Ǝlinjil wa n Markus 13
Mark 13 Tawallamat Tamajaq NT

Ǝsəssəɣri igâ Ɣaysa inǝttulab-net

Ǝsəssəɣri igâ Ɣaysa daɣ batu n əbərəjji n Ahan wa Zǝwwǝran n Ǝlɣibada

1Igammad Ɣaysa Ehan wa Zǝwwǝran n Ǝlɣibada as das-inna iyyan daɣ nəttulab-net: «Ǝššex, ənak šihussay ən təhun šin as ikras ahan a! Šihussay n ahan!» 2Inn-as Ɣaysa: «Təhannayaɣ ehan a zəwwəran a? Wər daɣ-as du-za-taqqam təhunt təwârat tǝmidit-net. Ketnet ad itǝwǝjǝbbǝrǝjjǝt.»

3Dəffər awen, iqqîm Ɣaysa fəl ədɣaɣ wa n Eškan ən Zaytun, daɣ tənəmiwəla n Ahan wa Zəwwəran n Ǝlɣibada, as t-issəstan Butros əd Yaqub əd Yaxya d Andrawǝs, wər əqqiman nəttulab win hadatnen, ənnan-as: 4«Ǝməl-anaɣ əmmay ad zʼagu arat wa tənneɣ ihogan? Ma za təqqəl alɣalamat ta za tassaknit as ibuk y igi?»

Ǝsəssəɣri igâ Ɣaysa daɣ batu n əzəl wa ilkaman

5Inn-asan Ɣaysa: «Ǝnkədat, a kawan-wər-issəxrək awedan waliyyan, 6fəlas aytedan aggotnen a du-z-asinen ǝttafan esəm-in, akkiyyan daɣ-san igannu imos Ǝlmǝsix, əssəxrəkan s awen aytedan aggotnen. 7Amaran as tǝslam i tǝrmuq ǝn mǝgiran, ǝd salan ǝn mǝgiran, a kawan-wər-issǝrmǝɣ awen. Aratan di kundaba osan-du, mišan wǝrgeɣ ǝntanay a ǝmosnen təzərəst n əddənet. 8Ad əknəsnat addawlaten gar-essanat, əknəsnat taɣmaren gar-essanat, əməlan-tu nǝgǝynǝgǝyan n amaḍal daɣ daggan aggotnen əd laz labâsan. Mišan aratan win kul, wǝr ǝmosan ar ǝnǝtti ǝn təlawayt tǝhât ǝlmital ǝn ta du-tətizarat əs təntut tətaggazat amzur.»

9«Kawanay amaran ənkədat əd man-nawan. Ad tattarmasam, tətəwəsəbdədam dat saggawaran n əššəriɣa, təwəgginat-awan təwit daɣ nan n əlɣibada ən Kǝl-Ǝlyǝhud. Ad tətəwəsəbdədam dat naxkiman əd mǝnokalan fǝlas kawan-iwar esǝm-in, akf-iwan adi tarrayt n a fall-i taggayyem,

10fəlas tawšeten kul n əddənet kundaba əslenat i salan n Ǝlinjil. 11As təttərmasam, tətəwasabdadam daɣ adag n əššəriɣa, a kawan-wər-iššəwəš awa za tannim. Agat ɣas batu ta kawan za tətawakfit daɣ assaɣat tədi da, fəlas wərgeɣ kawanay iman-nawan a tat-igan; kalar Infas wa Zəddigan a tat-z-agin daɣ mawan-nawan. 12Ad sǝttǝrmǝsan aytedan imǝdrayan-nasan sǝssugin iman-nasan, sǝttǝrmasan abbatan bararan-nasan sǝssugin iman-nasan, affallagan bararan fǝl marwan-nasan sǝssugin iman-nasan. 13Awedan kul a kawan-igzǝr fǝlas kawan-iwar esǝm-in, mišan wa daɣ-wan izmaran har tǝzǝrǝst, wǝdi ad iɣlǝs.»

14«As tənayam taxxaramt ta səksədat tǝha edag was wər imməkkan a tu-tǝha – Agret awedan wa iɣarrin isalan win! – aytedan win d-ogaz adi daɣ akal ǝn Yahudǝyya, win di addaggaganet s ədɣaɣan; 15wa iqqiman daɣ adag wa n afalla n ahan-net, a du-wǝr-azzabbat y a din-idkəl arat ihân ehan-net. 16Wa ihan tawagost-net a du-wər-iqqəl aɣaywan y a din-idkəl asalsaw-net. 17Iket alɣazab ad t-aginat tǝdoden šin ǝganen šidusen ǝd šin sankasnen daɣ adan win di!»

