Mark 12:23
New International Version
At the resurrection whose wife will she be, since the seven were married to her?"

New Living Translation
So tell us, whose wife will she be in the resurrection? For all seven were married to her."

English Standard Version
In the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? For the seven had her as wife.”

Berean Study Bible
In the resurrection, then, whose wife will she be? For all seven were married to her.”

New American Standard Bible
"In the resurrection, when they rise again, which one's wife will she be? For all seven had married her."

King James Bible
In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.

Holman Christian Standard Bible
In the resurrection, when they rise, whose wife will she be, since the seven had married her?"

International Standard Version
In the resurrection, whose wife will she be, since all seven had married her?"

NET Bible
In the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? For all seven had married her."

Aramaic Bible in Plain English
“Therefore in the resurrection, whose wife among them will she be, for the seven had taken her?”

GOD'S WORD® Translation
When the dead come back to life, whose wife will she be? The seven brothers had married her."

Jubilee Bible 2000
In the resurrection, therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.

King James 2000 Bible
In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? for the seven had her as wife.

American King James Version
In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.

American Standard Version
In the resurrection whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.

Douay-Rheims Bible
In the resurrection therefore, when they shall rise again, whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.

Darby Bible Translation
In the resurrection, when they shall rise again, of which of them shall she be wife, for the seven had her as wife?

English Revised Version
In the resurrection whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.

Webster's Bible Translation
In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? for the seven had her for a wife.

Weymouth New Testament
At the Resurrection whose wife will she be? For they all seven married her."

World English Bible
In the resurrection, when they rise, whose wife will she be of them? For the seven had her as a wife."

Young's Literal Translation
in the rising again, then, whenever they may rise, of which of them shall she be wife -- for the seven had her as wife?'

Markus 12:23 Afrikaans PWL
In die opstanding dan, wie van hulle se vrou sal sy wees, want al sewe het haar as vrou gehad?”

Marku 12:23 Albanian
Në ringjallje, pra, kur të ringjallen, gruaja e kujt do të jetë ajo? Sepse që të shtatë e patën grua''.

ﻣﺮﻗﺲ 12:23 Arabic: Smith & Van Dyke
ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة. لانها كانت زوجة للسبعة.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 12:23 Armenian (Western): NT
Ուրեմն յարութեան ատեն, երբ յարութիւն առնեն, անոնցմէ որո՞ւն կինը պիտի ըլլայ. որովհետեւ եօթն ալ ունեցան զայն իբր կին»:

Euangelioa S. Marc-en araura. 12:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Resurrectionean bada, resuscitatu diratenean hetaric ceinen emazte içanen da? Ecen çazpiéc hura emazte vkan dié.

Dyr Marx 12:23 Bavarian
Wem sein Gattinn werd s ietz bei dyr Urstöndd? All Sibne hietnd s doch zo n Weib ghaat."

Марко 12:23 Bulgarian
Във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? защото и седмината я имаха за жена.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
既然這七個人都娶過她為妻,在復活的時候,當他們復活了,她將是誰的妻子呢?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
既然这七个人都娶过她为妻,在复活的时候,当他们复活了,她将是谁的妻子呢?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
當復活的時候,她是哪一個的妻子呢?因為他們七個人都娶過她。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
当复活的时候,她是哪一个的妻子呢?因为他们七个人都娶过她。”

馬 可 福 音 12:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
當 復 活 的 時 候 , 他 是 那 一 個 的 妻 子 呢 ? 因 為 他 們 七 個 人 都 娶 過 他 。

馬 可 福 音 12:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
当 复 活 的 时 候 , 他 是 那 一 个 的 妻 子 呢 ? 因 为 他 们 七 个 人 都 娶 过 他 。

Evanðelje po Marku 12:23 Croatian Bible
Komu će biti žena o uskrsnuću, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu.

Marek 12:23 Czech BKR
Protož při vzkříšení, když z mrtvých vstanou, čí z těch bude manželka? Neb jich sedm mělo ji za manželku.

