Matthew 15
Study Bible
Tradition and Vain Worship

Τότε  προσέρχονται  τῷ  Ἰησοῦ  ἀπὸ  Ἱεροσολύμων  Φαρισαῖοι  καὶ  γραμματεῖς  λέγοντες  Διὰ  τί  οἱ  μαθηταί  σου  παραβαίνουσιν  τὴν  παράδοσιν  τῶν  πρεσβυτέρων;  οὐ  γὰρ  νίπτονται  τὰς  χεῖρας  ‹αὐτῶν›  ὅταν  ἄρτον  ἐσθίωσιν.    δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  αὐτοῖς  Διὰ  τί  καὶ  ὑμεῖς  παραβαίνετε  τὴν  ἐντολὴν  τοῦ  Θεοῦ  διὰ  τὴν  παράδοσιν  ὑμῶν;    γὰρ  Θεὸς  εἶπεν  Τίμα  τὸν  πατέρα  καὶ  τὴν  μητέρα,  καί    κακολογῶν  πατέρα    μητέρα  θανάτῳ  τελευτάτω·  ὑμεῖς  δὲ  λέγετε  Ὃς  ἂν  εἴπῃ  τῷ  πατρὶ    τῇ  μητρί  Δῶρον    ἐὰν  ἐξ  ἐμοῦ  ὠφεληθῇς,  οὐ  μὴ  τιμήσει  τὸν  πατέρα  αὐτοῦ  〈ἢ  τὴν  μητέρα  αὐτοῦ〉·  καὶ  ἠκυρώσατε  τὸν  λόγον  τοῦ  Θεοῦ  διὰ  τὴν  παράδοσιν  ὑμῶν.  ὑποκριταί,  καλῶς  ἐπροφήτευσεν  περὶ  ὑμῶν  Ἠσαΐας*  λέγων 

  λαὸς  οὗτος  τοῖς  χείλεσίν  με  τιμᾷ,    δὲ  καρδία  αὐτῶν  πόρρω  ἀπέχει  ἀπ’  ἐμοῦ· 

μάτην  δὲ  σέβονταί  με,  διδάσκοντες  διδασκαλίας  ἐντάλματα  ἀνθρώπων. 

What Defiles a Man

10 Καὶ  προσκαλεσάμενος  τὸν  ὄχλον  εἶπεν  αὐτοῖς  Ἀκούετε  καὶ  συνίετε·  11 οὐ  τὸ  εἰσερχόμενον  εἰς  τὸ  στόμα  κοινοῖ  τὸν  ἄνθρωπον,  ἀλλὰ  τὸ  ἐκπορευόμενον  ἐκ  τοῦ  στόματος  τοῦτο  κοινοῖ  τὸν  ἄνθρωπον. 

12 Τότε  προσελθόντες  οἱ  μαθηταὶ  λέγουσιν  αὐτῷ  Οἶδας  ὅτι  οἱ  Φαρισαῖοι  ἀκούσαντες  τὸν  λόγον  ἐσκανδαλίσθησαν;  13   δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  Πᾶσα  φυτεία  ἣν  οὐκ  ἐφύτευσεν    Πατήρ  μου    οὐράνιος  ἐκριζωθήσεται.  14 ἄφετε  αὐτούς·  τυφλοί  εἰσιν  ὁδηγοί  τυφλῶν  τυφλὸς·  δὲ  τυφλὸν  ἐὰν  ὁδηγῇ,  ἀμφότεροι  εἰς  βόθυνον  πεσοῦνται. 

15 Ἀποκριθεὶς  δὲ    Πέτρος  εἶπεν  αὐτῷ  Φράσον  ἡμῖν  τὴν  παραβολήν.  ‹ταύτην›  16   δὲ  εἶπεν  Ἀκμὴν  καὶ  ὑμεῖς  ἀσύνετοί  ἐστε;  17 οὐ  νοεῖτε  ὅτι  πᾶν  τὸ  εἰσπορευόμενον  εἰς  τὸ  στόμα  εἰς  τὴν  κοιλίαν  χωρεῖ  καὶ  εἰς  ἀφεδρῶνα  ἐκβάλλεται;  18 τὰ  δὲ  ἐκπορευόμενα  ἐκ  τοῦ  στόματος  ἐκ  τῆς  καρδίας  ἐξέρχεται,  κἀκεῖνα  κοινοῖ  τὸν  ἄνθρωπον.  19 ἐκ  γὰρ  τῆς  καρδίας  ἐξέρχονται  διαλογισμοὶ  πονηροί,  φόνοι,  μοιχεῖαι,  πορνεῖαι,  κλοπαί,  ψευδομαρτυρίαι,  βλασφημίαι.  20 ταῦτά  ἐστιν  τὰ  κοινοῦντα  τὸν  ἄνθρωπον·  τὸ  δὲ  ἀνίπτοις  χερσὶν  φαγεῖν  οὐ  κοινοῖ  τὸν  ἄνθρωπον. 

