KATA LOUKAN 4
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1iēsous de plērēs pneumatos agiou upestrepsen apo tou iordanou kai ēgeto en tō pneumati en tē erēmō 2ēmeras tesserakonta peirazomenos upo tou diabolou kai ouk ephagen ouden en tais ēmerais ekeinais kai suntelestheisōn autōn epeinasen 3eipen de autō o diabolos ei uios ei tou theou eipe tō lithō toutō ina genētai artos 4kai apekrithē pros auton o iēsous gegraptai oti ouk ep artō monō zēsetai o anthrōpos

5kai anagagōn auton edeixen autō pasas tas basileias tēs oikoumenēs en stigmē chronou 6kai eipen autō o diabolos soi dōsō tēn exousian tautēn apasan kai tēn doxan autōn oti emoi paradedotai kai ō ean thelō didōmi autēn 7su oun ean proskunēsēs enōpion emou estai sou pasa 8kai apokritheis o iēsous eipen autō gegraptai kurion ton theon sou proskunēseis kai autō monō latreuseis

9ēgagen de auton eis ierousalēm kai estēsen epi to pterugion tou ierou kai eipen {WH: [autō] } {UBS4: autō } ei uios ei tou theou bale seauton enteuthen katō

10gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou tou diaphulaxai se

11kai oti epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou

12kai apokritheis eipen autō o iēsous oti eirētai ouk ekpeiraseis kurion ton theon sou

13kai suntelesas panta peirasmon o diabolos apestē ap autou achri kairou

14kai upestrepsen o iēsous en tē dunamei tou pneumatos eis tēn galilaian kai phēmē exēlthen kath olēs tēs perichōrou peri autou 15kai autos edidasken en tais sunagōgais autōn doxazomenos upo pantōn

16kai ēlthen eis nazara ou ēn tethrammenos kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē ēmera tōn sabbatōn eis tēn sunagōgēn kai anestē anagnōnai 17kai epedothē autō biblion tou prophētou ēsaiou kai {WH: anoixas } {UBS4: anaptuxas } to biblion euren {WH: [ton] } {UBS4: ton } topon ou ēn gegrammenon

18pneuma kuriou ep eme ou eineken echrisen me euangelisasthai ptōchois apestalken me kēruxai aichmalōtois aphesin kai tuphlois anablepsin aposteilai tethrausmenous en aphesei

19kēruxai eniauton kuriou dekton 20kai ptuxas to biblion apodous tō upēretē ekathisen kai pantōn oi ophthalmoi en tē sunagōgē ēsan atenizontes autō 21ērxato de legein pros autous oti sēmeron peplērōtai ē graphē autē en tois ōsin umōn 22kai pantes emarturoun autō kai ethaumazon epi tois logois tēs charitos tois ekporeuomenois ek tou stomatos autou kai elegon ouchi uios estin iōsēph outos 23kai eipen pros autous pantōs ereite moi tēn parabolēn tautēn iatre therapeuson seauton osa ēkousamen genomena eis tēn kapharnaoum poiēson kai ōde en tē patridi sou 24eipen de amēn legō umin oti oudeis prophētēs dektos estin en tē patridi autou 25ep alētheias de legō umin pollai chērai ēsan en tais ēmerais ēliou en tō israēl ote ekleisthē o ouranos {UBS4: epi } etē tria kai mēnas ex ōs egeneto limos megas epi pasan tēn gēn 26kai pros oudemian autōn epemphthē ēlias ei mē eis sarepta tēs sidōnias pros gunaika chēran 27kai polloi leproi ēsan en tō israēl epi elisaiou tou prophētou kai oudeis autōn ekatharisthē ei mē naiman o suros 28kai eplēsthēsan pantes thumou en tē sunagōgē akouontes tauta 29kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs kai ēgagon auton eōs ophruos tou orous eph ou ē polis ōkodomēto autōn ōste katakrēmnisai auton 30autos de dielthōn dia mesou autōn eporeueto

31kai katēlthen eis kapharnaoum polin tēs galilaias kai ēn didaskōn autous en tois sabbasin 32kai exeplēssonto epi tē didachē autou oti en exousia ēn o logos autou 33kai en tē sunagōgē ēn anthrōpos echōn pneuma daimoniou akathartou kai anekraxen phōnē megalē 34ea ti ēmin kai soi iēsou nazarēne ēlthes apolesai ēmas oida se tis ei o agios tou theou 35kai epetimēsen autō o iēsous legōn phimōthēti kai exelthe ap autou kai ripsan auton to daimonion eis to meson exēlthen ap autou mēden blapsan auton 36kai egeneto thambos epi pantas kai sunelaloun pros allēlous legontes tis o logos outos oti en exousia kai dunamei epitassei tois akathartois pneumasin kai exerchontai 37kai exeporeueto ēchos peri autou eis panta topon tēs perichōrou

38anastas de apo tēs sunagōgēs eisēlthen eis tēn oikian simōnos penthera de tou simōnos ēn sunechomenē puretō megalō kai ērōtēsan auton peri autēs 39kai epistas epanō autēs epetimēsen tō puretō kai aphēken autēn parachrēma de anastasa diēkonei autois

40dunontos de tou ēliou apantes osoi eichon asthenountas nosois poikilais ēgagon autous pros auton o de eni ekastō autōn tas cheiras epititheis etherapeuen autous 41exērcheto de kai daimonia apo pollōn {WH: krazonta } {UBS4: } kai legonta oti su ei o uios tou theou kai epitimōn ouk eia auta lalein oti ēdeisan ton christon auton einai

42genomenēs de ēmeras exelthōn eporeuthē eis erēmon topon kai oi ochloi epezētoun auton kai ēlthon eōs autou kai kateichon auton tou mē poreuesthai ap autōn 43o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euangelisasthai me dei tēn basileian tou theou oti epi touto apestalēn

44kai ēn kērussōn eis tas sunagōgas tēs ioudaias

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Luke 3
Top of Page
Top of Page