Matthew 15:6
New International Version
they are not to 'honor their father or mother' with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition.

New Living Translation
In this way, you say they don't need to honor their parents. And so you cancel the word of God for the sake of your own tradition.

English Standard Version
he need not honor his father.’ So for the sake of your tradition you have made void the word of God.

Berean Study Bible
he need not honor his father or mother with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition.

New American Standard Bible
he is not to honor his father or his mother.' And by this you invalidated the word of God for the sake of your tradition.

King James Bible
And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition.

Holman Christian Standard Bible
he does not have to honor his father.' In this way, you have revoked God's word because of your tradition.

International Standard Version
does not have to honor his father.' Because of your tradition, then, you have disregarded the authority of God's word.

NET Bible
he does not need to honor his father.' You have nullified the word of God on account of your tradition.

Aramaic Bible in Plain English
“And you nullify the word of God because of your traditions.”

GOD'S WORD® Translation
does not have to honor his father. Because of your traditions you have destroyed the authority of God's word.

Jubilee Bible 2000
and now has no need to honour his father or his mother with succour. Thus ye have made the commandment of God of no effect by your tradition.

King James 2000 Bible
And honors not his father or his mother, he shall be free. Thus have you made the commandment of God void by your tradition.

American King James Version
And honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have you made the commandment of God of none effect by your tradition.

American Standard Version
he shall not honor his father. And ye have made void the word of God because of your tradition.

Douay-Rheims Bible
And he shall not honour his father or his mother: and you have made void the commandment of God for your tradition.

Darby Bible Translation
and he shall in no wise honour his father or his mother; and ye have made void the commandment of God on account of your traditional teaching.

English Revised Version
he shall not honour his father. And ye have made void the word of God because of your tradition.

Webster's Bible Translation
And honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of no effect by your tradition.

Weymouth New Testament
he shall be absolved from honouring his father'; and so you have abrogated God's Word for the sake of your tradition.

World English Bible
he shall not honor his father or mother.' You have made the commandment of God void because of your tradition.

Young's Literal Translation
and he may not honour his father or his mother, and ye did set aside the command of God because of your tradition.

Mattheus 15:6 Afrikaans PWL
Julle kanselleer die wette van God deur julle tradisionele wette.

Mateu 15:6 Albanian
ai nuk është më i detyruar të nderojë atin e vet dhe nënën e vet. Kështu ju keni prapësuar urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj.

ﻣﺘﻰ 15:6 Arabic: Smith & Van Dyke
فقد ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 15:6 Armenian (Western): NT
Բայց դուք կ՚ըսէք. “Ո՛վ որ իր հօր կամ մօր ըսէ թէ "ի՛նչ օգուտ որ պիտի ստանաս ինձմէ՝ Աստուծոյ տալիք ընծայ է", եւ իր հայրը կամ մայրը չպատուէ՝ ազատ է”: Ա՛յսպէս՝ անվաւեր դարձուցած էք Աստուծոյ պատուիրանը՝ ձեր աւանդութեան պատճառով:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  15:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ezdeustu vkan duçue Iaincoaren manamendua çuen ordenançáz.

Dyr Mathäus 15:6 Bavarian
der brauchet d Ölttern auf aynmaal niemer eern aau. Dyrmit habtß yn n Herrgot sein Wort zwögns enkern Herkemmen unkröftt.

Матей 15:6 Bulgarian
- той да не почита баща си, [[или майка си]]. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他就可以完全不孝敬父母。』這樣,為了你們的傳統,你們就廢棄了神的話語。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他就可以完全不孝敬父母。’这样,为了你们的传统,你们就废弃了神的话语。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他就可以不孝敬父母。這就是你們藉著遺傳,廢了神的誡命!

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他就可以不孝敬父母。这就是你们借着遗传,废了神的诫命!

馬 太 福 音 15:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 就 可 以 不 孝 敬 父 母 。 這 就 是 你 們 藉 著 遺 傳 , 廢 了 神 的 誡 命 。

馬 太 福 音 15:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 就 可 以 不 孝 敬 父 母 。 这 就 是 你 们 藉 着 遗 传 , 废 了 神 的 诫 命 。

Evanðelje po Mateju 15:6 Croatian Bible
ne treba da poštuje oca svoga ni majku svoju.' Tako dokinuste riječ Božju radi svoje predaje.