The Faith of the Canaanite Woman

21 Καὶ  ἐξελθὼν  ἐκεῖθεν    Ἰησοῦς  ἀνεχώρησεν  εἰς  τὰ  μέρη  Τύρου  καὶ  Σιδῶνος.  22 καὶ  ἰδοὺ  γυνὴ  Χαναναία  ἀπὸ  τῶν  ὁρίων  ἐκείνων  ἐξελθοῦσα  ἔκραζεν  λέγουσα  Ἐλέησόν  με,  Κύριε  υἱὸς  Δαυίδ*·    θυγάτηρ  μου  κακῶς  δαιμονίζεται.  23   δὲ  οὐκ  ἀπεκρίθη  αὐτῇ  λόγον.  καὶ  προσελθόντες  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  ἠρώτουν  αὐτὸν  λέγοντες  Ἀπόλυσον  αὐτήν,  ὅτι  κράζει  ὄπισθεν  ἡμῶν.  24   δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  Οὐκ  ἀπεστάλην  εἰ  μὴ  εἰς  τὰ  πρόβατα  τὰ  ἀπολωλότα  οἴκου  Ἰσραήλ.  25   δὲ  ἐλθοῦσα  προσεκύνει  αὐτῷ  λέγουσα  Κύριε,  βοήθει  μοι.  26   δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  Οὐκ  ἔστιν  καλὸν  λαβεῖν  τὸν  ἄρτον  τῶν  τέκνων  καὶ  βαλεῖν  τοῖς  κυναρίοις.  27   δὲ  εἶπεν  Ναί,  κύριε·  καὶ  γὰρ  τὰ  κυνάρια  ἐσθίει  ἀπὸ  τῶν  ψιχίων  τῶν  πιπτόντων  ἀπὸ  τῆς  τραπέζης  τῶν  κυρίων  αὐτῶν.  28 τότε  ἀποκριθεὶς    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτῇ    γύναι,  μεγάλη  σου    πίστις·  γενηθήτω  σοι  ὡς  θέλεις.  καὶ  ἰάθη    θυγάτηρ  αὐτῆς  ἀπὸ  τῆς  ὥρας  ἐκείνης. 

The Feeding of the Four Thousand

29 Καὶ  μεταβὰς  ἐκεῖθεν    Ἰησοῦς  ἦλθεν  παρὰ  τὴν  θάλασσαν  τῆς  Γαλιλαίας,  καὶ  ἀναβὰς  εἰς  τὸ  ὄρος  ἐκάθητο  ἐκεῖ.  30 καὶ  προσῆλθον  αὐτῷ  ὄχλοι  πολλοὶ  ἔχοντες  μεθ’  ἑαυτῶν  χωλούς,  κυλλούς, ⇔  τυφλούς,  κωφούς,  καὶ  ἑτέρους  πολλούς,  καὶ  ἔρριψαν*  αὐτοὺς  παρὰ  τοὺς  πόδας  αὐτοῦ·  καὶ  ἐθεράπευσεν  αὐτούς·  31 ὥστε  τὸν  ὄχλον  θαυμάσαι  βλέποντας  κωφοὺς  λαλοῦντας  κυλλοὺς  ὑγιεῖς  καὶ  χωλοὺς  περιπατοῦντας  καὶ  τυφλοὺς  βλέποντας·  καὶ  ἐδόξασαν  τὸν  Θεὸν  Ἰσραήλ. 

32   δὲ  Ἰησοῦς  προσκαλεσάμενος  τοὺς  μαθητὰς  αὐτοῦ  εἶπεν  Σπλαγχνίζομαι  ἐπὶ  τὸν  ὄχλον,  ὅτι  ἤδη  ἡμέραι  τρεῖς  προσμένουσίν  μοι  καὶ  οὐκ  ἔχουσιν  τί  φάγωσιν·  καὶ  ἀπολῦσαι  αὐτοὺς  νήστεις  οὐ  θέλω,  μή‿  ποτε  ἐκλυθῶσιν  ἐν  τῇ  ὁδῷ.  33 καὶ  λέγουσιν  αὐτῷ  οἱ  μαθηταί  Πόθεν  ἡμῖν  ἐν  ἐρημίᾳ  ἄρτοι  τοσοῦτοι  ὥστε  χορτάσαι  ὄχλον  τοσοῦτον;  34 καὶ  λέγει  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  Πόσους  ἄρτους  ἔχετε;  οἱ  δὲ  εἶπαν  Ἑπτά,  καὶ  ὀλίγα  ἰχθύδια.  35 καὶ  παραγγείλας  τῷ  ὄχλῳ  ἀναπεσεῖν  ἐπὶ  τὴν  γῆν  36 ἔλαβεν  τοὺς  ἑπτὰ  ἄρτους  καὶ  τοὺς  ἰχθύας  καὶ  εὐχαριστήσας  ἔκλασεν  καὶ  ἐδίδου  τοῖς  μαθηταῖς,  οἱ  δὲ  μαθηταὶ  τοῖς  ὄχλοις.  37 καὶ  ἔφαγον  πάντες  καὶ  ἐχορτάσθησαν,  καὶ  τὸ  περισσεῦον  τῶν  κλασμάτων  ἦραν  ἑπτὰ  σπυρίδας  πλήρεις.  38 οἱ  δὲ  ἐσθίοντες  ἦσαν  τετρακισχίλιοι  ἄνδρες  χωρὶς  γυναικῶν  καὶ  παιδίων. 

39 Καὶ  ἀπολύσας  τοὺς  ὄχλους  ἐνέβη  εἰς  τὸ  πλοῖον,  καὶ  ἦλθεν  εἰς  τὰ  ὅρια  Μαγαδάν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Matthew 14
Top of Page
Top of Page