Matthew 15:22
New International Version
A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me! My daughter is demon-possessed and suffering terribly."

New Living Translation
A Gentile woman who lived there came to him, pleading, "Have mercy on me, O Lord, Son of David! For my daughter is possessed by a demon that torments her severely."

English Standard Version
And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, “Have mercy on me, O Lord, Son of David; my daughter is severely oppressed by a demon.”

Berean Study Bible
And a Canaanite woman from that region came to Him, crying out, “Lord, Son of David, have mercy on me! My daughter is miserably possessed by a demon.”

New American Standard Bible
And a Canaanite woman from that region came out and began to cry out, saying, "Have mercy on me, Lord, Son of David; my daughter is cruelly demon-possessed."

King James Bible
And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.

Holman Christian Standard Bible
Just then a Canaanite woman from that region came and kept crying out, "Have mercy on me, Lord, Son of David! My daughter is cruelly tormented by a demon."

International Standard Version
Suddenly, a Canaanite woman from that territory came near and began to shout, "Have mercy on me, Lord, Son of David! My daughter is severely demon-possessed!"

NET Bible
A Canaanite woman from that area came and cried out, "Have mercy on me, Lord, Son of David! My daughter is horribly demon-possessed!"

Aramaic Bible in Plain English
And behold a Canaanitess woman from those borders came forth crying out and she said, “Have pity on me my lord, son of David, my daughter is badly driven by a demon.”

GOD'S WORD® Translation
A Canaanite woman from that territory came [to him] and began to shout, "Have mercy on me, Lord, Son of David! My daughter is tormented by a demon."

Jubilee Bible 2000
And, behold, a woman of Canaan having come out of the same borders cried unto him, saying, Lord, Son of David, have mercy on me; my daughter is sick, possessed by a demon.

King James 2000 Bible
And, behold, a woman of Canaan came out of the same regions, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, you son of David; my daughter is grievously vexed with a demon.

American King James Version
And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried to him, saying, Have mercy on me, O Lord, you son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.

American Standard Version
And behold, a Canaanitish woman came out from those borders, and cried, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a demon.

Douay-Rheims Bible
And behold a woman of Canaan who came out of those coasts, crying out, said to him: Have mercy on me, O Lord, thou son of David: my daughter is grieviously troubled by the devil.

Darby Bible Translation
and lo, a Canaanitish woman, coming out from those borders, cried [to him] saying, Have pity on me, Lord, Son of David; my daughter is miserably possessed by a demon.

English Revised Version
And behold, a Canaanitish woman came out from those borders, and cried, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.

Webster's Bible Translation
And behold, a woman of Canaan came out of the same territories, and cried to him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously afflicted with a demon.

Weymouth New Testament
Here a Canaanitish woman of the district came out and persistently cried out, "Sir, Son of David, pity me; my daughter is cruelly harassed by a demon."

World English Bible
Behold, a Canaanite woman came out from those borders, and cried, saying, "Have mercy on me, Lord, you son of David! My daughter is severely demonized!"

Young's Literal Translation
and lo, a woman, a Canaanitess, from those borders having come forth, did call to him, saying, 'Deal kindly with me, Sir -- Son of David; my daughter is miserably demonized.'

Mattheus 15:22 Afrikaans PWL
Let op, ’n Kena’anitiese vrou wat van daardie area gekom het, het na Hom geroep en gesê: “Wees my goedgunstig, my Meester, Seun van Dawid! My dogter word erg deur ’n demoon gedryf,”

Mateu 15:22 Albanian
Dhe ja, një grua kananease, që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtasë duke thënë: ''Ki mëshirë për mua, o Zot, o Bir i Davidit! Vajza ime është tmerrësisht e pushtuar nga një demon!''.

ﻣﺘﻰ 15:22 Arabic: Smith & Van Dyke
واذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابنتي مجنونة جدا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 15:22 Armenian (Western): NT
Եւ ահա՛ քանանացի կին մը, այդ հողամասերէն ելած, կը պոռար անոր. «Ողորմէ՜ ինծի, Տէ՛ր, Դաւիթի՛ որդի, աղջիկս սաստիկ կը չարչարուի դեւէն»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  15:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta huná, emazte Chananeabat aldiri hetaric ilkiric, oihuz iar cedin, ciotsola, Auc pietate niçaz Dauid-en seme Iauná, ene alaba duc deabruaz gaizqui tormentatua.

