yil·baš
Englishman's Concordance
yil·baš — 5 Occurrences

Leviticus 6:10
HEB: וּמִֽכְנְסֵי־ בַד֮ יִלְבַּ֣שׁ עַל־ בְּשָׂרוֹ֒
NAS: robe, and he shall put on undergarments
KJV: breeches shall he put upon his flesh,
INT: undergarments his linen shall put next to his flesh

Leviticus 16:4
HEB: בַּ֨ד קֹ֜דֶשׁ יִלְבָּ֗שׁ וּמִֽכְנְסֵי־ בַד֮
NAS: He shall put on the holy linen
KJV: He shall put on the holy linen
INT: linen the holy shall put undergarments and the linen

Deuteronomy 22:5
HEB: אִשָּׁ֔ה וְלֹא־ יִלְבַּ֥שׁ גֶּ֖בֶר שִׂמְלַ֣ת
NAS: shall a man put on a woman's
KJV: neither shall a man put on a woman's
INT: A woman nor put man clothing

Job 27:17
HEB: יָ֭כִין וְצַדִּ֣יק יִלְבָּ֑שׁ וְ֝כֶ֗סֶף נָקִ֥י
NAS: [it], but the just will wear [it] And the innocent
KJV: [it], but the just shall put [it] on, and the innocent
INT: may prepare the just will wear the silver and the innocent

Ezekiel 7:27
HEB: יִתְאַבָּ֗ל וְנָשִׂיא֙ יִלְבַּ֣שׁ שְׁמָמָ֔ה וִידֵ֥י
NAS: the prince will be clothed with horror,
KJV: and the prince shall be clothed with desolation,
INT: will mourn the prince will be clothed horror and the hands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3847
110 Occurrences


’al·bîš — 3 Occ.
’el·bā·šen·nāh — 1 Occ.
hal·lā·ḇuš — 1 Occ.
hal·lō·ḇə·šîm — 1 Occ.
ham·mal·biš·ḵem — 1 Occ.
hă·ṯal·bîš — 1 Occ.
hil·bî·šāh — 1 Occ.
hil·bî·ša·nî — 1 Occ.
hil·bî·šū — 1 Occ.
lā·ḇaš — 3 Occ.
lā·ḇā·šə·tā — 1 Occ.
lā·ḇaš·tî — 1 Occ.
lā·ḇêš — 2 Occ.
lā·ḇə·šāh — 3 Occ.
lā·ḇə·šū — 1 Occ.
lā·ḇō·wōš — 1 Occ.
lā·ḇūš — 5 Occ.
lə·hal·bîš — 1 Occ.
lə·ḇaš — 2 Occ.
lə·ḇuš — 5 Occ.
lə·ḇu·šê — 3 Occ.
lil·bōš — 2 Occ.
liḇ·šî- — 3 Occ.
liḇ·šū — 1 Occ.
mə·lub·bā·šîm — 4 Occ.
nil·bāš — 1 Occ.
tal·bîš — 1 Occ.
tal·bî·šê·nî — 1 Occ.
ṯil·baš — 2 Occ.
ṯil·bā·šî — 1 Occ.
til·baš·nā — 1 Occ.
til·bā·šū — 1 Occ.
ṯil·bə·šî — 1 Occ.
ū·lə·ḇê·šām — 1 Occ.
wā·’al·bî·šêḵ — 1 Occ.
way·yal·bêš — 6 Occ.
way·yal·bi·šêm — 2 Occ.
way·yal·bi·šu·hū — 1 Occ.
way·yal·bi·šūm — 1 Occ.
way·yil·baš — 5 Occ.
way·yil·bā·šê·nî — 1 Occ.
way·yil·bə·šū — 1 Occ.
wat·tal·bêš — 1 Occ.
wat·til·baš — 2 Occ.
wə·hal·bêš — 1 Occ.
wə·hil·baš·tā — 4 Occ.
wə·hil·baš·tām — 2 Occ.
wə·hil·baš·tîw — 1 Occ.
wə·hil·bî·šū — 1 Occ.
wə·lā·ḇaš — 4 Occ.
wə·lā·ḇə·šū — 2 Occ.
wə·liḇ·šî- — 1 Occ.
yil·baš — 5 Occ.
yil·bā·šām — 1 Occ.
yil·bā·šū — 2 Occ.
yil·bə·šū — 6 Occ.
Additional Entries
wat·tal·bêš — 1 Occ.
wat·til·baš — 2 Occ.
wə·hal·bêš — 1 Occ.
wə·hil·baš·tā — 4 Occ.
wə·hil·baš·tām — 2 Occ.
wə·hil·baš·tîw — 1 Occ.
wə·hil·bî·šū — 1 Occ.
wə·lā·ḇaš — 4 Occ.
wə·lā·ḇə·šū — 2 Occ.
wə·liḇ·šî- — 1 Occ.
yil·bā·šām — 1 Occ.
yil·bā·šū — 2 Occ.
yil·bə·šū — 6 Occ.
ṯil·baš — 1 Occ.
wə·hal·bî·šū — 1 Occ.
yil·baš — 1 Occ.
lōḡ — 2 Occ.
mil·lōḡ — 1 Occ.
wə·lōḡ — 2 Occ.
lōḏ — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page