Matthew 23:13
New International Version
"Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to.

New Living Translation
"What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you shut the door of the Kingdom of Heaven in people's faces. You won't go in yourselves, and you don't let others enter either.

English Standard Version
“But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you shut the kingdom of heaven in people’s faces. For you neither enter yourselves nor allow those who would enter to go in.

Berean Study Bible
Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You shut the kingdom of heaven in men’s faces. You yourselves do not enter, nor will you let in those who wish to enter.

New American Standard Bible
"But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you shut off the kingdom of heaven from people; for you do not enter in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in.

King James Bible
But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

Holman Christian Standard Bible
"But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You lock up the kingdom of heaven from people. For you don't go in, and you don't allow those entering to go in.

International Standard Version
"How terrible it will be for you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You shut the door to the kingdom from heaven in people's faces. You don't go in yourselves, and you don't allow those who are trying to enter to go in.

NET Bible
"But woe to you, experts in the law and you Pharisees, hypocrites! You keep locking people out of the kingdom of heaven! For you neither enter nor permit those trying to enter to go in.

Aramaic Bible in Plain English
Woe to you Scribes and Pharisees, pretenders, who consume the houses of widows with offerings for your making of long prayers! Because of this you will receive greater judgment.

GOD'S WORD® Translation
"How horrible it will be for you, scribes and Pharisees! You hypocrites! You lock people out of the kingdom of heaven. You don't enter it yourselves, and you don't permit others to enter when they try.

Jubilee Bible 2000
But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of the heavens in front of men, for ye neither go in yourselves, neither suffer ye those that are entering to go in.

King James 2000 Bible
But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you shut up the kingdom of heaven against men: for you neither go in yourselves, neither allow you them that are entering to go in.

American King James Version
But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you shut up the kingdom of heaven against men: for you neither go in yourselves, neither suffer you them that are entering to go in.

American Standard Version
But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut the kingdom of heaven against men: for ye enter not in yourselves, neither suffer ye them that are entering in to enter.

Douay-Rheims Bible
But woe to you scribes and Pharisees, hypocrites; because you shut the kingdom of heaven against men, for you yourselves do not enter in; and those that are going in, you suffer not to enter.

Darby Bible Translation
But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of the heavens before men; for *ye* do not enter, nor do ye suffer those that are entering to go in.

English Revised Version
But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut the kingdom of heaven against men: for ye enter not in yourselves, neither suffer ye them that are entering in to enter.

Webster's Bible Translation
But woe to you, scribes and Pharisees! hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering, to go in.

Weymouth New Testament
"But alas for you, Scribes and Pharisees, hypocrites, for you lock the door of the Kingdom of the Heavens against men; you yourselves do not enter, nor do you allow those to enter who are seeking to do so.

World English Bible
"Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows' houses, and as a pretense you make long prayers. Therefore you will receive greater condemnation.

Young's Literal Translation
'Woe to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut up the reign of the heavens before men, for ye do not go in, nor those going in do ye suffer to enter.

Mattheus 23:13 Afrikaans PWL
maar wee julle, leraars van die wet en Fariseërs, toneelspelers van vals karakters, wat die huise van die weduwees verteer deur ’n offer van lang herhaling van woorde in julle gebede; as gevolg hiervan sal julle ’n groter oordeel ontvang.

Mateu 23:13 Albanian
Por mjerë ju, o skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse mbyllni mbretërinë e qiejve para njerëzve; sepse as ju nuk hyni, as nuk i lini të hyjnë ata që janë për të hyrë.

ﻣﺘﻰ 23:13 Arabic: Smith & Van Dyke
لكن ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تغلقون ملكوت السموات قدام الناس فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 23:13 Armenian (Western): NT
«Վա՜յ ձեզի, կեղծաւո՛ր դպիրներ եւ Փարիսեցիներ, որ կը գոցէք երկինքի թագաւորութիւնը մարդոց առջեւ. դո՛ւք չէք մտներ, ու մտնողներուն ալ թոյլ չէք տար՝ որ մտնեն:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  23:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina maledictione çuen gainean Scriba eta Phariseu hypocritác: ceren ersten baituçue ceruètaco resumá guiçonén aitzinean: ecen çuec etzarete sartzen, eta sartzen diradenac eztituçue vtziten sartzera.