Dyr Mathäus 15:22 Bavarian
Daa kaam ayn einhaimische Käningerinn gan iem und rief: "Dyrbarm di diend ob mir, Herr, o Dafetnsun! Mein Tochter werd von aynn Aixn plaagt!"

Матей 15:22 Bulgarian
И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這時候,忽然來了一個住在那地區的迦南婦人,她呼叫說:「主啊,大衛的後裔,可憐我吧!我的女兒有鬼魔附身,痛苦萬分。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
这时候,忽然来了一个住在那地区的迦南妇人,她呼叫说:“主啊,大卫的后裔,可怜我吧!我的女儿有鬼魔附身,痛苦万分。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
有一個迦南婦人,從那地方出來,喊著說:「主啊,大衛的子孫,可憐我!我女兒被鬼附得甚苦。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
有一个迦南妇人,从那地方出来,喊着说:“主啊,大卫的子孙,可怜我!我女儿被鬼附得甚苦。”

馬 太 福 音 15:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
有 一 個 迦 南 婦 人 , 從 那 地 方 出 來 , 喊 著 說 : 主 阿 , 大 衛 的 子 孫 , 可 憐 我 ! 我 女 兒 被 鬼 附 得 甚 苦 。

馬 太 福 音 15:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
有 一 个 迦 南 妇 人 , 从 那 地 方 出 来 , 喊 着 说 : 主 阿 , 大 卫 的 子 孙 , 可 怜 我 ! 我 女 儿 被 鬼 附 得 甚 苦 。

Evanðelje po Mateju 15:22 Croatian Bible
I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!

Matouš 15:22 Czech BKR
A aj, žena Kananejská z končin těch vyšedši, volala za ním, řkuci: Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův. Dceru mou hrozně trápí ďábelství.

Matthæus 15:22 Danish
Og se, en kananæisk Kvinde kom fra disse Egne, raabte og sagde: »Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af en ond Aand.«

Mattheüs 15:22 Dutch Staten Vertaling
En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα Ἐλέησόν με, Κύριε υἱὸς Δαυείδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα Ἐλέησόν με, κύριε υἱὸς Δαυείδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα Ἐλέησόν με, κύριε υἱὸς Δαυείδ / Δαυίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ, λέγουσα, Ἐλέησόν με, κύριε, υἱὲ Δαυίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα· ἐλέησόν με, κύριε, υἱὸς Δαυείδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἔκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα, Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαβίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα, Ἐλέησόν με, κύριε, υἱὲ Δαβίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραζεν λεγουσα ελεησον με κυριε υιος δαυιδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραζεν λεγουσα ελεησον με κυριε υιος δαυειδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται

Stephanus Textus Receptus 1550
και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν αυτω λεγουσα ελεησον με κυριε υιε δαβιδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ιδου, γυνη Χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα, εκραυγασεν αυτω λεγουσα, Ελεησον με, Κυριε, υιε Δαβιδ· η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν αυτω λεγουσα ελεησον με κυριε υιε δαυιδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραζεν λεγουσα ελεησον με κυριε υιος δαυιδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai idou gynē Chananaia apo tōn horiōn ekeinōn exelthousa ekrazen legousa Eleēson me, Kyrie huios Daueid; hē thygatēr mou kakōs daimonizetai.

kai idou gyne Chananaia apo ton horion ekeinon exelthousa ekrazen legousa Eleeson me, Kyrie huios Daueid; he thygater mou kakos daimonizetai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai idou gynē Chananaia apo tōn horiōn ekeinōn exelthousa ekrazen legousa Eleēson me, kyrie huios Daueid; hē thygatēr mou kakōs daimonizetai.

Kai idou gyne Chananaia apo ton horion ekeinon exelthousa ekrazen legousa Eleeson me, kyrie huios Daueid; he thygater mou kakos daimonizetai.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai idou gunē chananaia apo tōn oriōn ekeinōn exelthousa ekrazen legousa eleēson me kurie uios daueid ē thugatēr mou kakōs daimonizetai

kai idou gunE chananaia apo tOn oriOn ekeinOn exelthousa ekrazen legousa eleEson me kurie uios daueid E thugatEr mou kakOs daimonizetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai idou gunē chananaia apo tōn oriōn ekeinōn exelthousa ekraugasen autō legousa eleēson me kurie uie dauid ē thugatēr mou kakōs daimonizetai

