mim·mil·ḥā·māh — 2 Occ.
ū·mil·ḥā·māh — 10 Occ.
ū·mil·ḥā·mō·wṯ — 2 Occ.
ū·ḇə·mil·ḥā·māh — 3 Occ.
ḇam·mil·ḥā·māh — 5 Occ.
wə·ham·mil·ḥā·māh — 3 Occ.
ḇə·mil·ḥā·māh — 1 Occ.
’ă·mal·lêṭ — 1 Occ.
’ă·mal·leṭ·ḵā — 1 Occ.
ham·mal·lə·ṭîm — 1 Occ.
han·nim·lāṭ — 1 Occ.
hă·yim·mā·lêṭ — 1 Occ.
him·mā·lêṭ — 4 Occ.
him·mā·lə·ṭî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page