ḇiḵ·nā·p̄āw
Englishman's Concordance
ḇiḵ·nā·p̄āw — 1 Occurrence

Leviticus 1:17
HEB: וְשִׁסַּ֨ע אֹת֣וֹ בִכְנָפָיו֮ לֹ֣א יַבְדִּיל֒
NAS: Then he shall tear it by its wings, [but] shall not sever
KJV: And he shall cleave it with the wings thereof, [but] shall not divide [it] asunder:
INT: shall tear wings shall not sever

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3671
109 Occurrences


bə·ḵan·p̄ê·hem — 3 Occ.
bə·ḵan·p̄ō·wṯ — 1 Occ.
biḵ·nap̄- — 3 Occ.
biḵ·nā·p̄a·yiḵ — 1 Occ.
biḵ·nā·p̄e·ḵā — 1 Occ.
biḵ·nā·p̄e·hā — 2 Occ.
biḵ·nā·p̄ōw — 1 Occ.
ḵan·p̄ê- — 1 Occ.
ḵan·p̄ê·hen — 2 Occ.
ḵə·nā·p̄a·yim — 4 Occ.
ḵə·nā·p̄e·ḵā — 1 Occ.
hak·kā·nāp̄ — 1 Occ.
hak·kə·nā·p̄a·yim — 1 Occ.
kā·nāp̄ — 13 Occ.
kan·p̄ê — 12 Occ.
kan·p̄ê·hem — 9 Occ.
kan·p̄ō·wṯ — 4 Occ.
kə·ḵan·p̄ê — 1 Occ.
kə·nap̄ — 11 Occ.
kə·nā·p̄āw — 9 Occ.
kə·nā·p̄a·yim — 9 Occ.
kə·nā·p̄e·ḵā — 5 Occ.
kə·nā·p̄î — 1 Occ.
liḵ·nap̄ — 2 Occ.
mik·kə·nap̄ — 1 Occ.
ū·ḵə·nap̄ — 2 Occ.
wə·ḵan·p̄ê — 1 Occ.
wə·ḵan·p̄ê·hem — 4 Occ.
wə·hak·kā·nāp̄ — 2 Occ.
ḇiḵ·nā·p̄āw — 1 Occ.
Additional Entries
kə·nā·p̄āw — 9 Occ.
kə·nā·p̄a·yim — 9 Occ.
kə·nā·p̄e·ḵā — 5 Occ.
kə·nā·p̄î — 1 Occ.
liḵ·nap̄ — 2 Occ.
mik·kə·nap̄ — 1 Occ.
ū·ḵə·nap̄ — 2 Occ.
wə·ḵan·p̄ê — 1 Occ.
wə·ḵan·p̄ê·hem — 4 Occ.
wə·hak·kā·nāp̄ — 2 Occ.
ki·nă·rō·wṯ — 1 Occ.
kin·ne·reṯ — 2 Occ.
kin·rō·wṯ — 2 Occ.
mik·kin·ne·reṯ — 1 Occ.
wə·ḵin·nā·reṯ — 1 Occ.
lə·miḵ·naš — 1 Occ.
miṯ·kan·nə·šîn — 1 Occ.
ū·miṯ·kan·nə·šîn — 1 Occ.
kə·nā·wō·ṯāw — 1 Occ.
kə·nā·wā·ṯə·hō·wn — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page