wə·ham·min·ḥāh
Englishman's Concordance
wə·ham·min·ḥāh — 2 Occurrences

Ezekiel 42:13
HEB: קָדְשֵׁ֣י הַקֳּדָשִׁ֗ים וְהַמִּנְחָה֙ וְהַחַטָּ֣את וְהָאָשָׁ֔ם
NAS: the most holy things, the grain offering, the sin offering
KJV: holy things, and the meat offering, and the sin offering,
INT: things the most offering the sin and the guilt

Ezekiel 45:17
HEB: יִהְיֶ֗ה הָעוֹל֣וֹת וְהַמִּנְחָה֮ וְהַנֵּסֶךְ֒ בַּחַגִּ֤ים
NAS: offerings, the grain offerings and the drink offerings,
KJV: [to give] burnt offerings, and meat offerings, and drink offerings,
INT: become the burnt offerings and the drink the feasts

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4503
211 Occurrences


bam·min·ḥāh — 1 Occ.
bə·min·ḥāh — 2 Occ.
ham·min·ḥāh — 39 Occ.
kam·min·ḥāh — 1 Occ.
kə·min·ḥaṯ — 2 Occ.
lam·min·ḥāh — 2 Occ.
lə·min·ḥāh — 17 Occ.
lə·min·ḥaṯ — 1 Occ.
min·ḥāh — 54 Occ.
min·ḥaṯ — 17 Occ.
min·ḥā·ṯāh — 4 Occ.
min·ḥā·ṯām — 4 Occ.
min·ḥā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
min·ḥā·ṯî — 3 Occ.
min·ḥā·ṯōw — 7 Occ.
min·ḥō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·min·ḥō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·min·ḥāh — 19 Occ.
ū·min·ḥaṯ — 2 Occ.
ū·min·ḥā·ṯāh — 7 Occ.
ū·min·ḥā·ṯām — 14 Occ.
ū·min·ḥā·ṯōw — 4 Occ.
ū·min·ḥō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥāh — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥaṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥā·ṯî — 1 Occ.
wə·ḵam·min·ḥāh — 1 Occ.
wə·ham·min·ḥāh — 2 Occ.
Additional Entries
ū·min·ḥāh — 19 Occ.
ū·min·ḥaṯ — 2 Occ.
ū·min·ḥā·ṯāh — 7 Occ.
ū·min·ḥā·ṯām — 14 Occ.
ū·min·ḥā·ṯōw — 4 Occ.
ū·min·ḥō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥāh — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥaṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥā·ṯî — 1 Occ.
wə·ḵam·min·ḥāh — 1 Occ.
ū·min·ḥāh — 1 Occ.
ū·min·ḥā·ṯə·hō·wn — 1 Occ.
mə·na·ḥêm — 8 Occ.
mā·nā·ḥaṯ — 1 Occ.
ū·mā·na·ḥaṯ — 2 Occ.
lam·nî — 1 Occ.
min·nî — 1 Occ.
lə·min·yā·mîn — 1 Occ.
min·yā·mîn — 1 Occ.
ū·min·yā·min — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page