KATA LOUKAN 4
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1iēsous de pneumatos agiou plērēs upestrepsen apo tou iordanou kai ēgeto en tō pneumati eis tēn erēmon 2ēmeras tessarakonta peirazomenos upo tou diabolou kai ouk ephagen ouden en tais ēmerais ekeinais kai suntelestheisōn autōn usteron epeinasen 3kai eipen autō o diabolos ei uios ei tou theou eipe tō lithō toutō ina genētai artos 4kai apekrithē iēsous pros auton legōn gegraptai oti ouk ep artō monō zēsetai o anthrōpos all epi panti rēmati theou

5kai anagagōn auton o diabolos eis oros upsēlon edeixen autō pasas tas basileias tēs oikoumenēs en stigmē chronou 6kai eipen autō o diabolos soi dōsō tēn exousian tautēn apasan kai tēn doxan autōn oti emoi paradedotai kai ō ean thelō didōmi autēn 7su oun ean proskunēsēs enōpion mou estai sou panta 8kai apokritheis autō eipen o iēsous upage opisō mou satana gegraptai gar proskunēseis kurion ton theon sou kai autō monō latreuseis

9kai ēgagen auton eis ierousalēm kai estēsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autō ei o uios ei tou theou bale seauton enteuthen katō

10gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou tou diaphulaxai se

11kai oti epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou

12kai apokritheis eipen autō o iēsous oti eirētai ouk ekpeiraseis kurion ton theon sou

13kai suntelesas panta peirasmon o diabolos apestē ap autou achri kairou

14kai upestrepsen o iēsous en tē dunamei tou pneumatos eis tēn galilaian kai phēmē exēlthen kath olēs tēs perichōrou peri autou 15kai autos edidasken en tais sunagōgais autōn doxazomenos upo pantōn

16kai ēlthen eis tēn nazareth ou ēn tethrammenos kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē ēmera tōn sabbatōn eis tēn sunagōgēn kai anestē anagnōnai 17kai epedothē autō biblion ēsaiou tou prophētou kai anaptuxas to biblion euren ton topon ou ēn gegrammenon

18pneuma kuriou ep eme ou eneken echrisen me euangelizesthai ptōchois apestalken me iasasthai tous suntetrimmenous tēn kardian kēruxai aichmalōtois aphesin kai tuphlois anablepsin aposteilai tethrausmenous en aphesei

19kēruxai eniauton kuriou dekton 20kai ptuxas to biblion apodous tō upēretē ekathisen kai pantōn en tē sunagōgē oi ophthalmoi ēsan atenizontes autō 21ērxato de legein pros autous oti sēmeron peplērōtai ē graphē autē en tois ōsin umōn 22kai pantes emarturoun autō kai ethaumazon epi tois logois tēs charitos tois ekporeuomenois ek tou stomatos autou kai elegon ouch outos estin o uios iōsēph 23kai eipen pros autous pantōs ereite moi tēn parabolēn tautēn iatre therapeuson seauton osa ēkousamen genomena en tē kapernaoum poiēson kai ōde en tē patridi sou 24eipen de amēn legō umin oti oudeis prophētēs dektos estin en tē patridi autou 25ep alētheias de legō umin pollai chērai ēsan en tais ēmerais ēliou en tō israēl ote ekleisthē o ouranos epi etē tria kai mēnas ex ōs egeneto limos megas epi pasan tēn gēn 26kai pros oudemian autōn epemphthē ēlias ei mē eis sarepta tēs sidōnos pros gunaika chēran 27kai polloi leproi ēsan epi elissaiou tou prophētou en tō israēl kai oudeis autōn ekatharisthē ei mē neeman o suros 28kai eplēsthēsan pantes thumou en tē sunagōgē akouontes tauta 29kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs kai ēgagon auton eōs tēs ophruos tou orous eph ou ē polis autōn ōkodomēto eis to katakrēmnisai auton 30autos de dielthōn dia mesou autōn eporeueto

31kai katēlthen eis kapernaoum polin tēs galilaias kai ēn didaskōn autous en tois sabbasin 32kai exeplēssonto epi tē didachē autou oti en exousia ēn o logos autou 33kai en tē sunagōgē ēn anthrōpos echōn pneuma daimoniou akathartou kai anekraxen phōnē megalē 34legōn ea ti ēmin kai soi iēsou nazarēne ēlthes apolesai ēmas oida se tis ei o agios tou theou 35kai epetimēsen autō o iēsous legōn phimōthēti kai exelthe ex autou kai ripsan auton to daimonion eis to meson exēlthen ap autou mēden blapsan auton 36kai egeneto thambos epi pantas kai sunelaloun pros allēlous legontes tis o logos outos oti en exousia kai dunamei epitassei tois akathartois pneumasin kai exerchontai 37kai exeporeueto ēchos peri autou eis panta topon tēs perichōrou

38anastas de ek tēs sunagōgēs eisēlthen eis tēn oikian simōnos ē penthera de tou simōnos ēn sunechomenē puretō megalō kai ērōtēsan auton peri autēs 39kai epistas epanō autēs epetimēsen tō puretō kai aphēken autēn parachrēma de anastasa diēkonei autois

40dunontos de tou ēliou pantes osoi eichon asthenountas nosois poikilais ēgagon autous pros auton o de eni ekastō autōn tas cheiras epitheis etherapeusen autous 41exērcheto de kai daimonia apo pollōn krazonta kai legonta oti su ei o christos o uios tou theou kai epitimōn ouk eia auta lalein oti ēdeisan ton christon auton einai

42genomenēs de ēmeras exelthōn eporeuthē eis erēmon topon kai oi ochloi ezētoun auton kai ēlthon eōs autou kai kateichon auton tou mē poreuesthai ap autōn 43o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euangelisasthai me dei tēn basileian tou theou oti eis touto apestalmai

44kai ēn kērussōn en tais sunagōgais tēs galilaias

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Luke 3
Top of Page
Top of Page