Matthew 15:23
New International Version
Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us."

New Living Translation
But Jesus gave her no reply, not even a word. Then his disciples urged him to send her away. "Tell her to go away," they said. "She is bothering us with all her begging."

English Standard Version
But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, “Send her away, for she is crying out after us.”

Berean Study Bible
But Jesus did not answer a word. So His disciples came and urged Him, “Send her away, for she keeps crying out after us.”

New American Standard Bible
But He did not answer her a word. And His disciples came and implored Him, saying, "Send her away, because she keeps shouting at us."

King James Bible
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.

Holman Christian Standard Bible
Yet He did not say a word to her. So His disciples approached Him and urged Him, "Send her away because she cries out after us."

International Standard Version
But he didn't answer her at all. Then his disciples came up and kept urging him, "Send her away, because she keeps on screaming as she follows us."

NET Bible
But he did not answer her a word. Then his disciples came and begged him, "Send her away, because she keeps on crying out after us."

Aramaic Bible in Plain English
But he did not give her an answer, and his disciples came and begged him, and they were saying, “Send her away, for she is crying after us.”

GOD'S WORD® Translation
But he did not answer her at all. Then his disciples came to him and urged him, "Send her away. She keeps shouting behind us."

Jubilee Bible 2000
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she cries out after us.

King James 2000 Bible
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she cries after us.

American King James Version
But he answered her not a word. And his disciples came and sought him, saying, Send her away; for she cries after us.

American Standard Version
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.

Douay-Rheims Bible
Who answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying: Send her away, for she crieth after us:

Darby Bible Translation
But he did not answer her a word. And his disciples came to [him] and asked him, saying, Dismiss her, for she cries after us.

English Revised Version
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.

Webster's Bible Translation
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.

Weymouth New Testament
But He answered her not a word. Then the disciples interposed, and begged Him, saying, "Send her away because she keeps crying behind us."

World English Bible
But he answered her not a word. His disciples came and begged him, saying, "Send her away; for she cries after us."

Young's Literal Translation
And he did not answer her a word; and his disciples having come to him, were asking him, saying -- 'Let her away, because she crieth after us;'

Mattheus 15:23 Afrikaans PWL
maar Hy het haar nie ’n woord geantwoord nie. Toe kom Sy studentevolgelinge nader en vra Hom en sê: “Stuur haar weg, want sy skree agter ons aan.”

Mateu 15:23 Albanian
Por ai nuk iu përgjigj fare. Dhe dishepujt e tij iu afruan dhe iu lutën duke thënë: ''Lëshoje atë, sepse po bërtet pas nesh''.

ﻣﺘﻰ 15:23 Arabic: Smith & Van Dyke
فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين اصرفها لانها تصيح وراءنا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 15:23 Armenian (Western): NT
Ինք ո՛չ մէկ խօսքով պատասխանեց անոր. իսկ իր աշակերտները մօտենալով՝ կը թախանձէին իրեն ու կ՚ըսէին. «Արձակէ՛ զայն, որովհետեւ կ՚աղաղակէ մեր ետեւէն»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  15:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina harc etzieçon ihardets hitzic. Orduan hurbilduric bere discipuluéc othoitz ceguioten, cioitela, Emóc congit: ecen oihuz diaoc gure ondoan.

Dyr Mathäus 15:23 Bavarian
Dyr Iesen aber taat, wie wenn yr s gar nit hoeret. Daa laagnd iem seine Kebn in de Oorn: "Hilf irer halt, däß s ayn Rue gibt; dö schreit üns decht eebig naachher!"

Матей 15:23 Bulgarian
Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌一句話也不回應,他的門徒們上前來求他,說:「這婦人一直跟在我們後面喊叫,請讓她走吧。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣一句话也不回应,他的门徒们上前来求他,说:“这妇人一直跟在我们后面喊叫,请让她走吧。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌卻一言不答。門徒進前來求他,說:「這婦人在我們後頭喊叫,請打發她走吧!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣却一言不答。门徒进前来求他,说:“这妇人在我们后头喊叫,请打发她走吧!”

馬 太 福 音 15:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 卻 一 言 不 答 。 門 徒 進 前 來 , 求 他 說 : 這 婦 人 在 我 們 後 頭 喊 叫 , 請 打 發 他 走 罷 。

馬 太 福 音 15:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 却 一 言 不 答 。 门 徒 进 前 来 , 求 他 说 : 这 妇 人 在 我 们 後 头 喊 叫 , 请 打 发 他 走 罢 。

Evanðelje po Mateju 15:23 Croatian Bible
Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: Udovolji joj jer viče za nama.

Matouš 15:23 Czech BKR
Kterýžto neodpověděl jí slova. I přistoupivše učedlníci jeho, prosili ho, řkouce: Propusť ji, neboť volá za námi.