Matouš 15:6 Czech BKR
A takž zrušili jste přikázání Boží pro své ustanovení.

Matthæus 15:6 Danish
Og I have ophævet Guds Lov for eders Overleverings Skyld.

Mattheüs 15:6 Dutch Staten Vertaling
En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν·

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἠκυρώσατε τὸν νὸμον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ· ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ηκυρωσατε τον λογον του θεου δια την παραδοσιν υμων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ηκυρωσατε τον νομον του θεου δια την παραδοσιν υμων

Stephanus Textus Receptus 1550
και ου μη τιμηση τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου και ηκυρωσατε την εντολην του θεου δια την παραδοσιν υμων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ου μη τιμηση τον πατερα αυτου η την μητερα αυτου· και ηκυρωσατε την εντολην του Θεου δια την παραδοσιν υμων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ηκυρωσατε την εντολην του θεου δια την παραδοσιν υμων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ηκυρωσατε τον λογον του θεου δια την παραδοσιν υμων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ou mē timēsei ton patera autou ē tēn mētera autou; kai ēkyrōsate ton logon tou Theou dia tēn paradosin hymōn.

ou me timesei ton patera autou e ten metera autou; kai ekyrosate ton logon tou Theou dia ten paradosin hymon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ēkyrōsate ton logon tou theou dia tēn paradosin hymōn.

kai ekyrosate ton logon tou theou dia ten paradosin hymon.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ēkurōsate ton nomon tou theou dia tēn paradosin umōn

kai EkurOsate ton nomon tou theou dia tEn paradosin umOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ēkurōsate tēn entolēn tou theou dia tēn paradosin umōn

kai EkurOsate tEn entolEn tou theou dia tEn paradosin umOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ou mē timēsē ton patera autou ē tēn mētera autou kai ēkurōsate tēn entolēn tou theou dia tēn paradosin umōn

kai ou mE timEsE ton patera autou E tEn mEtera autou kai EkurOsate tEn entolEn tou theou dia tEn paradosin umOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ou mē timēsē ton patera autou ē tēn mētera autou kai ēkurōsate tēn entolēn tou theou dia tēn paradosin umōn

kai ou mE timEsE ton patera autou E tEn mEtera autou kai EkurOsate tEn entolEn tou theou dia tEn paradosin umOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:6 Westcott/Hort - Transliterated
kai ēkurōsate ton logon tou theou dia tēn paradosin umōn

kai EkurOsate ton logon tou theou dia tEn paradosin umOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ēkurōsate ton logon tou theou dia tēn paradosin umōn

kai EkurOsate ton logon tou theou dia tEn paradosin umOn

Máté 15:6 Hungarian: Karoli
És erõtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.

La evangelio laŭ Mateo 15:6 Esperanto
tiu ne devas respekti sian patron aux sian patrinon. Kaj vi vantigis la vorton de Dio per via tradicio.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 15:6 Finnish: Bible (1776)
Ja te olette rikkoneet Jumalan käskyn teidän säätynne tähden.

Matthieu 15:6 French: Darby
-et il n'honorera point son pere ou sa mere. Et vous avez annule le commandement de Dieu à cause de votre tradition.

Matthieu 15:6 French: Louis Segond (1910)
n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.

Matthieu 15:6 French: Martin (1744)
Encore qu'il n'honore pas son père, ou sa mère, [il ne sera point coupable]; et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition.

Matthaeus 15:6 German: Modernized
Damit geschiehet es, daß niemand hinfort seinen Vater oder seine Mutter ehret; und habt also Gottes Gebot aufgehoben um eurer Aufsätze willen.

Matthaeus 15:6 German: Luther (1912)
Damit geschieht es, daß niemand hinfort seinen Vater oder seine Mutter ehrt, und also habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um eurer Aufsätze willen.

Matthaeus 15:6 German: Textbibel (1899)
der braucht seinen Vater und Mutter nicht zu ehren. So habt ihr das Gesetz Gottes ausgethan eurer Ueberlieferung zu lieb.

Matteo 15:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
egli non è più obbligato ad onorar suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagion della vostra tradizione.

Matteo 15:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
può non più onorar suo padre, e sua madre. Ed avete annullato il comandamento di Dio con la vostra tradizione.

