Mark 13:9
New International Version
"You must be on your guard. You will be handed over to the local councils and flogged in the synagogues. On account of me you will stand before governors and kings as witnesses to them.

New Living Translation
"When these things begin to happen, watch out! You will be handed over to the local councils and beaten in the synagogues. You will stand trial before governors and kings because you are my followers. But this will be your opportunity to tell them about me.

English Standard Version
“But be on your guard. For they will deliver you over to councils, and you will be beaten in synagogues, and you will stand before governors and kings for my sake, to bear witness before them.

Berean Study Bible
So be on your guard. You will be delivered over to the councils and beaten in the synagogues. On My account you will stand before governors and kings as witnesses to them.

New American Standard Bible
"But be on your guard; for they will deliver you to the courts, and you will be flogged in the synagogues, and you will stand before governors and kings for My sake, as a testimony to them.

King James Bible
But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.

Holman Christian Standard Bible
"But you, be on your guard! They will hand you over to sanhedrins, and you will be flogged in the synagogues. You will stand before governors and kings because of Me, as a witness to them.

International Standard Version
"As for yourselves, be on your guard! People will hand you over to local councils, and you will be beaten in their synagogues. You will stand before governors and kings to testify to them because of me.

NET Bible
"You must watch out for yourselves. You will be handed over to councils and beaten in the synagogues. You will stand before governors and kings because of me, as a witness to them.

Aramaic Bible in Plain English
“But take heed to yourselves, for they will deliver you to Judges and you will be scourged in their synagogues and you will stand before Kings and Governors for my sake as a testimony to them.”

GOD'S WORD® Translation
"Be on your guard! People will hand you over to the Jewish courts and whip you in their synagogues. You will stand in front of governors and kings to testify to them because of me.

Jubilee Bible 2000
But take heed to yourselves, for they shall deliver you up in the councils, and in the synagogues ye shall be beaten; and ye shall be called before rulers and kings for my sake for a testimony unto them.

King James 2000 Bible
But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues you shall be beaten: and you shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.

American King James Version
But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues you shall be beaten: and you shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.

American Standard Version
But take ye heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in synagogues shall ye be beaten; and before governors and kings shall ye stand for my sake, for a testimony unto them.

Douay-Rheims Bible
But look to yourselves. For they shall deliver you up to councils, and in the synagogues you shall be beaten, and you shall stand before governors and kings for my sake, for a testimony unto them.

Darby Bible Translation
But *ye*, take heed to yourselves, for they shall deliver you up to sanhedrims and to synagogues: ye shall be beaten and brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them;

English Revised Version
But take ye heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in synagogues shall ye be beaten; and before governors and kings shall ye stand for my sake, for a testimony unto them.

Webster's Bible Translation
But take heed to yourselves: for they will deliver you up to councils; and in the synagogues ye will be beaten: and ye will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.

Weymouth New Testament
"You yourselves must be on your guard. They will deliver you up to Sanhedrins; you will be brought into synagogues and cruelly beaten; and you will stand before governors and kings for my sake, to be witnesses to them for me.

World English Bible
But watch yourselves, for they will deliver you up to councils. You will be beaten in synagogues. You will stand before rulers and kings for my sake, for a testimony to them.

Young's Literal Translation
'And take ye heed to yourselves, for they shall deliver you up to sanhedrims, and to synagogues, ye shall be beaten, and before governors and kings ye shall be set for my sake, for a testimony to them;

Markus 13:9 Afrikaans PWL
Wees versigtig vir julleself, want hulle sal julle oorlewer aan die regters en in plekke van bymekaarkoms sal julle geslaan word en gebring word om voor heersers en konings te staan ter wille van My, tot ’n getuienis vir hulle.

Marku 13:9 Albanian
Kujdesuni për veten! Sepse do t'ju dorëzojnë gjyqeve dhe do t'ju rrahin ndër sinagoga; do t'ju nxjerrin përpara guvernatorëve dhe mbretërve, për shkakun tim, që të dëshmoni përpara tyre.