Markus 12:23 Danish
I Opstandelsen, naar de opstaa, hvem af dem skal saa have hende til Hustru? Thi de have alle syv haft hende til Hustru.«

Markus 12:23 Dutch Staten Vertaling
In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van dezen zijn? Want die zeven hebben haar tot een vrouw gehad.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐν τῇ ἀναστάσει, ὅταν ἀναστῶσιν, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

Westcott and Hort 1881
ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐν τῇ ἀναστάσει [ὅταν ἀναστῶσιν] τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐν τῇ ἀναστάσει, ὅταν ἀναστῶσιν, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; Οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

Greek Orthodox Church 1904
ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, ὅταν ἀναστῶσι, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

Tischendorf 8th Edition
ἐν τῇ ἀναστάσει, ὅταν ἀναστῶσιν, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, ὅταν ἀναστῶσι, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει ὅταν ἀναστῶσιν τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εν τη αναστασει τινος αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εν τη αναστασει οταν αναστωσιν τινος αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα

Stephanus Textus Receptus 1550
εν τη ουν αναστασει οταν αναστωσιν τινος αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εν τη ουν αναστασει, οταν αναστωσι, τινος αυτων εσται γυνη; οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εν τη αναστασει οταν αναστωσιν τινος αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εν τη αναστασει {VAR2: [οταν αναστωσιν] } τινος αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
en tē anastasei, hotan anastōsin, tinos autōn estai gynē? hoi gar hepta eschon autēn gynaika.

en te anastasei, hotan anastosin, tinos auton estai gyne? hoi gar hepta eschon auten gynaika.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
en tē anastasei tinos autōn estai gynē? hoi gar hepta eschon autēn gynaika.

en te anastasei tinos auton estai gyne? hoi gar hepta eschon auten gynaika.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
en tē anastasei otan anastōsin tinos autōn estai gunē oi gar epta eschon autēn gunaika

en tE anastasei otan anastOsin tinos autOn estai gunE oi gar epta eschon autEn gunaika

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
en tē anastasei otan anastōsin tinos autōn estai gunē oi gar epta eschon autēn gunaika

en tE anastasei otan anastOsin tinos autOn estai gunE oi gar epta eschon autEn gunaika

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
en tē oun anastasei otan anastōsin tinos autōn estai gunē oi gar epta eschon autēn gunaika

en tE oun anastasei otan anastOsin tinos autOn estai gunE oi gar epta eschon autEn gunaika

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
en tē oun anastasei otan anastōsin tinos autōn estai gunē oi gar epta eschon autēn gunaika

en tE oun anastasei otan anastOsin tinos autOn estai gunE oi gar epta eschon autEn gunaika

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:23 Westcott/Hort - Transliterated
en tē anastasei tinos autōn estai gunē oi gar epta eschon autēn gunaika

en tE anastasei tinos autOn estai gunE oi gar epta eschon autEn gunaika

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
en tē anastasei {UBS4: [otan anastōsin] } tinos autōn estai gunē oi gar epta eschon autēn gunaika

en tE anastasei {UBS4: [otan anastOsin]} tinos autOn estai gunE oi gar epta eschon autEn gunaika

Márk 12:23 Hungarian: Karoli
A feltámadáskor tehát, mikor feltámadnak, melyiköknek lesz a felesége? Mert mind a hétnek a felesége volt.

La evangelio laŭ Marko 12:23 Esperanto
En la relevigxo, por kiu el ili sxi estos edzino? cxar cxiuj sep havis sxin kiel edzinon.

Evankeliumi Markuksen mukaan 12:23 Finnish: Bible (1776)
Sentähden ylösnousemisessa, kuin he nousevat ylös, kenenkä heistä vaimo pitää oleman? Sillä hän oli niille seitsemälle emäntänä.

Marc 12:23 French: Darby
Dans la resurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme.

Marc 12:23 French: Louis Segond (1910)
A la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme.

Marc 12:23 French: Martin (1744)
En la résurrection donc, quand ils seront ressuscités, duquel sera-t-elle la femme? car les sept l'ont eue pour leur femme.

Markus 12:23 German: Modernized
Nun in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wessen Weib wird sie sein unter ihnen? Denn sieben haben sie zum Weibe gehabt.

Markus 12:23 German: Luther (1912)
Nun in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wes Weib wird sie sein unter ihnen? Denn sieben haben sie zum Weibe gehabt.

Markus 12:23 German: Textbibel (1899)
In der Auferstehung - wem von ihnen wird die Frau gehören? Haben sie ja doch sieben zur Frau gehabt.

Marco 12:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà ella moglie? Poiché tutti i sette l’hanno avuta per moglie.