Dyr Mathäus 23:13 Bavarian
Wee enk Eewärt und Mauchn, enk scheinheilignen Kunddn! Ös verbautß yn de Menschn s Himmlreich. Selbn kemmtß nit einhin; und die wo einhinmechetnd, halttß aau non ab dyrvon.

Матей 23:13 Bulgarian
Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「經文士和法利賽人哪,你們這些偽善的人有禍了!因為你們在人的面前封閉了天國。你們自己不進去,也不讓正要進的人進去。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“经文士和法利赛人哪,你们这些伪善的人有祸了!因为你们在人的面前封闭了天国。你们自己不进去,也不让正要进的人进去。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了!因為你們正當人前把天國的門關了,自己不進去,正要進去的人你們也不容他們進去。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了!因为你们正当人前把天国的门关了,自己不进去,正要进去的人你们也不容他们进去。

馬 太 福 音 23:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 這 假 冒 為 善 的 文 士 和 法 利 賽 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 正 當 人 前 , 把 天 國 的 門 關 了 , 自 己 不 進 去 , 正 要 進 去 的 人 , 你 們 也 不 容 他 們 進 去 。 ( 有 古 卷 在 此 有

馬 太 福 音 23:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 这 假 冒 为 善 的 文 士 和 法 利 赛 人 有 祸 了 ! 因 为 你 们 正 当 人 前 , 把 天 国 的 门 关 了 , 自 己 不 进 去 , 正 要 进 去 的 人 , 你 们 也 不 容 他 们 进 去 。 ( 有 古 卷 在 此 有

Evanðelje po Mateju 23:13 Croatian Bible
Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli.

Matouš 23:13 Czech BKR
Ale běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, ani těm, jenž by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte.

Matthæus 23:13 Danish
Men ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I tillukke Himmeriges Rige for Menneskene; thi I gaa ikke derind, og dem, som ville gaa ind, tillade I det ikke.

Mattheüs 23:13 Dutch Staten Vertaling
Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

Nestle Greek New Testament 1904
Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Westcott and Hort 1881
Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα.

Greek Orthodox Church 1904
Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα.

Tischendorf 8th Edition
Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουαι δε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν 23:14

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουαι δε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν

Stephanus Textus Receptus 1550
ουαι δε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κατεσθιετε τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριμα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ουαι δε υμιν, γραμματεις και Φαρισαιοι, υποκριται, οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων· υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε, ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουαι δε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κατεσθιετε τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριμα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουαι δε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν 23:14

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ouai de hymin, grammateis kai Pharisaioi hypokritai, hoti kleiete tēn basileian tōn ouranōn emprosthen tōn anthrōpōn; hymeis gar ouk eiserchesthe, oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein.

Ouai de hymin, grammateis kai Pharisaioi hypokritai, hoti kleiete ten basileian ton ouranon emprosthen ton anthropon; hymeis gar ouk eiserchesthe, oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ouai de hymin, grammateis kai Pharisaioi hypokritai, hoti kleiete tēn basileian tōn ouranōn emprosthen tōn anthrōpōn; hymeis gar ouk eiserchesthe, oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein.

