wə·yiś·mə·ḥū
Englishman's Concordance
wə·yiś·mə·ḥū — 5 Occurrences

Job 21:12
HEB: כְּתֹ֣ף וְכִנּ֑וֹר וְ֝יִשְׂמְח֗וּ לְק֣וֹל עוּגָֽב׃
NAS: and harp And rejoice at the sound
KJV: and harp, and rejoice at the sound
INT: to the timbrel and harp and rejoice the sound of the flute

Psalm 5:11
HEB: וְיִשְׂמְח֨וּ כָל־ ח֪וֹסֵי
NAS: who take refuge in You be glad, Let them ever
KJV: But let all those that put their trust in thee rejoice: let them ever
INT: You be glad all take

Psalm 35:27
HEB: יָרֹ֣נּוּ וְיִשְׂמְחוּ֮ חֲפֵצֵ֪י צִ֫דְקִ֥י
NAS: Let them shout for joy and rejoice, who
KJV: Let them shout for joy, and be glad, that favour
INT: shout and rejoice who my vindication

Psalm 40:16
HEB: יָ֘שִׂ֤ישׂוּ וְיִשְׂמְח֨וּ ׀ בְּךָ֗ כָּֽל־
NAS: You rejoice and be glad in You; Let those who love
KJV: thee rejoice and be glad in thee: let such as love
INT: rejoice and be glad all seek

Psalm 70:4
HEB: יָ֘שִׂ֤ישׂוּ וְיִשְׂמְח֨וּ ׀ בְּךָ֗ כָּֽל־
NAS: You rejoice and be glad in You; And let those who love
KJV: thee rejoice and be glad in thee: and let such as love
INT: rejoice and be glad all seek

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8055
150 Occurrences


bōw — 1 Occ.
’eś·maḥ — 3 Occ.
’eś·mə·ḥāh — 1 Occ.
ham·śam·mê·aḥ — 1 Occ.
haś·śə·mê·ḥîm — 2 Occ.
hiś·maḥ·tā — 1 Occ.
kiś·mō·aḥ — 1 Occ.
liś·mō·aḥ — 2 Occ.
maḥ·tî — 1 Occ.
mê·aḥ — 1 Occ.
mə·ḥê·nū — 1 Occ.
mə·śam·mə·ḥê- — 1 Occ.
niś·mə·ḥāh- — 1 Occ.
śā·maḥ — 3 Occ.
śā·maḥ·tî — 1 Occ.
śā·mê·aḥ — 2 Occ.
śā·mê·ḥū — 4 Occ.
śə·maḥ — 2 Occ.
śim·ḥî — 1 Occ.
śim·ḥū — 4 Occ.
śim·maḥ·tā — 1 Occ.
śim·maḥ·ta·nî — 1 Occ.
śim·mə·ḥām — 3 Occ.
śim·mə·ḥū·ḵā — 1 Occ.
tiś·māḥ — 4 Occ.
tiś·maḥ·nāh — 1 Occ.
tiś·mə·ḥî — 1 Occ.
ṯiś·mə·ḥū — 1 Occ.
ū·śə·maḥ — 1 Occ.
ū·śə·mā·ḥî — 1 Occ.
ū·śə·maḥ·tem — 3 Occ.
way·yiś·maḥ — 7 Occ.
way·yiś·mā·ḥū — 3 Occ.
way·yiś·mə·ḥū — 7 Occ.
wat·tiś·māḥ — 3 Occ.
way·śam·maḥ — 1 Occ.
wə·’eś·mə·ḥāh — 1 Occ.
wə·liś·mō·aḥ — 2 Occ.
wə·niś·mə·ḥāh — 4 Occ.
wə·śā·maḥ — 1 Occ.
wə·śā·maḥ·tā — 5 Occ.
wə·śā·mê·aḥ — 1 Occ.
wə·śā·mê·ḥāh — 1 Occ.
wə·śā·mə·ḥū — 1 Occ.
wə·śim·ḥî — 1 Occ.
wə·śim·ḥū — 1 Occ.
wə·śim·maḥ — 1 Occ.
wə·śim·maḥ·tîm — 2 Occ.
wə·yiś·maḥ — 1 Occ.
wə·yiś·mā·ḥū — 4 Occ.
wə·yiś·mə·ḥū — 5 Occ.
yə·śam·maḥ — 7 Occ.
yə·śam·mə·ḥen·nāh — 1 Occ.
yə·śam·mə·ḥū — 2 Occ.
yiś·maḥ — 24 Occ.
yiś·mā·ḥū — 2 Occ.
yiś·mə·ḥū — 10 Occ.
Additional Entries
wə·śā·maḥ·tā — 5 Occ.
wə·śā·mê·aḥ — 1 Occ.
wə·śā·mê·ḥāh — 1 Occ.
wə·śā·mə·ḥū — 1 Occ.
wə·śim·ḥî — 1 Occ.
wə·śim·ḥū — 1 Occ.
wə·śim·maḥ — 1 Occ.
wə·śim·maḥ·tîm — 2 Occ.
wə·yiś·maḥ — 1 Occ.
wə·yiś·mā·ḥū — 4 Occ.
yə·śam·maḥ — 7 Occ.
yə·śam·mə·ḥen·nāh — 1 Occ.
yə·śam·mə·ḥū — 2 Occ.
yiś·maḥ — 24 Occ.
yiś·mā·ḥū — 2 Occ.
yiś·mə·ḥū — 10 Occ.
haś·śə·mê·ḥîm — 1 Occ.
mê·aḥ — 2 Occ.
śā·mê·aḥ — 5 Occ.
śam·mê·aḥ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page