kai idou gunE chananaia apo tOn oriOn ekeinOn exelthousa ekraugasen autO legousa eleEson me kurie uie dauid E thugatEr mou kakOs daimonizetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai idou gunē chananaia apo tōn oriōn ekeinōn exelthousa ekraugasen autō legousa eleēson me kurie uie dabid ē thugatēr mou kakōs daimonizetai

kai idou gunE chananaia apo tOn oriOn ekeinOn exelthousa ekraugasen autO legousa eleEson me kurie uie dabid E thugatEr mou kakOs daimonizetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai idou gunē chananaia apo tōn oriōn ekeinōn exelthousa ekraugasen autō legousa eleēson me kurie uie dabid ē thugatēr mou kakōs daimonizetai

kai idou gunE chananaia apo tOn oriOn ekeinOn exelthousa ekraugasen autO legousa eleEson me kurie uie dabid E thugatEr mou kakOs daimonizetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:22 Westcott/Hort - Transliterated
kai idou gunē chananaia apo tōn oriōn ekeinōn exelthousa ekrazen legousa eleēson me kurie uios dauid ē thugatēr mou kakōs daimonizetai

kai idou gunE chananaia apo tOn oriOn ekeinOn exelthousa ekrazen legousa eleEson me kurie uios dauid E thugatEr mou kakOs daimonizetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai idou gunē chananaia apo tōn oriōn ekeinōn exelthousa ekrazen legousa eleēson me kurie uios dauid ē thugatēr mou kakōs daimonizetai

kai idou gunE chananaia apo tOn oriOn ekeinOn exelthousa ekrazen legousa eleEson me kurie uios dauid E thugatEr mou kakOs daimonizetai

Máté 15:22 Hungarian: Karoli
És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtõl gonoszul gyötörtetik.

La evangelio laŭ Mateo 15:22 Esperanto
Kaj jen virino Kanaana, veninte el tiuj limlandoj, kriis, dirante:Ho Sinjoro, filo de David, kompatu min; mia filino estas terure turmentata de demono.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 15:22 Finnish: Bible (1776)
Ja katso, Kanaanean vaimo, joka niistä maan ääristä oli tullut, huusi häntä, sanoen: Herra, Davidin poika, armahda minua: minun tyttäreni vaivataan hirmuisesti perkeleeltä.

Matthieu 15:22 French: Darby
Et voici, une femme cananeenne de ces contrees-là, sortant, s'ecria, lui disant: Seigneur, Fils de David, aie pitie de moi; ma fille est cruellement tourmentee d'un demon.

Matthieu 15:22 French: Louis Segond (1910)
Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon.

Matthieu 15:22 French: Martin (1744)
Et voici, une femme Cananéenne, qui était partie de ces quartiers-là, s'écria, en lui disant : Seigneur! Fils de David, aie pitié de moi! ma fille est misérablement tourmentée d'un démon.

Matthaeus 15:22 German: Modernized
Und siehe, ein kanaanäisch Weib ging aus derselbigen Grenze und schrie ihm nach und sprach: Ach HERR, du Sohn Davids, erbarme dich mein! Meine Tochter wird vom Teufel übel geplaget.

Matthaeus 15:22 German: Luther (1912)
Und siehe, ein kanaanäisches Weib kam aus derselben Gegend und schrie ihm nach und sprach: Ach HERR, du Sohn Davids, erbarme dich mein! Meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt.

Matthaeus 15:22 German: Textbibel (1899)
Und siehe, ein kanaanäisches Weib, die aus jenem Gebiet kam, rief: erbarme dich meiner, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält.

Matteo 15:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
Quand’ecco, una donna cananea di que’ luoghi venne fuori e si mise a gridare: Abbi pietà di me, Signore, figliuol di Davide; la mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio.

Matteo 15:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed ecco, una donna Cananea, uscita di que’ confini, gli gridò, dicendo: Abbi pietà di me, o Signore, figliuol di Davide! la mia figliuola è malamente tormentata dal demonio.

MATIUS 15:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka adalah seorang perempuan Kanani datang dari jajahan itu, serta berteriak, katanya, "Ya Tuhan, ya Anak Daud, kasihankanlah hamba; karena anak hamba yang perempuan dirasuk setan terlalu sangat."

Matthew 15:22 Kabyle: NT
Yiwet n tmeṭṭut n at Kenɛan i gzedɣen dinna tusa-d ɣuṛ-es tețɛeggiḍ : A Sidi, a mmi-s n Sidna Dawed, ḥunn fell-i ! Ațan yelli izdeɣ-iț uṛuḥani, iɛețțeb-iț aṭas.