Ouai de hymin, grammateis kai Pharisaioi hypokritai, hoti kleiete ten basileian ton ouranon emprosthen ton anthropon; hymeis gar ouk eiserchesthe, oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti kleiete tēn basileian tōn ouranōn emprosthen tōn anthrōpōn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein

ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti kleiete tEn basileian tOn ouranOn emprosthen tOn anthrOpOn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katesthiete tas oikias tōn chērōn kai prophasei makra proseuchomenoi dia touto lēpsesthe perissoteron krima

ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katesthiete tas oikias tOn chErOn kai prophasei makra proseuchomenoi dia touto lEpsesthe perissoteron krima

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katesthiete tas oikias tōn chērōn kai prophasei makra proseuchomenoi dia touto lēpsesthe perissoteron krima

ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katesthiete tas oikias tOn chErOn kai prophasei makra proseuchomenoi dia touto lEpsesthe perissoteron krima

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katesthiete tas oikias tōn chērōn kai prophasei makra proseuchomenoi dia touto lēpsesthe perissoteron krima

ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katesthiete tas oikias tOn chErOn kai prophasei makra proseuchomenoi dia touto lEpsesthe perissoteron krima

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:13 Westcott/Hort - Transliterated
ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti kleiete tēn basileian tōn ouranōn emprosthen tōn anthrōpōn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein 23:14

ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti kleiete tEn basileian tOn ouranOn emprosthen tOn anthrOpOn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein 23:14

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti kleiete tēn basileian tōn ouranōn emprosthen tōn anthrōpōn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein 23:14

ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti kleiete tEn basileian tOn ouranOn emprosthen tOn anthrOpOn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein 23:14

Máté 23:13 Hungarian: Karoli
De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek elõtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

La evangelio laŭ Mateo 23:13 Esperanto
Sed ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! cxar vi sxlosas la regnon de la cxielo kontraux la homoj; cxar vi mem ne eniras, nek lasas al la enirantoj eniri.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 23:13 Finnish: Bible (1776)
Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka suljette taivaan valtakunnan ihmisten edestä; sillä ette itse sinne mene, ettekä salli meneväisiä sinne mennä.

Matthieu 23:13 French: Darby
Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes; car vous n'entrez pas vous-memes, ni ne permettez à ceux qui entrent, d'entrer.

Matthieu 23:13 French: Louis Segond (1910)
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.

Matthieu 23:13 French: Martin (1744)
Mais malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, qui fermez le Royaume des cieux aux hommes : car vous-mêmes n'y entrez point, ni ne souffrez que ceux qui y [veulent] entrer, y entrent.

Matthaeus 23:13 German: Modernized
Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen! Ihr kommet nicht hinein, und die hinein wollen, lasset ihr nicht hineingehen.

Matthaeus 23:13 German: Luther (1912)
Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließet vor den Menschen! Ihr kommt nicht hinein, und die hinein wollen, laßt ihr nicht hineingehen.

Matthaeus 23:13 German: Textbibel (1899)
Wehe aber euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, daß ihr das Reich der Himmel zuschließet vor den Menschen; denn ihr kommt nicht hinein, und laßt auch andere nicht hineinkommen, die hineingehen wollten.

Matteo 23:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché serrate il regno de’ cieli dinanzi alla gente; poiché, né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare.

Matteo 23:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ora, guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti! perciocchè voi serrate i regno dei cieli davanti agli uomini; poichè voi non entrate, nè lasciate entrar coloro ch’erano per entrare.

MATIUS 23:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Wai bagi kamu, hai ahli Taurat dan orang Parisi, orang munafik! Karena kamu menutup pintu kerajaan surga menahan orang,

Matthew 23:13 Kabyle: NT
A nnger-nwen ay ifariziyen d lɛulama n ccariɛa, ay at sin wudmawen ! AAxaṭer tmeddlem tiwwura n igenwan i yemdanen, ur tkeččmem kunwi, ur tețțaǧǧam ad kecmen wid yebɣan !

마태복음 23:13 Korean
화 있을진저 ! 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 천국 문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다

Matthaeus 23:13 Latin: Vulgata Clementina
Væ autem vobis scribæ et pharisæi hypocritæ, quia clauditis regnum cælorum ante homines ! vos enim non intratis, nec introëuntes sinitis intrare.

Sv. Matejs 23:13 Latvian New Testament
Bet bēdas jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesvalstību cilvēkiem; jūs paši neejat iekšā un neļaujat ieiet tiem, kas to vēlas.