Matthæus 15:23 Danish
Men han svarede hende ikke et Ord. Da traadte hans Disciple til, bade ham og sagde: »Skil dig af med hende, thi hun raaber efter os.«

Mattheüs 15:23 Dutch Staten Vertaling
Doch Hij antwoordde haar niet een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat haar van U; want zij roept ons na.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτόν, λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτόν, λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον· καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτουν αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτουν αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτων αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον. και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτων αυτον, λεγοντες, Απολυσον αυτην, οτι κραζει οπισθεν ημων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτων αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτουν αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de ouk apekrithē autē logon. kai proselthontes hoi mathētai autou ērōtoun auton legontes Apolyson autēn, hoti krazei opisthen hēmōn.

ho de ouk apekrithe aute logon. kai proselthontes hoi mathetai autou erotoun auton legontes Apolyson auten, hoti krazei opisthen hemon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de ouk apekrithē autē logon. kai proselthontes hoi mathētai autou ērōtoun auton legontes Apolyson autēn, hoti krazei opisthen hēmōn.

ho de ouk apekrithe aute logon. kai proselthontes hoi mathetai autou erotoun auton legontes Apolyson auten, hoti krazei opisthen hemon.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de ouk apekrithē autē logon kai proselthontes oi mathētai autou ērōtoun auton legontes apoluson autēn oti krazei opisthen ēmōn

o de ouk apekrithE autE logon kai proselthontes oi mathEtai autou ErOtoun auton legontes apoluson autEn oti krazei opisthen EmOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de ouk apekrithē autē logon kai proselthontes oi mathētai autou ērōtōn auton legontes apoluson autēn oti krazei opisthen ēmōn

o de ouk apekrithE autE logon kai proselthontes oi mathEtai autou ErOtOn auton legontes apoluson autEn oti krazei opisthen EmOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de ouk apekrithē autē logon kai proselthontes oi mathētai autou ērōtōn auton legontes apoluson autēn oti krazei opisthen ēmōn

o de ouk apekrithE autE logon kai proselthontes oi mathEtai autou ErOtOn auton legontes apoluson autEn oti krazei opisthen EmOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de ouk apekrithē autē logon kai proselthontes oi mathētai autou ērōtōn auton legontes apoluson autēn oti krazei opisthen ēmōn

o de ouk apekrithE autE logon kai proselthontes oi mathEtai autou ErOtOn auton legontes apoluson autEn oti krazei opisthen EmOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:23 Westcott/Hort - Transliterated
o de ouk apekrithē autē logon kai proselthontes oi mathētai autou ērōtoun auton legontes apoluson autēn oti krazei opisthen ēmōn

o de ouk apekrithE autE logon kai proselthontes oi mathEtai autou ErOtoun auton legontes apoluson autEn oti krazei opisthen EmOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de ouk apekrithē autē logon kai proselthontes oi mathētai autou ērōtoun auton legontes apoluson autēn oti krazei opisthen ēmōn

o de ouk apekrithE autE logon kai proselthontes oi mathEtai autou ErOtoun auton legontes apoluson autEn oti krazei opisthen EmOn

Máté 15:23 Hungarian: Karoli
Õ pedig egy szót sem felele néki. És az õ tanítványai hozzá menvén, kérik vala õt, mondván: Bocsásd el õt, mert utánunk kiált.

La evangelio laŭ Mateo 15:23 Esperanto
Sed li ne respondis al sxi ecx unu vorton. Kaj alveninte, liaj discxiploj petis lin, dirante:Forsendu sxin, cxar sxi krias post ni.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 15:23 Finnish: Bible (1776)
Mutta ei hän sanaakaan häntä vastannut. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä, sanoen: eroita häntä sinustas; sillä hän huutaa meidän jälkeemme.

Matthieu 15:23 French: Darby
Et il ne lui repondit mot. Et ses disciples, s'approchant, le prierent, disant: Renvoie-la, car elle crie apres nous.

Matthieu 15:23 French: Louis Segond (1910)
Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous.

Matthieu 15:23 French: Martin (1744)
Mais il ne lui répondit mot; et ses Disciples s'approchant le prièrent, disant : renvoie-la; car elle crie après nous.

Matthaeus 15:23 German: Modernized
Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Laß sie doch von dir; denn sie schreiet uns nach.

Matthaeus 15:23 German: Luther (1912)
Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Laß sie doch von dir, denn sie schreit uns nach.

Matthaeus 15:23 German: Textbibel (1899)
Er aber antwortete ihr kein Wort. Und da seine Jünger hinzukamen, baten sie ihn, fertige sie ab, sie schreit ja hinter uns her.

Matteo 15:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: Licenziala, perché ci grida dietro.

Matteo 15:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma egli non le rispondeva nulla. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano, dicendo: Licenziala, perciocchè ella grida dietro a noi.

