mil·lə·ḇā·ḇə·ḵā
Englishman's Concordance
mil·lə·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occurrence

Deuteronomy 4:9
HEB: וּפֶן־ יָס֙וּרוּ֙ מִלְּבָ֣בְךָ֔ כֹּ֖ל יְמֵ֣י
NAS: and they do not depart from your heart all
KJV: and lest they depart from thy heart all the days
INT: so depart your heart all the days

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3824
252 Occurrences


bə·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
bil·ḇaḇ — 1 Occ.
bil·ḇā·ḇāh — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇām — 8 Occ.
bil·ḇaḇ·ḵem — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇêḵ — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇe·ḵā — 13 Occ.
bil·ḇā·ḇî — 3 Occ.
bil·ḇā·ḇōw — 5 Occ.
ḵil·ḇā·ḇe·ḵā — 1 Occ.
hal·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
kil·ḇaḇ — 2 Occ.
kil·ḇā·ḇe·ḵā — 1 Occ.
kil·ḇā·ḇōw — 2 Occ.
lal·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
lə·ḇaḇ — 41 Occ.
lə·ḇā·ḇāh — 2 Occ.
lə·ḇā·ḇām — 14 Occ.
lə·ḇaḇ·ḵem — 35 Occ.
lə·ḇā·ḇêḵ — 2 Occ.
lə·ḇā·ḇə·ḵā — 38 Occ.
lə·ḇā·ḇê·nū — 4 Occ.
lə·ḇā·ḇî — 21 Occ.
lə·ḇā·ḇōw — 26 Occ.
lə·ḇā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
lê·ḇāḇ — 2 Occ.
lil·ḇā·ḇām — 1 Occ.
liḇ·ḇê·hen — 1 Occ.
mil·lə·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
šā·lêm — 1 Occ.
ū·lə·ḇaḇ — 3 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇî — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇōw — 4 Occ.
ū·ḇə·lê·ḇāḇ — 2 Occ.
ū·ḇil·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇil·ḇā·ḇōw — 1 Occ.
ḇil·ḇā·ḇām — 1 Occ.
ḇil·ḇaḇ·ḵem — 1 Occ.
ḇil·ḇā·ḇe·ḵā — 2 Occ.
Additional Entries
lə·ḇaḇ·ḵem — 35 Occ.
lə·ḇā·ḇêḵ — 2 Occ.
lə·ḇā·ḇə·ḵā — 38 Occ.
lə·ḇā·ḇê·nū — 4 Occ.
lə·ḇā·ḇî — 21 Occ.
lə·ḇā·ḇōw — 26 Occ.
lə·ḇā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
lê·ḇāḇ — 2 Occ.
lil·ḇā·ḇām — 1 Occ.
liḇ·ḇê·hen — 1 Occ.
šā·lêm — 1 Occ.
ū·lə·ḇaḇ — 3 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇî — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇōw — 4 Occ.
ū·ḇə·lê·ḇāḇ — 2 Occ.
ū·ḇil·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇil·ḇā·ḇōw — 1 Occ.
ḇil·ḇā·ḇām — 1 Occ.
ḇil·ḇaḇ·ḵem — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page