PROS PHILIPPESIOUS 2
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1ei tis oun paraklēsis en christō ei ti paramuthion agapēs ei tis koinōnia pneumatos ei tis splanchna kai oiktirmoi 2plērōsate mou tēn charan ina to auto phronēte tēn autēn agapēn echontes sunpsuchoi to en phronountes 3mēden kat eritheian mēde kata kenodoxian alla tē tapeinophrosunē allēlous ēgoumenoi uperechontas eautōn 4mē ta eautōn ekastos skopountes alla kai ta eterōn ekastoi

5touto phroneite en umin o kai en christō iēsou 6os en morphē theou uparchōn ouch arpagmon ēgēsato to einai isa theō 7alla eauton ekenōsen morphēn doulou labōn en omoiōmati anthrōpōn genomenos kai schēmati euretheis ōs anthrōpos 8etapeinōsen eauton genomenos upēkoos mechri thanatou thanatou de staurou 9dio kai o theos auton uperupsōsen kai echarisato autō to onoma to uper pan onoma 10ina en tō onomati iēsou pan gonu kampsē epouraniōn kai epigeiōn kai katachthoniōn 11kai pasa glōssa exomologēsētai oti kurios iēsous christos eis doxan theou patros

12ōste agapētoi mou kathōs pantote upēkousate mē ōs en tē parousia mou monon alla nun pollō mallon en tē apousia mou meta phobou kai tromou tēn eautōn sōtērian katergazesthe 13theos gar estin o energōn en umin kai to thelein kai to energein uper tēs eudokias

14panta poieite chōris gongusmōn kai dialogismōn 15ina genēsthe amemptoi kai akeraioi tekna theou amōma meson geneas skolias kai diestrammenēs en ois phainesthe ōs phōstēres en kosmō 16logon zōēs epechontes eis kauchēma emoi eis ēmeran christou oti ouk eis kenon edramon oude eis kenon ekopiasa 17alla ei kai spendomai epi tē thusia kai leitourgia tēs pisteōs umōn chairō kai sunchairō pasin umin 18to de auto kai umeis chairete kai sunchairete moi

19elpizō de en kuriō iēsou timotheon tacheōs pempsai umin ina kagō eupsuchō gnous ta peri umōn 20oudena gar echō isopsuchon ostis gnēsiōs ta peri umōn merimnēsei 21oi pantes gar ta eautōn zētousin ou ta christou iēsou 22tēn de dokimēn autou ginōskete oti ōs patri teknon sun emoi edouleusen eis to euangelion 23touton men oun elpizō pempsai ōs an aphidō ta peri eme exautēs 24pepoitha de en kuriō oti kai autos tacheōs eleusomai

25anankaion de ēgēsamēn epaphroditon ton adelphon kai sunergon kai sunstratiōtēn mou umōn de apostolon kai leitourgon tēs chreias mou pempsai pros umas 26epeidē epipothōn ēn pantas umas kai adēmonōn dioti ēkousate oti ēsthenēsen 27kai gar ēsthenēsen paraplēsion thanatō alla o theos ēleēsen auton ouk auton de monon alla kai eme ina mē lupēn epi lupēn schō 28spoudaioterōs oun epempsa auton ina idontes auton palin charēte kagō alupoteros ō 29prosdechesthe oun auton en kuriō meta pasēs charas kai tous toioutous entimous echete 30oti dia to ergon christou mechri thanatou ēngisen paraboleusamenos tē psuchē ina anaplērōsē to umōn usterēma tēs pros me leitourgias

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Philippians 1
Top of Page
Top of Page