Luke 4
Indonesian Terjemahan Lama

1Maka Yesus pun, penuhlah dengan Rohulkudus, balik dari Yarden, lalu Roh itu membawa Dia ke padang belantara 2empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Selama itu suatu apa pun tiada dimakan-Nya. Setelah genap hari itu, Ia berasa lapar. 3Maka kata Iblis itu kepada-Nya, Jikalau Engkau Anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti! 4Maka jawab Yesus kepadanya, Adalah tersurat: Bahwa bukannya dengan roti sahaja manusia akan hidup.

5Maka Iblis pun membawa Dia ke kemuncak gunung, lalu memperlihatkan kepada-Nya segala kerajaan dunia ini sekejap ketika lamanya. 6Maka kata Iblis itu kepada-Nya, Kepada Engkaulah hendak kuberikan kesemua kuasa ini dan kemuliaannya; karena semua itu terserah kepadaku, dan kepada barangsiapa yang kukehendaki, aku berikan. 7Sebab itu jikalau Engkau sujud menyembah aku, maka sekalian itu milik Engkaulah. 8Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya, Adalah tersurat: Bahwa wajiblah engkau sujud menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat hanya kepada-Nya sahaja.

9Maka dibawanya Dia ke Yeruzalem, lalu ditaruhnya di atas bubungan Bait Allah serta berkata kepada-Nya, Jikalau Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu dari sini ke bawah;

10karena telah tersurat: Bahwa Ia akan berfirman kepada malaekat-Nya dari hal-Mu, akan memeliharakan Dikau;

11dan malaekat itu akan menatang Engkau di tangannya, supaya jangan terantuk kaki-Mu pada batu.

12Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya, Adalah tersebut: Janganlah engkau mencobai Allah Tuhanmu.

13Setelah Iblis itu menggenapi segala pencobaan ke atas-Nya, lalu undurlah ia dari Yesus seketika lamanya.

14Kemudian baliklah Yesus ke Galilea dengan kuasa Roh; maka masyhurlah kabar-Nya di seluruh jajahan itu. 15Lalu Ia mengajar di dalam segala rumah sembahyang mereka itu, dan sekalian orang pun memuji Dia.

16Maka tibalah Ia di Nazaret, tempat Ia dididik; maka pada hari Sabbat masuklah Ia ke rumah sembahyang seperti biasanya, lalu berdiri hendak membacakan. 17Maka diunjukkan orang kepada-Nya kitab Nabi Yesaya. Setelah dibuka-Nya kitab itu, lalu dijumpai-Nya nas yang ada tersurat:

18Roh Tuhan ada di atas-Ku, sebab Ia sudah mengurapi Aku, akan memberitakan kabar kesukaan kepada orang miskin, dan menyuruhkan Aku mengabarkan kebebasan bagi orang yang tertawan, dan menyembuhkan penglihatan orang buta, melepaskan orang yang tertindih,

19dan mengabarkan tahun karunia Tuhan. 20Setelah ditutup-Nya kita itu, maka dipulangkan-Nya kepada khadim, lalu duduk; maka mata sekalian orang yang di dalam rumah sembahyang itu pun terlekatlah kepada-Nya. 21Maka mulailah Ia mengatakan kepada mereka itu demikian, Pada hari ini isi kitab yang kamu dengar itu sudah sampai. 22Maka sekalian orang itu pun menyungguhkan Dia, serta heran akan perkataan yang elok keluar daripada mulut-Nya, sambil katanya, Bukankah Ia ini anak Yusuf? 23Maka kata Yesus kepada mereka itu, Tak dapat tiada kamu akan mengatakan perumpamaan ini kepada-Ku: Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri; barang yang kami dengar Engkau perbuat di Kapernaum itu, perbuatlah juga di sini di dalam negeri-Mu sendiri. 24Dan lagi kata-Nya, Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Tiadalah seorang nabi diindahkan di dalam negerinya sendiri. 25Tetapi Aku berkata kepadamu dengan sebenarnya, bahwa pada zaman Elias ada banyak janda di antara orang Israel, tatkala langit tertutup tiga tahun enam bulan lamanya sehingga datang bala kelaparan besar di seluruh tanah itu; 26tetapi Elias itu tiada disuruhkan kepada seorang jua pun, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarepta di tanah Sidon. 27Dan pada zaman Nabi Elisa ada banyak orang yang kena bala zaraat di antara orang Israel, dan tiadalah seorang pun ditahirkan, melainkan Naaman orang Syam itu sahaja. 28Maka sekalian orang itu pun sangatlah marahnya di dalam rumah sembahyang tatkala didengarnya perkataan yang demikian ini. 29Lalu berbangkitlah mereka itu menolakkan Yesus ke luar negeri serta membawa Dia ke kemuncak gunung di mana negerinya dibangunkan, hendak menjatuhkan Dia ke bawah. 30Tetapi lalulah Ia dari tengah-tengah mereka itu serta berjalan pergi.

31Langsung Ia turun ke Kapernaum, sebuah negeri di Galilea. Di situlah Ia mengajar orang pada hari Sabbat. 32Maka sangat heranlah mereka itu akan pengajaran-Nya itu, karena perkataan-Nya itu dengan kuasa. 33Adalah di dalam rumah sembahyang itu seorang yang dirasuk setan, maka berteriaklah ia dengan nyaring suaranya, 34katanya, Ah, apakah kena-mengena kami dengan Engkau, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang mau membinasakan kamikah? Aku tahu siapa Engkau ini, yaitu Yang Kudus datang daripada Allah. 35Lalu Yesus menengking dia, kata-Nya, Diam, keluarlah engkau daripada orang ini! Maka setan itu pun menghempaskan orang itu di tengah-tengah orang banyak, lalu keluarlah setan itu dari dalamnya dengan tiada menyakiti dia. 36Maka tercengang-cenganglah mereka itu sekalian serta bertutur-tutur sama sendirinya, katanya, Wah! Perkataan apakah ini? Karena dengan kuat kuasa diperintah-Nya setan itu sehingga keluar! 37Maka masyhurlah kabar dari hal Yesus itu pada segala daerah jajahan itu.

38Maka bangkitlah Ia keluar dari dalam rumah sembahyang itu masuk ke dalam rumah Simon. Maka mak mentua Simon itu tengah demam sangat, lalu orang meminta Yesus menolong dia. 39Maka berdirilah Ia di sisinya melarangkan demam itu, lalu demam itu pun hilanglah; maka sekejap itu juga ia bangkit melayani mereka itu.

40Apabila matahari masuk, maka segala orang, yang ada padanya orang sakit dengan berbagai-bagai penyakit, membawa orang sakit itu kepada-Nya; maka Ia pun meletakkan tangan ke atas tiap-tiap orang itu, serta menyembuhkan dia. 41Maka setan-setan pun keluarlah daripada banyak orang itu, sambil berteriak, katanya, Engkau inilah Anak Allah. Lalu Yesus melarangkan setan-setan itu berkata-kata, sebab diketahui oleh setan itu bahwa Ialah Kristus.

42Setelah hari siang, keluarlah Ia pergi kepada suatu tempat yang sunyi; maka orang banyak itu pun mencari Dia, lalu datang kepada-Nya, hendak menahan supaya jangan meninggalkan mereka itu. 43Tetapi kata Yesus kepada mereka itu, Wajiblah juga kepada negeri lain pun Aku memberitakan kabar kesukaan dari hal kerajaan Allah; maka itulah sebabnya Aku disuruhkan.

44Maka Ia pun mengajarlah di dalam sekalian rumah sembahyang di Yudea.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Luke 3
Top of Page
Top of Page