MATIUS 15:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi sepatah kata pun tiada dijawab oleh Yesus kepada perempuan itu. Maka datanglah murid-murid-Nya meminta kepada-Nya, serta berkata, "Suruhlah perempuan itu pergi, karena ia berteriak-teriak di belakang kita."

Matthew 15:23 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa ur as-d-yerri ula d yiwen wawal. Inelmaden-is qeṛṛben ɣuṛ-es nnan-as : Err-as awal, axaṭer tugi aț-țeḥbes leɛyaḍ deffir-nneɣ.

마태복음 15:23 Korean
예수는 한 말씀도 대답지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 `그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 보내소서'

Matthaeus 15:23 Latin: Vulgata Clementina
Qui non respondit ei verbum. Et accedentes discipuli ejus rogabant eum dicentes : Dimitte eam : quia clamat post nos.

Sv. Matejs 15:23 Latvian New Testament
Bet Viņš tai neatbildēja ne vārda. Un Viņa mācekļi pienāca, lūdza Viņu un sacīja: Atlaid viņu, jo tā sauc pēc mums.

Evangelija pagal Matà 15:23 Lithuanian
Bet Jėzus neatsakė nė žodžio. Tada priėjo mokiniai ir ėmė Jį maldauti: “Paleisk ją, nes ji šaukia mums iš paskos!”

Matthew 15:23 Maori
A kahore ana kupu i whakahoki ai ki a ia. Na ka haere mai ana akonga, ka tohe ki a ia, ka mea, Tonoa kia haere; e karanga ana hoki i muri i a tatou.

Matteus 15:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og bad ham og sa: Skill dig av med henne! for hun roper efter oss.

Mateo 15:23 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero El no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaban, diciendo: Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros.

Mateo 15:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero El no le contestó nada. Y acercándose Sus discípulos, Le rogaban: "Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros."

Mateo 15:23 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero Él no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.

Mateo 15:23 Spanish: Reina Valera 1909
Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros.

Mateo 15:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros.

Mateus 15:23 Bíblia King James Atualizada Português
Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: “Manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós”.

Mateus 15:23 Portugese Bible
Contudo ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós.   

Matei 15:23 Romanian: Cornilescu
El nu i -a răspuns nici un cuvînt. Şi ucenicii Lui s'au apropiat şi L-au rugat stăruitor: ,,Dă -i drumul, căci strigă după noi.``

От Матфея 15:23 Russian: Synodal Translation (1876)
Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.

От Матфея 15:23 Russian koi8r
Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.

Matthew 15:23 Shuar New Testament
Tura Jesus ßikchamiayi. Tura ni unuiniamuri tariar "Awemata, tiarmiayi. Tuke untsumki apapΘtmaji" tiarmiayi.

Matteus 15:23 Swedish (1917)
Men han svarade henne icke ett ord. Då trädde hans lärjungar fram och bådo honom och sade: »Giv henne besked; hon förföljer oss ju med sitt ropande.»

Matayo 15:23 Swahili NT
Lakini Yesu hakumjibu neno. Basi, wanafunzi wake wakamwendea, wakamwambia, "Mwambie aende zake kwa maana anatufuatafuata akipiga kelele."

Mateo 15:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't siya'y hindi sumagot ng anomang salita sa kaniya. At nilapitan siya ng kaniyang mga alagad at siya'y pinamanhikan, na nangagsasabi, Paalisin mo siya; sapagka't nagsisisigaw siya sa ating hulihan.

Ǝlinjil wa n Matta 15:23 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan wǝr inna Ɣaysa i tǝntut en wala. Idgaz awen inǝttulab ǝhozan-t-in onsayan-tu ǝnnan-as: «Suɣǝl tantut ta dana-tǝlkamat da tǝsikaray.»

มัทธิว 15:23 Thai: from KJV
ฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขาสักคำเดียว และพวกสาวกของพระองค์มาอ้อนวอนพระองค์ ทูลว่า "ไล่เธอไปเสียเถิด เพราะเธอร้องตามเรามา"

Matta 15:23 Turkish
İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, ‹‹Sal şunu, gitsin!›› diye rica ettiler. ‹‹Arkamızdan bağırıp duruyor.››

Матей 15:23 Ukrainian: NT
Він же не відказав їй нї слова. І, приступивши ученики Його, благали Його, кажучи: Відпусти її, бо кричить за нами.

Matthew 15:23 Uma New Testament
Uma-i winihi Yesus. Tumai ana'guru-na mpomohui' -i, ra'uli' -ki: "Guru, popalai-i tobine tetui, daa' kakakio' -kio' -i mpotuku' -ta."

Ma-thi-ô 15:23 Vietnamese (1934)
Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đờn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta.

Matthew 15:22
Top of Page
Top of Page