Marco 12:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Nella risurrezione adunque, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà ella moglie? poichè tutti e sette l’hanno avuta per moglie.

MARKUS 12:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Pada hari kiamat kelak, perempuan itu jadi bini siapakah dari antara ketujuh orang itu? Karena ketujuhnya telah memperbinikan dia."

Mark 12:23 Kabyle: NT
Asmi ara d-ḥyun lmegtin, anwa si sebɛa watmaten-nni ara ț-yesɛun ț-țameṭṭut-is imi i ț-uɣen di sebɛa yid-sen ?

마가복음 12:23 Korean
일곱사람이 다 그를 아내로 취하였으니 부활을 당하여 저희가 살아날 때에 그 중에 뉘 아내가 되리이까 ?'

Marcus 12:23 Latin: Vulgata Clementina
In resurrectione ergo cum resurrexerint, cujus de his erit uxor ? septem enim habuerunt eam uxorem.

Sv. Marks 12:23 Latvian New Testament
Tad nu augšāmceļoties, kad viņi augšāmcelsies, kuram no viņiem šī sieva piederēs, jo septiņiem tā bijusi sieva?

Evangelija pagal Morkø 12:23 Lithuanian
Taigi prisikėlime, kai jie prisikels, kurio iš jų žmona ji bus? Juk ji buvo visų septynių žmona”.

Mark 12:23 Maori
Na, i te aranga, i te mea ka ara ratou, ma wai o ratou te wahine? he wahine hoki ia na ratou tokowhitu.

Markus 12:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men i opstandelsen, når de står op, hvem av dem skal da få henne til hustru? for alle syv har jo hatt henne til hustru.

Marcos 12:23 Spanish: La Biblia de las Américas
En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los siete la tuvieron por mujer.

Marcos 12:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los siete la tuvieron por mujer."

Marcos 12:23 Spanish: Reina Valera Gómez
En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los siete la tuvieron por esposa.

Marcos 12:23 Spanish: Reina Valera 1909
En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? porque los siete la tuvieron por mujer.

Marcos 12:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer.

Marcos 12:23 Bíblia King James Atualizada Português
Na ressurreição, de quem essa mulher será esposa, haja vista que os sete irmãos foram casados com ela?”

Marcos 12:23 Portugese Bible
Na ressurreição, de qual deles será ela esposa, pois os sete por esposa a tiveram?   

Marcu 12:23 Romanian: Cornilescu
La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toţi şapte au avut -o de nevastă.``

От Марка 12:23 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою?

От Марка 12:23 Russian koi8r
Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою?

Mark 12:23 Shuar New Testament
Nuinkia nantaktin tsawantai, nantakiarmatai, ┐yana nuarin ati? Ashφ siati Nußtkacharmaka" tiarmiayi.

Markus 12:23 Swedish (1917)
Vilken av dem skall nu vid uppståndelsen, när de uppstå, få henne till hustru? De hade ju alla sju tagit henne till hustru.»

Marko 12:23 Swahili NT
Basi, siku watu watakapofufuka, mama huyo atakuwa mke wa nani? Maana wote saba walikuwa wamemwoa."

Marcos 12:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa pagkabuhay na maguli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? sapagka't siya'y naging asawa ng pito.

Ǝlinjil wa n Markus 12:23 Tawallamat Tamajaq NT
Awak əzəl wa n tabadday, ma imos daɣ ǝssa mǝdrayan win den was za tǝqqǝl tǝntut ten taɣurǝs, dad zamas ketnasan ǝzlâfan-tat?»

มาระโก 12:23 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น ในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตาย เมื่อเขาทั้งเจ็ดเป็นขึ้นมาแล้ว หญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดแล้ว"

Markos 12:23 Turkish
Diriliş günü, ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi.››

Марко 12:23 Ukrainian: NT
Оце ж у воскресенню, як воскреснуть, которого з них буде жінка? семеро бо мали її за жінку.

Mark 12:23 Uma New Testament
Jadi', hi eo mpeno, ane tuwu' nculii' mpu'u-di hawe'ea tomate-e, hema-ramo mpai' pue' tobine toei, apa' pitu-ramo to mpotobine-i."

Maùc 12:23 Vietnamese (1934)
Lúc sống lại, đờn bà đó là vợ ai trong bảy anh em? vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ.

Mark 12:22
Top of Page
Top of Page