Evangelija pagal Matà 23:13 Lithuanian
Bet vargas jums, veidmainiai Rašto žinovai ir fariziejai! Nes jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei į ją einantiems neleidžiate įeiti.

Matthew 23:13 Maori
Aue, te mate mo koutou, e nga karaipi, e nga Parihi, e te hunga tinihanga! e tutakina ana hoki e koutou te rangatiratanga o te rangi ki nga tangata: kahore koutou e tomo, kahore ano e tukua te hunga e tomo ana kia tapoko.

Matteus 23:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn.

Mateo 23:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando.

Mateo 23:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pero, ¡ay de ustedes, escribas y Fariseos, hipócritas que cierran el reino de los cielos delante de los hombres! Porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando.

Mateo 23:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar.

Mateo 23:13 Spanish: Reina Valera 1909
Mas ¡ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; que ni vosotros entráis, ni á los que están entrando dejáis entrar.

Mateo 23:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el Reino de los cielos delante de los hombres; que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar.

Mateus 23:13 Bíblia King James Atualizada Português
Ai de vós, doutores da Lei e fariseus, hipócritas! Porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho!

Mateus 23:13 Portugese Bible
Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! porque fechais aos homens o reino dos céus; pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar.   

Matei 23:13 Romanian: Cornilescu
Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu -i lăsaţi să intre.

От Матфея 23:13 Russian: Synodal Translation (1876)
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.

От Матфея 23:13 Russian koi8r
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.

Matthew 23:13 Shuar New Testament
`Maa Wßinkiatßrum jintinniutirmesha, ParisΘutirmesha. Antrarum shiir chichamtiniaitrume. Yus akupeamunam wayatin waiti epenniuitrume. Atumsha wayatsuk chikichcha wayataj tuinia nusha suritniuitrume.'

Matteus 23:13 Swedish (1917)
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.

Matayo 23:13 Swahili NT
Ole wenu walimu wa Sheria na Mafarisayo, wanafiki! Mnaufunga mlango wa Ufalme wa mbinguni mbele ya macho ya watu. Ninyi wenyewe hamwingii ndani, wala hamwaruhusu wanaotaka kuingia waingie.

Mateo 23:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka't sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao: sapagka't kayo'y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mangakapasok.

Ǝlinjil wa n Matta 23:13 Tawallamat Tamajaq NT
«Iket alɣazab iqqâl-awan, ya imusanan n Ǝttawret, ǝd Farisaytan win ǝlmunafiqan! Kawanay a ǝmosnen y aytedan zun tǝsǝhǝrt tǝɣfâlat gar-essan ǝd Taɣmar ta n jǝnnawan. Fǝlas kawanay iman-nawan da wǝr tǝggezam Taɣmar ta n jǝnnawan, tǝgdalam deɣ iguz-net i win t-ǝranen.»

มัทธิว 23:13 Thai: from KJV
วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเจ้าปิดประตูอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้จากมนุษย์ พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไป และเมื่อคนอื่นจะเข้าไป พวกเจ้าก็ขัดขวางไว้

Matta 23:13 Turkish
‹‹Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin Egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz; ne kendiniz içeri giriyor, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz!

Матей 23:13 Ukrainian: NT
Горе ж вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! що зачиняєте царство небесне перед людми; ви бо не входите, й тих, що входять, не пускаєте ввійти.

Matthew 23:13 Uma New Testament
"Pai' koi' guru agama pai' to Parisi! Bate mporata silaka-koi mpai'! Lompe' hi mali-na-wadi-koi! Tauna to doko' jadi' ntodea Alata'ala, nitagi-ra. Koi' moto uma dota jadi' ntodea-na Alata'ala, pai' tau ntani' -na to doko' jadi' ntodea-na, nihalawai' lau-rada. ((

Ma-thi-ô 23:13 Vietnamese (1934)
Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.

Matthew 23:12
Top of Page
Top of Page