MATIUS 15:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
maka tiada wajib orang itu memberi hormat kepada bapanya atau ibunya lagi. Demikianlah kamu meniadakan firman Allah oleh sebab adat istiadat orang tua-tua kamu.

Matthew 15:6 Kabyle: NT
am akken d imawlan-is i gɛawen. SS wakka, tbeddlem awal n Ṛebbi, iwakken aț-țesɛeddim lɛaddat-nwen.

마태복음 15:6 Korean
그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희 유전으로 하나님의 말씀을 폐하는도다

Matthaeus 15:6 Latin: Vulgata Clementina
et non honorificavit patrem suum, aut matrem suam : et irritum fecistis mandatum Dei propter traditionem vestram.

Sv. Matejs 15:6 Latvian New Testament
Un tam vairs nav jāgodina savs tēvs un sava māte. Un jūs apejat Dieva bausli savu ieražu dēļ.

Evangelija pagal Matà 15:6 Lithuanian
tas gali negerbti tėvo ir motinos’. Taip jūs savo tradicija Dievo įsakymą padarote negaliojantį.

Matthew 15:6 Maori
Na kaua ia e whakahonore i tona papa. Heoi waiho ana e koutou ta koutou whakarerenga iho hei whakakahore i te kupu a te Atua.

Matteus 15:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og I har gjort Guds lov til intet for eders vedtekts skyld.

Mateo 15:6 Spanish: La Biblia de las Américas
no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición.

Mateo 15:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
no necesitará más honrar a su padre o a su madre.' Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición.

Mateo 15:6 Spanish: Reina Valera Gómez
y no honra a su padre o a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.

Mateo 15:6 Spanish: Reina Valera 1909
No deberá honrar á su padre ó á su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.

Mateo 15:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y ya no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro . Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.

Mateus 15:6 Bíblia King James Atualizada Português
esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a Palavra de Deus, por causa da vossa tradição.

Mateus 15:6 Portugese Bible
E assim por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus.   

Matei 15:6 Romanian: Cornilescu
nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel cuvîntul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.

От Матфея 15:6 Russian: Synodal Translation (1876)
тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим.

От Матфея 15:6 Russian koi8r
тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим.

Matthew 15:6 Shuar New Testament
Antsu ßtumka Tßrume "Shuar Ashφ niiniu φrunna nuna mash "Y·snaiti" takui nuikia nujai ni Aparφncha Nukurφncha Yßinchamniaiti, Tßrume. Niin Yßintinian nakitiak ayatik "Ashφ winia ainiana nu Yusna asamtai Yßinchamniaitjame" Tφtiniaiti" Tßrume. N·nisrum Tßkuram Yus akupkamu iniaisarum aya aents akupkamu umiirume, Tφmiayi.

Matteus 15:6 Swedish (1917)
I haven så gjort Guds budord om intet, för edra stadgars skull.

Matayo 15:6 Swahili NT
basi, hapaswi tena kumheshimu baba yake! Ndivyo mnavyodharau neno la Mungu kwa kufuata mafundisho yenu wenyewe.

Mateo 15:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ay hindi niya igagalang ang kaniyang ama. At niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Dios dahil sa inyong sali't-saling sabi.

Ǝlinjil wa n Matta 15:6 Tawallamat Tamajaq NT
ǝddi ab-as ihhǝššal y awedan wǝdi saɣmar n abba-net wala anna-net. Ǝmmǝk di da as təgam alɣadat-nawan daɣ adag n Awal ən Məššina.

มัทธิว 15:6 Thai: from KJV
ผู้นั้นจึงไม่ต้องให้เกียรติบิดามารดาของตน' อย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายทำให้พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่ประเพณีของพวกท่าน

Matta 15:6 Turkish

Матей 15:6 Ukrainian: NT
той може не поважати батька свого або матери своєї. І знівечили ви заповідь Божу ради переказу вашого.

Matthew 15:6 Uma New Testament
Hiaa' koi' metudui' hewa toi: uma-pi mingki' tabila' tina pai' tuama-ta, asala ta'uli' -raka hewa toi: `Napa to masipato' kuwai' -kokoi totu'a, mpolia' kutonu-mi hi Alata'ala.' Jadi', Lolita Alata'ala uma nisaile'. Ada-ni moto to nipomobohe.

Ma-thi-ô 15:6 Vietnamese (1934)
Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời.

Matthew 15:5
Top of Page
Top of Page