ﻣﺮﻗﺲ 13:9 Arabic: Smith & Van Dyke
فانظروا الى نفوسكم. لانهم سيسلمونكم الى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون امام ولاة وملوك من اجلي شهادة لهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 13:9 Armenian (Western): NT
Զգուշացէ՛ք դուք ձեզի համար. քանի որ ատեաններու պիտի մատնեն ձեզ, ժողովարաններու մէջ պիտի ծեծեն ձեզ, ու կառավարիչներու եւ թագաւորներու առջեւ պիտի կենաք՝ իմ պատճառովս, անոնց վկայութիւն ըլլալու համար:

Euangelioa S. Marc-en araura. 13:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina beguira eieçue çuec ceuron buruèy: ecen liuraturen çaituzte consistorioetara eta synagoguetara: açotaturen çarete, eta gobernadorén eta reguén aitzinera eramanen çarete ene causaz, hæy testimoniagetan.

Dyr Marx 13:9 Bavarian
Ös aber künntß enk glei drauf gfasst machen: Zwögns meiner bringend s enk vor s Gricht, schraignd enk in de Samnungen und stöllnd enk vor Landpflöger und Künig, däßß vor ien Zeugniss ablögtß.

Марко 13:9 Bulgarian
А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「你們自己要當心。他們將要把你們送交議會;你們會在會堂裡受鞭打。為我的緣故,你們將站在總督和君王面前,好對他們做見證。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“你们自己要当心。他们将要把你们送交议会;你们会在会堂里受鞭打。为我的缘故,你们将站在总督和君王面前,好对他们做见证。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「但你們要謹慎,因為人要把你們交給公會,並且你們在會堂裡要受鞭打,又為我的緣故站在諸侯與君王面前,對他們作見證。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“但你们要谨慎,因为人要把你们交给公会,并且你们在会堂里要受鞭打,又为我的缘故站在诸侯与君王面前,对他们作见证。

馬 可 福 音 13:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
但 你 們 要 謹 慎 ; 因 為 人 要 把 你 們 交 給 公 會 , 並 且 你 們 在 會 堂 裡 要 受 鞭 打 , 又 為 我 的 緣 故 站 在 諸 侯 與 君 王 面 前 , 對 他 們 . 作 見 證 。

馬 可 福 音 13:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
但 你 们 要 谨 慎 ; 因 为 人 要 把 你 们 交 给 公 会 , 并 且 你 们 在 会 堂 里 要 受 鞭 打 , 又 为 我 的 缘 故 站 在 诸 侯 与 君 王 面 前 , 对 他 们 . 作 见 证 。

Evanðelje po Marku 13:9 Croatian Bible
Vi pak pazite sami na sebe. Predavat će vas vijećima i tući vas u sinagogama, pred upraviteljima i kraljevima stajat ćete zbog mene, njima za svjedočanstvo.

Marek 13:9 Czech BKR
A toť budou počátkové bolesti. Vy pak šetřte se. Nebo vydávati vás budou na sněmy a do shromáždění; budete biti, a před vladaři a králi stanete pro mne, na svědectví jim.

Markus 13:9 Danish
Men I, tager Vare paa eder selv; de skulle overgive eder til Raadsforsamlinger og til Synagoger; I skulle piskes og stilles for Landshøvdinger og Konger for min Skyld, dem til et Vidnesbyrd.

Markus 13:9 Dutch Staten Vertaling
Maar ziet gij voor uzelven toe; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in de synagogen; gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een getuigenis.

Nestle Greek New Testament 1904
Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Westcott and Hort 1881
βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Greek Orthodox Church 1904
ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς·

Tischendorf 8th Edition
ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
βλεπετε δε υμεις εαυτους παραδωσουσιν υμας εις συνεδρια και εις συναγωγας δαρησεσθε και επι ηγεμονων και βασιλεων σταθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αρχη ωδινων ταυτα βλεπετε δε υμεις εαυτους παραδωσουσιν υμας εις συνεδρια και εις συναγωγας δαρησεσθε και επι ηγεμονων και βασιλεων σταθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις

Stephanus Textus Receptus 1550
βλεπετε δε υμεις εαυτους παραδωσουσιν γαρ υμας εις συνεδρια και εις συναγωγας δαρησεσθε και επι ηγεμονων και βασιλεων σταθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Βλεπετε δε υμεις εαυτους· παραδωσουσι γαρ υμας εις συνεδρια, και εις συναγωγας δαρησεσθε, και επι ηγεμονων και βασιλεων αχθησεσθε ενεκεν εμου, εις μαρτυριον αυτοις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
βλεπετε δε υμεις εαυτους παραδωσουσιν γαρ υμας εις συνεδρια και εις συναγωγας δαρησεσθε και επι ηγεμονων και βασιλεων σταθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
βλεπετε δε υμεις εαυτους παραδωσουσιν υμας εις συνεδρια και εις συναγωγας δαρησεσθε και επι ηγεμονων και βασιλεων σταθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Blepete de hymeis heautous; paradōsousin hymas eis synedria kai eis synagōgas darēsesthe kai epi hēgemonōn kai basileōn stathēsesthe heneken emou, eis martyrion autois.

Blepete de hymeis heautous; paradosousin hymas eis synedria kai eis synagogas daresesthe kai epi hegemonon kai basileon stathesesthe heneken emou, eis martyrion autois.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
blepete de hymeis heautous; paradōsousin hymas eis synedria kai eis synagōgas darēsesthe kai epi hēgemonōn kai basileōn stathēsesthe heneken emou eis martyrion autois.

blepete de hymeis heautous; paradosousin hymas eis synedria kai eis synagogas daresesthe kai epi hegemonon kai basileon stathesesthe heneken emou eis martyrion autois.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
archē ōdinōn tauta blepete de umeis eautous paradōsousin umas eis sunedria kai eis sunagōgas darēsesthe kai epi ēgemonōn kai basileōn stathēsesthe eneken emou eis marturion autois

archE OdinOn tauta blepete de umeis eautous paradOsousin umas eis sunedria kai eis sunagOgas darEsesthe kai epi EgemonOn kai basileOn stathEsesthe eneken emou eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
blepete de umeis eautous paradōsousin gar umas eis sunedria kai eis sunagōgas darēsesthe kai epi ēgemonōn kai basileōn stathēsesthe eneken emou eis marturion autois

blepete de umeis eautous paradOsousin gar umas eis sunedria kai eis sunagOgas darEsesthe kai epi EgemonOn kai basileOn stathEsesthe eneken emou eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
blepete de umeis eautous paradōsousin gar umas eis sunedria kai eis sunagōgas darēsesthe kai epi ēgemonōn kai basileōn stathēsesthe eneken emou eis marturion autois

blepete de umeis eautous paradOsousin gar umas eis sunedria kai eis sunagOgas darEsesthe kai epi EgemonOn kai basileOn stathEsesthe eneken emou eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
blepete de umeis eautous paradōsousin gar umas eis sunedria kai eis sunagōgas darēsesthe kai epi ēgemonōn kai basileōn achthēsesthe eneken emou eis marturion autois

blepete de umeis eautous paradOsousin gar umas eis sunedria kai eis sunagOgas darEsesthe kai epi EgemonOn kai basileOn achthEsesthe eneken emou eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:9 Westcott/Hort - Transliterated
blepete de umeis eautous paradōsousin umas eis sunedria kai eis sunagōgas darēsesthe kai epi ēgemonōn kai basileōn stathēsesthe eneken emou eis marturion autois

blepete de umeis eautous paradOsousin umas eis sunedria kai eis sunagOgas darEsesthe kai epi EgemonOn kai basileOn stathEsesthe eneken emou eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
blepete de umeis eautous paradōsousin umas eis sunedria kai eis sunagōgas darēsesthe kai epi ēgemonōn kai basileōn stathēsesthe eneken emou eis marturion autois

blepete de umeis eautous paradOsousin umas eis sunedria kai eis sunagOgas darEsesthe kai epi EgemonOn kai basileOn stathEsesthe eneken emou eis marturion autois

Márk 13:9 Hungarian: Karoli
Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul õ nékik.

La evangelio laŭ Marko 13:9 Esperanto
Sed gardu vin; cxar oni transdonos vin al sinedrioj, kaj en sinagogoj vi estos skurgxitaj; kaj vi staros antaux provincestroj kaj regxoj pro mi, por atesto al ili.

