Марко 13
Bulgarian
1Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици [Му каза]: Учителю, виж, какви камъни и какви здания! 2А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.

3И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков и Андрей Го попитаха насаме: 4Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв [ще бъде] знакът, когато всичко това предстои да се изпълни? 5А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой. 6Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм [Христос] и ще подмамят мнозина. 7А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; [това] трябва да стане; но туй не е свършекът. 8Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има глад; а тия неща са само началото на страданията.

9А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях. 10Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи. 11А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух. 12Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят. 13И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.

14И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [[за която говори пророк Даниил]], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините; 15и който е на къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея; 16и който е на нива да не се връща назад да вземе дрехата си. 17А горко на непразните и на кърмачките през ония дни! 18При това молете се да не стане това зиме; 19защото [през] ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава. 20И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните. 21Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Ето там! не вярвайте; 22защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните. 23А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.

24Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, 25звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят. 26Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава. 27И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.

28А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото; 29също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата. 30Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. 31Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. 32А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

33Внимавайте, бдете и молете се; защото не знаете кога ще настане времето. 34[Понеже това ще бъде] както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди. 35Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата- вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта), 36да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. 37А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Mark 12
Top of Page
Top of Page