마태복음 15:22 Korean
가나안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 가로되 `주 다윗의 자손이여 ! 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악히 귀신들렸나이다' 하되

Matthaeus 15:22 Latin: Vulgata Clementina
Et ecce mulier chananæa a finibus illis egressa clamavit, dicens ei : Miserere mei, Domine fili David : filia mea male a dæmonio vexatur.

Sv. Matejs 15:22 Latvian New Testament
Un, lūk, kanāniešu sieviete, no tās puses atnākusi, sauca, sacīdama Viņam: Kungs, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu šausmīgi moka ļaunais gars.

Evangelija pagal Matà 15:22 Lithuanian
Ir štai iš ano krašto atėjo moteris kanaanietė ir šaukė Jam: “Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!”

Matthew 15:22 Maori
Na, ko te haerenga mai i aua wahi o tetahi wahine, he Kanaani, ka karanga ki a ia, ka mea, E te Ariki, e te Tama a Rawiri, kia aroha ki ahau; ko taku tamahine e ngaua kinotia ana e te rewera.

Matteus 15:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd.

Mateo 15:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija está terriblemente endemoniada.

Mateo 15:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces una mujer Cananea que había salido de aquella región, comenzó a gritar: "Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija está terriblemente endemoniada."

Mateo 15:22 Spanish: Reina Valera Gómez
Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio.

Mateo 15:22 Spanish: Reina Valera 1909
Y he aquí una mujer Cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija es malamente atormentada del demonio.

Mateo 15:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija esta enferma, poseida del demonio.

Mateus 15:22 Bíblia King James Atualizada Português
E eis que uma mulher cananéia, natural daquelas regiões, veio a Ele, clamando: “Senhor! Filho de Davi, tem compaixão de mim! Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio”.

Mateus 15:22 Portugese Bible
E eis que uma mulher cananéia, provinda daquelas cercania, clamava, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoninhada.   

Matei 15:22 Romanian: Cornilescu
Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea, şi a început să strige către El: ,,Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.``

От Матфея 15:22 Russian: Synodal Translation (1876)
И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.

От Матфея 15:22 Russian koi8r
И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.

Matthew 15:22 Shuar New Testament
Tura nu nunkanmaya nuwa Jesusan Tarφ Tφmiayi "Uunta, uunt akupin Tawit ame weatrum asamtai winia waitnentrurta. Nawantur yajauch wakantruku asa ti Wßitrutawai" Tφmiayi.

Matteus 15:22 Swedish (1917)
Då kom en kananeisk kvinna från det området och ropade och sade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande.»

Matayo 15:22 Swahili NT
Basi, mama mmoja Mkaanani wa nchi hiyo alimjia, akapaaza sauti: "Mheshimiwa, Mwana wa Daudi, nionee huruma! Binti yangu anasumbuliwa na pepo."

Mateo 15:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At narito, ang isang babaing Cananea na lumabas sa mga hangganang yaon, at nagsisigaw, na nagsasabi, Kahabagan mo ako, Oh Panginoon, ikaw na Anak ni David; ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonio.

Ǝlinjil wa n Matta 15:22 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝhin-in tǝntut n iyyat daɣ Kananitatan tǝzdaɣat akal en da, tǝkkâ-du Ɣaysa tǝsikaray tǝgann-as: «Ya Ǝmǝli, Ag ǝmǝnokal Dawǝd, hǝnǝttǝt-i! Tǝbarart-in a izdaɣ aggǝsuf a tat-izaɣazzaban wǝllen.»

มัทธิว 15:22 Thai: from KJV
ดูเถิด มีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ว่า "โอ พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิด ลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากยิ่งนัก"

Matta 15:22 Turkish
O yöreden Kenanlı bir kadın İsaya gelip, ‹‹Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda›› diye feryat etti.

Матей 15:22 Ukrainian: NT
Коли се жінка Канаанка прийшла з тих гряниць, і кричала до Него, кажучи: Помилуй мене, Господи, сину Давидів; дочка моя тяжко біснуєть ся.

Matthew 15:22 Uma New Testament
Ria hadua tobine to Kanaan, bela-i to Yahudi. Tobine toei tumai hi Yesus ntora mekio', na'uli': "Pue', muli Magau' Daud! Poka'ahi' -a-kuwo! Ana' -ku tobine kahawia' seta, hangaa uma-ipi katonoa toe-e ria."

Ma-thi-ô 15:22 Vietnamese (1934)
Xảy có một người đờn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Ða-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm.

Matthew 15:21
Top of Page
Top of Page