18«Ǝgmǝyat daɣ Məššina a du-wər-imazayyat adi ǝd tamert n asamed irtâyan d akonak, 19fəlas alɣazab səksədan a du-z-asin daɣ adan win di as a d-ixlak Məššina əddənet wər kala tətawanay tulat-net, za wər ilkem du-tosa tulat-net. 20Kundaba as adan win di ikf-en Ǝmǝli tǝzǝrǝst, wǝdi wər t-illa i daɣ-san du-z-irəgan. Kalar ad tǝwǝzzǝgzǝlan fǝl ǝddǝlil n aytedan win tawasanafrannen.»

21«Ǝddi amaran, as dawan-inna awedan: Ǝnǝyat! Ǝlmǝsix illa da, madeɣ: Illa den, a das-wǝr-tǝzzǝgzǝnam! 22Fǝlas ad t-ǝmǝlan ǝlmǝsixan ǝn bahu, ǝmǝlan-tu deɣ ǝnnǝbitan ǝn bahu. Ad taggin alɣalamaten ǝd tǝlmǝɣjujaten, har as ǝnnar ǝfragan awen, ǝssǝxrǝkan aytedan harkid win isannafran Mǝššina. 23Daɣ adi ənkədat əd man-nawan! Aratan di ketnasan əgeɣ-awan-tan daw aɣaf.»

Ǝsəssəɣri igâ Ɣaysa daɣ batu ən tawaɣlay-net əddənet

24«Dəffər tǝssust ta za tagit daɣ adan win di, ad alsinat šiyyay təfuk, igməd ənnur tallit, 25ərtəkan-du etran, nǝgǝynǝgǝynat təxəllak šin əlanen tarna daɣ jənnawan, 26alwaq wədi da ad za təwənǝya nak Ag Aggadəm as du-z-asa əheɣ šignawen, daɣ tarna-nin tagget, əd tanaya-nin, 27təzzar zǝmmizǝlaɣ angalosan ǝs tǝɣəmmar an əkkozat n ǝddǝnet, y a d-əššidəwan aytedan kul win sannafranaɣ.»

28Inn-asan: «Abǝzat alfaydat s ǝlmital wa n ašǝk ǝn fig. Igda ad hussǝyan lǝdlad-net, iggaz-du šin tanazra, ad tǝssǝnam as tamert ta n akasa tǝhôz. 29Zund ǝmmǝk en daɣ âs as tǝnayam aratan win dawan-ǝmalaɣ ǝddi, tǝssǝnam as aɣrud n ǝddǝnet ihoz, wǝr illa gar-ewwan dǝr-ǝs arat. 30Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as tamattay ta da n azzaman win nǝha da, ad tǝnǝy ǝnǝtti n aratan kul win dawan-ǝmala da. 31Ijǝnnawan d amaḍal ilkam ad ibʼas t-ǝllan, mišan batuten-in ǝllanat-tu har faw.»

Ǝsəssəɣri daɣ issinkad Ɣaysa inəttulab-net

32«Ǝzǝl amaran wala alwaq wa daɣ zʼagu awa dawan-ǝmala da, wər t-illa i daɣ-san issânan, gǝr za angalosan a əhanen ijənnawan, wala Barar iman-net. Wǝr t-illa i daɣ-san issânan ar Abba.

33Ǝnkədat, təsəmmutəgam, fəlas wər təssenam assaɣat ta daɣ zʼagu adi. 34Iha adi əlmital n aləs išakalan. As iggaz šin teklay iga šinaden n aɣaywan-net daɣ fassan n eklan-net. Akkiyyan imal-as əššəɣəl was t-iwar igi-net. Inna i wa ogazan imi n ahan ad inkǝd. 35Daɣ adi ənkədat, fəlas wər təssenam alwaq wa daɣ du-z-asu məššis n aɣaywan, kud alməz, wala adawannay n ahad, wala datazal, wala aɣora. 36A kawan-du-wər-asu daɣ alwaq daɣ as wər təswedam, agǝz-kawan-du tənsâm. 37Awa dawan-ganna da, ketnawan as dawan-tu-ganna, a t-imosan as: Ǝnkədat.»

Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


Mark 12
Top of Page
Top of Page