Evankeliumi Markuksen mukaan 13:9 Finnish: Bible (1776)
Nämät ovat murhetten alut. Mutta kavahtakaat itse teitänne; sillä he antavat ylön teidät raastupiin ja synagogiin. Ja te pieksetään ja johdatetaan päämiesten ja kuningasten eteen minun tähteni, heille todistukseksi.

Marc 13:9 French: Darby
Mais vous, prenez garde à vous-memes; car ils vous livreront aux sanhedrins et aux synagogues; vous serez battus, et vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour leur servir de temoignage.

Marc 13:9 French: Louis Segond (1910)
Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage.

Marc 13:9 French: Martin (1744)
Mais prenez garde à vous-mêmes : car ils vous livreront aux Consistoires, et aux Synagogues; vous serez fouettés, et vous serez présentés devant les gouverneurs et devant les Rois, à cause de moi, pour leur être en témoignage.

Markus 13:9 German: Modernized
Ihr aber, sehet euch vor! Denn sie werden euch überantworten vor die Rathäuser und Schulen; und ihr müsset gestäupet werden und vor Fürsten und Könige müsset ihr geführet werden um meinetwillen zu einem Zeugnis über sie.

Markus 13:9 German: Luther (1912)
Ihr aber, sehet euch vor! Denn sie werden euch überantworten vor die Rathäuser und Schulen; und ihr müßt gestäupt werden, und vor Fürsten und Könige geführt werden um meinetwillen, zu einem Zeugnis über sie.

Markus 13:9 German: Textbibel (1899)
Nehmet aber euch selbst in Acht. Sie werden euch ausliefern an Ratsversammlungen, und ihr werdet Schläge erhalten in den Synagogen und werdet vor Statthalter und Könige gestellt werden um meinetwillen, zum Zeugnisse für sie.

Marco 13:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or badate a voi stessi! Vi daranno in mano dei tribunali e sarete battuti nelle sinagoghe e sarete fatti comparire davanti a governatori e re, per cagion mia, affinché ciò serva loro di testimonianza.

Marco 13:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Queste cose saranno solo principii di dolori; or prendete guardia a voi stessi; perciocchè sarete messi in man de’ concistori, e sarete battuti nelle raunanze; e sarete fatti comparire davanti a’ rettori, ed ai re, per cagion mia, in testimonianza a loro.

MARKUS 13:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi kamu jagalah dirimu sendiri, karena mereka itu akan menyerahkan kamu kepada beberapa majelis, dan di dalam segala rumah sembahyang kamu akan disesah, dan lagi kamu akan dibawa menghadap pemerintah dan raja-raja oleh sebab Aku, yaitu akan menjadi suatu kesaksian pada mereka itu.

Mark 13:9 Kabyle: NT
?adret ɣef yiman-nwen ; atan a kkun-caṛɛen zdat lɛulama n ccariɛa, a kkun-wten di leǧwameɛ. ?ef ddemma-w, a kkun-sbedden zdat wid i gḥekmen tamurt akk-d igelliden iwakken aț-țilim d inigan-iw zdat-nsen.

마가복음 13:9 Korean
너희는 스스로 조심하라 사람들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질하겠으며 나를 인하여 너희가 관장들과 임금들 앞에 서리니 이는 저희에게 증거되려 함이라

Marcus 13:9 Latin: Vulgata Clementina
Videte autem vosmetipsos. Tradent enim vos in consiliis, et in synagogis vapulabitis, et ante præsides et reges stabitis propter me, in testimonium illis.

Sv. Marks 13:9 Latvian New Testament
Bet paši sevī skatieties! Jo viņi jūs nodos tiesai un sinagogās jūs šaustīs, un manis dēļ jūs stāsieties valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem par liecību.

Evangelija pagal Morkø 13:9 Lithuanian
Jūs saugokitės, nes atidavinės jus teismams, plaks sinagogose, ir jūs turėsite dėl manęs stoti prieš valdytojus ir karalius jiems liudyti.

Mark 13:9 Maori
Na, kia tupato ki a koutou: ka tukua hoki koutou ki nga runanga; ka whiua koutou i roto i nga whare karakia; a ka whakaturia koutou ki te aroaro o nga kawana, o nga kingi, mo te whakaaro ki ahau, hei mea whakaatu ki a ratou.

Markus 13:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men ta eder i vare! De skal overgi eder til domstolene, og I skal hudstrykes i synagoger og stilles for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem.

Marcos 13:9 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero estad alerta; porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos.

Marcos 13:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pero ustedes, estén alerta; porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por Mi causa, para testimonio a ellos.

Marcos 13:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas seréis azotados; y delante de gobernadores y de reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio contra ellos.

Marcos 13:9 Spanish: Reina Valera 1909
Mas vosotros mirad por vosotros: porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados: y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, en testimonio á ellos.

Marcos 13:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas vosotros mirad por vosotros; porque os entregarán en los concilios, y en las sinagogas seréis azotados; y delante de gobernadores y de reyes seréis llamados por causa de mí, por testimonio a ellos.

Marcos 13:9 Bíblia King James Atualizada Português
Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles.

Marcos 13:9 Portugese Bible
Mas olhai por vós mesmos; pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados; também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho.   

Marcu 13:9 Romanian: Cornilescu
Luaţi seama la voi înşivă. Au să vă dea pe mîna soboarelor judecătoreşti, şi veţi fi bătuţi în sinagogi; din pricina Mea veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, pentruca să le slujiţi de mărturie.

От Марка 13:9 Russian: Synodal Translation (1876)
Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними.

От Марка 13:9 Russian koi8r
Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними.

Mark 13:9 Shuar New Testament
`T·maitkui atumsha aneartarum. Akupin iruntainiumsha surutmakartatrume, tura ii shuar iruntainmasha katsumpramkartatrume. Wφi shuar asakrumin, Kapitißnnium, akupniunmasha juramkittiarme. Nui jearum, Winia chichastatrume.

Markus 13:9 Swedish (1917)
Men tagen I eder till vara. Man skall då draga eder inför domstolar, och I skolen bliva gisslade i synagogor och ställas fram inför landshövdingar och konungar, för min skull, till ett vittnesbörd för dem.

Marko 13:9 Swahili NT
Lakini ninyi jihadharini. Maana watu watawapelekeni mahakamani, na kuwapigeni katika masunagogi. Mtapelekwa mbele ya watawala na wafalme kwa sababu yangu ili mpate kunishuhudia kwao.

Marcos 13:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't mangagingat kayo sa inyong sarili: sapagka't kayo'y ibibigay nila sa mga Sanedrin; at kayo'y hahampasin sa mga sinagoga; at kayo'y magsisitindig sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin, na bilang patotoo sa kanila.

Ǝlinjil wa n Markus 13:9 Tawallamat Tamajaq NT
«Kawanay amaran ənkədat əd man-nawan. Ad tattarmasam, tətəwəsəbdədam dat saggawaran n əššəriɣa, təwəgginat-awan təwit daɣ nan n əlɣibada ən Kǝl-Ǝlyǝhud. Ad tətəwəsəbdədam dat naxkiman əd mǝnokalan fǝlas kawan-iwar esǝm-in, akf-iwan adi tarrayt n a fall-i taggayyem,

มาระโก 13:9 Thai: from KJV
แต่จงระวังตัวให้ดี เพราะคนเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับศาล และจะเฆี่ยนท่านในธรรมศาลา และท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเห็นแก่เรา เพื่อจะได้เป็นพยานแก่เขา

Markos 13:9 Turkish
‹‹Ama siz kendinize dikkat edin! İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz.

Марко 13:9 Ukrainian: NT
Ви ж самі остерегайтесь: видавати муть бо вас у ради, й по школах будете биті, і перед воїводи та царі ставлені задля мене, на сьвідкуванне їм.

Mark 13:9 Uma New Testament
Aga koi' tohe'i, mo'inga' -inga' -koi! Apa' koi' mpai' bate rahoko' pai' rakeni hi topohura agama. Raweba' -koi hi rala tomi posampayaa. Rabua' -koi hi topoparenta pai' hi magau' sabana petuku' -ni hi Aku'. Nto'u toe mpai', ria loga-ni mpo'uli' -raka pepangala' -ni hi Aku'.

Maùc 13:9 Vietnamese (1934)
Còn các ngươi, phải giữ mình; họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án; các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta, sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ.

Mark 13:8
Top of Page
Top of Page